ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 

Настоящият отчет е изготвен и се внася в НСПСК на основание чл.10,т.5 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация – ОбАП .

В отчета е отразена извършената работа от ОбАП през 2016 година за изпълнение на приетия с решение № 89 /28.01.2016 г. годишен план за приватизация в Общината и на решенията на ВТОбС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

 

А. ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

С цел създаване на необходимите условия за провеждане на ефективна приватизация през годината ОбАП е извършила следното: съставяне и приемане на годишен план за приватизация ; изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план; актуализиране на годишния план чрез допълване на същия с нови обекти, намаляване на началните цени и приемане на нови цени, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други.

Посочените и всички последващи приемането на плана действия през годината са извършени в съответствие с разпоредбите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), действащите наредби и правилници за приложението му, както и в изпълнение на приетата от Общинския съвет вътрешна нормативна уредба за организация на приватизационния процес.

Обобщените данни за извършената работа по подготовката на обекти за приватизация от са посочени в приложената таблица:

 

Показатели

План за

2016 год.

броя

Отчет

2016 г.- бр.

Подготвени нови обекти

5

1

Обявени обекти

36

26

Обявени търгове за обектите

36

266

Продадени обекти

36

6

 

Конкретните данни са посочени в Приложение 1, като изпълнението – по показатели е както следва:

- подготвени нови обекти – през годината е подготвен и обявен за приватизация един нов обект представляващ: Търговски обект, разположен на партерен етаж, състоящ се от: магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1 и склад с идентификатор 10447.502.189.2.10, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект. Поради все още неразрешени проблеми от техническо и юридическо естество продължават да липсват условия за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и оценка на къща „Бранковани”, находяща се в с.Арбанаси;

- приети цени – през отчетния период са приети началните цени за 1 нов обект, извършено е намаляване и актуализиране на началните цени и са приети нови такива за 15 обекта ;

- обявени обекти – всички обекти от годишния план, за които с решение на Великотърновски общински съвет е приета начална цена и е определен начин на приватизация са обявени за продажба по установения от закона ред. С цел повишаване информираността, относно обявените за продажба обекти, за същите са давани рекламни обяви в централната преса и на уеб страницата на агенцията ;

- обявени търгове – от приложената справка се вижда, че през годината са обявени общо 266 търга, като за обектите са обявявани средно по 10 и повече търга, което е показател за недостатъчен инвеститорски интерес към тях на утвърдените начални цени ;

- продадени обекти – през отчетния период са продадени 6 обекта, в т.ч.: обособен обект, представляващ „Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 21 908 линейни метра, черна на цвят с бяло-сребриста лента, представляваща част от обща подземна тръбна електронно съобщителна мрежа за оптична свързаност и свързаната с нея инфраструктура, изпълнена въз основа на разрешения за строеж №№ 338/29.05.2007 г., 330/23.05.2008 г., 482/21.07.2008 г., 206/29.04.2009 г., 488/29.09.2009 г. и 184/16.06.2010 г. на гл. архитект на Община В. Търново, заедно с правото на съвместно ползване на защитните PVC тръби и на кабелните шахти и на сервитутна ивица в обхвата на трасето”; „Застроен УПИ ХІV от кв. 85 по ПУП-ПР на с. Шемшево, заедно с построени в него сгради”; „Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)”; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 15 749 кв. м, за който имот е отреден УПИ V-„за резервен терен”, стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона”; „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - „за производствени и складови дейности”, кв. 2 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона” и „Имот № 302003 по плана на ново образуваните имоти на обект „Стопански двор” № 2, с площ от 2 ,500 дка, четвърта категория, местност „Кошарите”, в землището на с. Дичин, заедно с построените в имота сграда (бивш обор) и пристройка към нея” - собственост на Община Велико Търново.

 

Б. ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

 

Обобщените данни за паричните постъпления от приватизацията са представени в приложената по долу таблица , а конкретните данни по източници - в Приложения №№ 2 и 3 .

 

Показатели

План за

2016 год.

лева

Отчет

2016

лева

Изп. на год. план %

Начално салдо на 01.01.2016 г.

1 139 863

1 139 863

100.00 %

Постъпления от сделки

25 627

324 156

1 264.90%

Постъпления от разсрочено плащане

523 824

775 429

148.04%

Постъпления от върнати заеми

24 000

30 232

125.97%

Лихви по срочни депозити и тек.сметки

5 000

402

8.04%

Постъпления от тр. документация и др.

3 000

1 750

58.34%

Неустойки за неспазен срок при разсрочена схема на плащане

0

771

132.03%

Общо средства по приват. фондове

1 721 314

2 272 603

132,03%

 

Преизпълнението на първоначалния план е в резултат на предсрочно погасяване на вноски по Договор от 02.10.2015г. с „Алекс ОК” ЕООД за обект ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр. В. Търново, заедно с построените в него сграда с идентификатор 10447.517.177.1, сграда с идентификатор 10447.517.177.2, сграда с идентификатор 10447.517.177.3, сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и сграда с идентификатор 10447.517.177.5, от които две с са били дължими през 2017г. Причина за преизпълнението е и реализирането на 6 сделки през 2016г.

Обстоятелството, че постъпленията от възстановените заеми спрямо първоначално планираните е резултат от погашения по заем, отпуснат през текущата година на Регионална библиотека „Петко Рачев Славейков”, съгласно Решение № 356/28.07.2016г.

 

В.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ

 

Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 10 на ЗПСК, чл.127, ал.3 и § 12, ал.4 на Закона за публичните финанси, както следва :

 

Парични постъпления в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

 

Показатели

План за

2016г.

лева

Отчет

2016 г.

лева

Изпълнение

на год. план %

Начално салдо на 1.01.2016г

133

133

100,00%

Отчисления от постъпления от приватизация

500 000

1 000 622

200,13%

Всичко средства във фонда

500 133

1 000 755

200,10%

 

Парични постъпления във Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол"

 

Показатели

План за 2016г.

лева

Отчет

2016 г.

лева

Изпълнение

на год. план

%

Начално салдо на 1.01.2016 год.

1 139 730

1 139 730

100%

Отчисления от постъпления от приватизация

49 451

98 963

200,13%

Тръжна документация

3 000

1 750

58,34%

Възстановени заеми

24 000

30 232

125,97%

Лихви от ср.деп. и тек. банкови сметки

5 000

402

8,04%

Неустойка за неспазен срок при разсрочена схема на плащане

0

771

-

Всичко средства по фонда

1 221 181

1 271 848

104,15%

 

Всички заеми, предоставени от Общинска агенция за приватизация са погасявани от длъжниците – „Обредни дейности” ЕООД и Регионална библиотека „П.Р.Славейков” в срок.

Обстоятелството, че постъпленията от възстановените заеми спрямо първоначално планираните е резултат от погашения по заем, отпуснат през текущата година на Регионална библиотека „Петко Рачев Славейков”, съгласно Решение № 356/28.07.2016г.

Разликата между планираните и постъпилите лихви по срочни депозити и текущи банкови сметки е в следствие намалението на лихвените проценти в банковата система в Република България.

От наличните средства във фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол 743 436 са вложените на депозити.

 

Г. РАЗХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

Изпълнението на годишния план за разходите на средства от приватизационните фондове е както следва:

 

Разходи от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

 

Показатели

План за

2016

лева

Отчет

2016 г.

лева

Изпълнение

на год. план

%

Средства по фонда

500 133

1 000 755

200,10%

Разходи за Инвест. програма

500 000

918 836

183,77%

Преходен остатък

133

81 919

-

 

Разходите на средства от фонда по обекти от инвестиционната програма са предмет на извършване и отчитане от общинска администрация.

 

Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол"

 

Показатели

План за

2016 г.

лева

Отчет

2016г.

лева

Изпълнение

на год. план

%

Средства по фонда, в т.ч:

1 221 181

1 271 848

104,15%

Разходи за приватизация

60 000

46 834

78,06%

От фонд ПРПСК – за придобиване на ДМА

119 000

0

0%

Предоставени заеми

0

73 000

-

Преходен остатък

1 042 181

1 152 014

110,54%

 

Д .СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 

През годината е упражнен следприватизационен контрол върху задълженията на купувачите за издължаване на вноски по разсрочено плащане за закупуване на: „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.512.109 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 1 370 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІ – „за производствени и складови дейности” от кв.170 по ПУП - ПР на гр. В. Търново, Гаров район”; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.273 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 970 кв.м., за който имот е отреден УПИ І -„за производствени и складови дейности” от кв.640 по ПУП-ПР на гр. В. Търново”; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.275 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 571 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІІ -„за производствени и складови дейности” от кв.640 по ПУП-ПР на гр. В. Търново” ; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ХVІІ- „за производствени и складови дейности” от стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона” ; „Поземлен имот с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр. В. Търново, с площ 11 675 кв. м., заедно с построените в него сграда с идентификатор 10447.517.177.1, сграда с идентификатор 10447.517.177.2, сграда с идентификатор 10447.517.177.3, сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и сграда с идентификатор 10447.517.177.5” ; „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.310 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ХХХІ-3873 -„за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16-А по ПУП-ПР на гр. В.Търново, заедно с построените в този имот сгради с идентификатори 10447.502.310.1, 10447. 502.310.2, 10447.502.310.3 и 10447.502. 310.5 по КККР на гр. В. Търново” ; „Застроен УПИ ХІV от кв. 85 по ПУП-ПР на с. Шемшево, заедно с построени в него сгради”; „Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)”; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 15 749 кв. м, за който имот е отреден УПИ V-„за резервен терен”, стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона”; „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - „за производствени и складови дейности”, кв. 2 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона”, както и за доказване произхода на средствата, с които е заплатена съответната вноска .

Нарушения не са констатирани.

 

Е. ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ

През годината няма постъпили жалби и възражения, свързани с проведените от ОбАП приватизационни процедури.

 

Ж. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ .

През отчетния период са подготвени и проведени 12 заседания на НСПСК, на които са разгледани общо 66 въпроса, свързани с организацията на приватизационния процес

По предложение на НСПСК са приети 24 решения на ВТОбС, в т.ч. : отчет за работата на агенцията през 2015 г., приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост през 2016 година, приемане актуализирани анализи на правното състояние, намаляване и приемане на нови начални цени и определяне метод на приватизация, актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове, предоставяне на средства от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”за закупуване на недвижим имот – паметник на културата, предоставяне на безлихвен заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” за нуждите на РНБ „ П.Р.Славейков”, изменение и допълнение на действащата Методика за подготовка на приватизационни сделки,провеждане на публични търгове и конкурси,сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново, както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

 

З. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОбАП

Подробна информация на всички приходи и разходи на парични средства по фонд “Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” е представена в Приложение № 3.

На основание на изложеното и чл.10, т.5 и чл.12, ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП предлагам на Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол да вземе следното РЕШЕНИЕ:

 

1.Приема отчета за работата на Общинската агенция в приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2016 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1, 2 и 3.

 

Приложения : Съгласно текста