ГОДИШЕН ПЛАН 2019

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2019 ГОДИНА

 

 

Планът за приватизация на общинската собственост в община Велико Търново за 2019 година е разработен на основание чл.6,ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.2 и т.3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация.

 

І. Основни резултати от приватизацията през 2018 година

От продадени обекти към 31.12.2018 г. и разсрочени плащания през текущата година в Общинска агенция за приватизация се очакват постъпления на стойност 387 657 лв (без ДДС), от които :

- 352 768 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” / „СФИДА”/ и

- 34 889 лева във фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” / „ПРПСК”/.

Наличните средства в началото на 2018 г. са 1 332 511 лева, от които :

- 115 157 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”/ „СФИДА”/ и

-1 217 354 лева във фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” / „ПРПСК”/.

Разходването на средства от горепосочените фондове се извършва в съответствие с утвърдената план-сметка и взетите решения от Общинския съвет, както следва:

- от фонд „СФИДА” – за финансиране на обекти от общинската инвестиционна програма и за погасяване на инвестиционен заем в „Общинска банка“ АД;

- от фонд „ПРПСК ”- разходи за дейности, свързани с организацията на приватизацията и следприватизационния контрол.

Началното салдо за 2019 г. се очаква да възлезе на 1 309 487 лева, от които :

- 0 лева от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и

- 1 309 487 лева от фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол”, в т.ч. 743 584 лева по срочни депозити.

Оповестените приходи за 2018 г. и прогнозните салда към 31.12.2018 г. са формирани въз основа на отчетените средства към 30.11.2018 г. и на прогнозни приходи и разходи за м. декември 2018 година.

 

ІІ. Основни цели на плана за приватизация за 2019 година

Основните цели, заложени в плана за приватизация за 2019 година представляват продължение на планове и програми, приети и изпълнявани през предходните периоди, в това число за:

- Продължаващо преструктуриране на общинската икономика ;

- Освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се ползват или ползването им е недостатъчно ефективно;

- Подготовка на обектите от годишния план за приватизация във вид и по начин, с който се постига значим икономически и социален ефект за общината чрез привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места;

- Осигуряване на необходимите средства за финансиране на инфраструктурни обекти от общинската инвестиционна програма и за възпроизводство на приватизационния процес.

- Запазване на общинското участие в дружества и дейности, които са свързани с изпълнение на нейните обществени и социални ангажименти към населението в общината.

 

ІІІ. Основни показатели на плана за приватизация за 2019 година.

Основните показатели на плана за приватизация за 2019 година са направени при спазване на принципа за максимална предпазливост.

Независимо от това, при заявен по-голям инвеститорски интерес в сравнение с прогнозирания, съществуват възможности за своевременна актуализация и увеличаване на средствата по приватизационните фондове.

1. Планирани средства по приватизационните фондове – общо 1 765 807 лева, в т.ч : 400 000 лева във фонд “СФИДА” и 1 365 807 лева във фонд “ПРПСК”.

2. Разходи от приватизационните фондове – 484 160 лева , в т. ч.:

- 400 000 лева за нуждите на „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи ”, от които 34 780 лева за Инвестиционна програма 2019 г. и 365 220 лева за покриване на инвестиционен заем към Общинска банка”АД

- 84 160 лева за нуждите на фонд “ПРПСК”, от които 70 000 лева за организиране на приватизационния процес и 14 160 лева за заем на РБ „П.Р.Славейков“

3. Преходен остатък в края на 2019 година 1 281 647 лева , в т. ч : 0 лева във фонд от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи ” и 1 281 647 лева фонд “ПРПСК”.

 

ІV. Рамка на годишния план за приватизация за 2019 година

Рамката на годишния план за приватизация за 2019 година съдържа:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2019 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2019 година - Приложение 2 .

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2019 година - Приложение 3.

Приложения: Съгласно текста

 

 

СНЕЖАНА ДАНЕВА

Изпълняваща длъжността

изп. директор на ОбАП

 

 

 

Приложение № 1

СПИСЪК

НА ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2019 ГОДИНА

 

А. Общински нежилищни имоти

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

УПИ / ПИ

РЗП / ЗП

кв.м.

Начална

цена

лева

/без ДДС/

1

2

3

4

1

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ -5664, отреден „за произв. и складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

УПИ - 812

69 785

2

Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, заедно с ид. ч. от общ.части на сгради с идентификатори 10447.502.189.2, 10447.502.189.3, 10447.502.189.6 и ид. части от правото на собственост в/у ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

РЗП -544,08

149 850

3

Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.2, заедно с ид.ч. от общ. части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

ЗП - 20

4675

4

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.4 , на ІІ ет. от админ. сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с адм. адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съотв. на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идент.10447.502.189

РЗП- 172,90

 

129 900

5

Незастроен УПИ VІІІ – „за производствени и складови дейности” от стр.кв. 170 по ПУП на гр.В.Търново, Гаров район

УПИ - 5 342

166 000

6

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.515.287 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ V- „за търговия и услуги” от стр. кв. 534 по ПУП-ПР на гр. В. Търново

УПИ - 331

14 950

7

Незастроен УПИ І - ”за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище

1 658

3 960

8

Незастроен УПИ ІІІ -”за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище

1 397

3 360

9

Застроен УПИ ІХ - ”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище, заедно със сграда (бивше училище с пристройка )

1675

РЗП -1048

39 480

10

Застроен УПИ ІV - ”за обществено обслужване” от кв.4 по плана на с. Войнежа, заедно със сграда (бивше училище)

2588

1004

24 225

11

Сграда (бивша баня) и дворно място, попадащо в УПИ І от кв.48 по плана на с. Никюп, община Велико Търново.

29 000

95

50 025

12

Застроен УПИ І-426 от кв.82 по ПУП-ПР на с.Плаково, заедно с построена в него сграда (бивше килийно училище)

УПИ- 1815

РЗП – 334

21 300

13

Застроен УПИ ІІ от кв.25 по ПУП-ПР на с.Къпиново, заедно с построената в него сграда ( бивше училище )

УПИ- 5420

РЗП – 334

65 424

14

УПИ VІІ - за „смесено предназначение” от кв.31 по ПУП – ПР на с.Арбанаси, със сгради

1 121

202

172 400

15

Поземлен имот с идентификатор 61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

ПИ- 169

ЗП – 169

13 530

16

Незастроен УПИ II – „за обществено обслужващи дейности, търговия и услуги“ от кв.111 по плана на с.Шемшево

УПИ – 9 630

99 590

17

Застроен УПИ I - 460 – „за Детска градина“ от кв.49 по плана на с.Ново село, с построена в него сграда

УПИ- 3470

РЗП – 1098

99 300

18

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.5, на ІІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с адм.адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

 

РЗП - 172,90

 

-

19

Офисни помещения,с идентификатор 10447.502.189.2.6, на ІV ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с адм. адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

20

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.7, на V ет. от адм.сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с адм. адрес ул.”Н. Габровски” 78, гр. В. Търново, заедно с ид.ч. от общ. части на сградата и право на собственост в/у ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

21

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.8,на VІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с адм.адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

22

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.9 ,на VІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с адм.адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП –172,90

 

-

23

Застроен УПИ ІІ-173 от кв.29 по ПУП-ПР на с.Арбанаси, заедно с построени в него сгради (Къща Бранковани)

2 418

ЗП-300

-

24

Незастроен УПИ ХХVІІ, отреден „за производствени и складови дейности” от стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ЗПЗ

УПИ – 11 123

 

25

Незастроен УПИ Х - „за инженерно-техническа инфраструктура” от кв.570 по ПУП на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

УПИ – 738,88

 

26

Незастроен УПИ ХІ-10 - „за инженерно-техническа инфраструктура” от кв.570 по ПУП на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

УПИ – 863,21

-

27

Незастроен УПИ ХIІ-11 - „за инженерно-техническа инфраструктура” от кв.570 по ПУП на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

УПИ–3031,65

 

28

Незастроен УПИ ХІІІ-11 „за инженерно-техническа инфраструктура” от кв.570 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

УПИ–3492,85

-

29

Незастроен УПИ ХІV-74„за инженерно-техническа инфраструктура” от кв.570 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

УПИ–2622,06

-

30

Имот № 000161 по КВС за землище с.Ресен, заедно с построените в него сгради

ПИ44,085 дка 11 сгради

-

31

Имот № 000165 по КВС за землище с.Ресен, заедно с построените в него сгради

6,701 дка 2 сгради

-

32

УПИ I – „за ветеринарна лечебница“ от кв.1 по плана на с. Дичин, заедно с построена в него сграда (бивша ветеринарна лечебница) “

УПИ – 5350

РЗП - 138

33

Урегулиран поземлен имот I, от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построени в него сгради (бивше училище и бивша детска градина)“

УПИ – 3850

34

Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв.25 по плана на с. Присово, заедно с построена в него сграда (бивше училище)

УПИ – 3730

ЗП - 671

35

Самостоятелен обект с идентификатор 10447.509.281.2.4 по КККР на гр.В.Търново, разположен на етаж 0, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.509.281 и с адм.адрес ул. „Цар Иван Шишман“ № 2, представляващ магазин със сервизно помещение и принадлежащ към него склад, заедно с 6,71% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, съобразно ЗП върху върху ПИ с идентификатор 10447.509.281.

РЗП – 46,09

отст.право на строеж

 

 

Б. Вноски по договори за разсрочено плащане

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

Дата на

вноската

Размер на вноската

Забележка

1

Незастроен ПИ с идентификатор 10447. 515. 366 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІV- „за търговия и услуги” от стр. кв. 622 по ПУП-ПР на гр. В. Търново

до 25-то число на съответния месец

7 вноски по

1 776,25 лв.

По дог. от

25.07.2017

2

Поземлен имот с идентификатор 36837. 501. 865 по КККР на гр. Килифарево, заедно с построените в него: двуетажна сграда с идентификатор 36837.501.865.1 и двуетажна сграда с идентификатор 36837.501.865.2

до

01.03.2019

до

01.09.2019

9 565,50 лв.

9 565,50 лв.

По дог. от

01.09.2017

3

Поземлен имот с идентификатор 10447.502. 221 по КККР на гр.В.Търново, заедно със сграда с идентификатор 10447.502. 221.1 по КККР на гр.В.Търново

до 4 -то число на съответния месец

9 вноски по

1 792,88 лв.

По дог. от

04.09.2017

4

Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7 213 кв.м., за който имот е отреден УПИ II - „за складова база на „Електроснабдяване”, кв. 2 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, ЗПЗ

до 22 -ро число на съответния месец

11 вноски по

2 802,34 лв.

По дог. от

22.11.2017

5

Гараж №5, с идентификатор 10447.515.43.2.39 по КККР на гр.В. Търново, заедно с 1,9918 % ид.ч. от общ. части на вх. ”Б” и право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.515.43 по КККР на гр.В.Търново

до 4-то число на съответния месец

6 вноски по

651,88 лв.

По дог. от

04.06.2018

 

Забележка: Посочените в таблица „А” данни и цени на общинските нежилищни имоти не са основание за сключване на приватизационни сделки. Индивидуалните характеристики и начални цени за обектите от годишния план се определят с решение на Великотърновски общински съвет, за всеки конкретен случай.

 

 

 

 

 

Приложение № 2

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново през 2019 година

 

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2019 г.

І.

Начално салдо на 01.01.2019 година, в т. ч:

1 309 487

1.

Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи /СФИДА/

0

2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и следприват. контрол ” /ПРПСК/

1 309 487

ІІ.

Парични постъпления от приватизация

439 560

1

Заплащане на договорена цена -515 942

439 560

ІІІ.

Парични постъпления от съпътстващи мероприятия

2 600

1.

Продажба на тр. документация и инф. меморандуми

2 500

2.

Лихви от срочни депозити на фонд “ПРПСК”

100

ІV.

Постъпления от върнат заем във фонд “ПРПСК” на РБ „П. Р. Славейков“

14 160

V.

Разпределение на паричните средства

1 765 807

1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/р. І.1+ р.ІІ.х 0,91 /

400 000

2.

фонд " Покриване разходите за приватизацията и СК"

/ р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.2+ ІV/

1 365 807

VI.

Разходи от приватизационните фондове

484 160

1.

От „СФ ИДА” - за инвестиционна програма 2018г.

34 780

2.

От „СФ ИДА” - за погасяване на инвестиционен заем в „Общинска банка” АД

365 220

3.

От фонд “ПРПСК” – за орган. на приват. процес и СК

70 000

4.

Предоставен заем от фонд “ПРПСК” на РБ „П. Р. Славейков“

14 160

VIІ.

Преходен остатък на 31.12. 2019г .

1 281 647

1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/ р.V.1-р.VI.1/

0

2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и СК”

/ р. V.2-р.VI.2- р.VІ.3/

1 281 647

 

Забележка: Началното салдо към 31.01.2019 година е формирано при прогнозиране на постъпленията и на разходите през м.декември 2018г. в Общинска агенция за приватизация. С приемането на отчета за приходите и разходите началното и крайното салдо за 2019г. на план-сметката ще бъдат актуализирано с действителното салдо към 31.12.2018г.

 

 

 

 

Приложение № 3

 

СПИСЪК

 

на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2019 г .

 

1. Търговски дружества:

- "Инвестстрой - 92" ЕООД;

- "Царевград Търнов" ЕООД;

- "Обредни дейности" ЕООД;

- "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД;

- “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД;

- “ Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново ” ЕООД;

- “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД;

- “ Център за психично здраве - Велико Търново” ЕООД;

- „ Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД.

 

2.Общински предприятия:

- ОП „Спортни имоти"

- ОП „Реклама - В.Търново”

- ОП „Горско стопанство”

- ОП „Зелени системи”

- Общинско кабелно радио-Велико Търново

- ДКС "Васил Левски"

 

3. Общински нежилищни имоти, предоставени на политически партии и юридически лица с нестопанска цел

Съгласно списък, приет с решение на Общински съвет- Велико Търново