ГОДИШЕН ПЛАН 2017

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 ГОДИНА

 

Планът за приватизация на общинската собственост в община Велико Търново за 2017 година е разработен на основание чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.т.2 и 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация.

 

І. Основни резултати от приватизацията през 2016 година

От продадени обекти към 31.12.2016 г. и разсрочени плащания през текущата година в Общинска агенция за приватизация са постъпили 1 099 585 лв (без ДДС), от които:

- 1 000 622 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” /“СФИДА”/ и

- 98 963 лева във фонд “Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” /“ПРПСК”/.

Наличните средства в началото на 2016 г. са 1 139 863 лева,от които :

- 133 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи ” /“СФИДА”/ и

-1 139 730 лева във фонд “Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” /“ПРПСК”/.

Разходването на средства от горепосочените фондове е извършено в съответствие с утвърдената план-сметка и взетите решения от Общинския съвет:

- от фонд „СФИДА” – за финансиране на обекти от общинската инвестиционна програма

- от фонд “ПРПСК ”- са направени разходи за дейности, свързани с организацията на приватизацията и следприватизационния контрол. През 2016 е предоставен заем на РБ „П.Р. Славейков”, съгл. Решение № 356/28.07.2016г.

Начално салдо за 2017 г. – 1 233 933 лева, от които :

- 81 919 лева от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и

- 1 152 014 лева от фонд “Покриване разходи за приватизация и следприватизационен контрол”, в т.ч. 743 436 лева по срочни депозити.

 

ІІ. Основни цели на плана за приватизация за 2017 година

Основните цели, заложени в плана за приватизация за 2017 година представляват продължение на планове и програми, приети и изпълнявани през предходните периоди, в това число за:

- Продължаващо преструктуриране на общинската икономика ;

- Освобождаване на общината от участие в търговски дружества, където същата притежава миноритарни дялове и чиято дейност не е свързана с нейните обществено-социални функции;

- Освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се ползват или ползването им е недостатъчно ефективно;

- Подготовка на обектите от годишния план за приватизация във вид и по начин, с който се постига значим икономически и социален ефект за общината чрез привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места;

- Осигуряване на необходимите средства за финансиране на инфраструктурни обекти от общинската инвестиционна програма и за възпроизводство на приватизационния процес.

- Запазване на общинското участие в дружества , предприятия и дейности, които са свързани с изпълнение на нейните обществени и социални ангажименти към населението в общината.

 

ІІІ. Основни показатели на плана за приватизация за 2017 година.

Основните показатели на плана за приватизация за 2017 година са направени при спазване на принципа за максимална предпазливост.

Независимо от това, при заявен по-голям инвеститорски интерес в сравнение с прогнозирания, съществуват възможности за своевременна актуализация и увеличаване на средствата по приватизационните фондове.

1. Планирани средства по приватизационните фондове – общо 1 819 433 лева, в т.ч : 536 919 лева във фонд “СФИДА” и 1 282 514 лева във фонд “ПРПСК”.

2. Разходи от приватизационните фондове 596 919 лева , в т. ч.:

- 282 140 лева за нуждите на „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи ”, всички за Инвестиционна програма 2017 г.

- 254 779 лева за покриване на инвестиционен заем към Общинска банка”АД

- 60 000 лева за организиране на приватизационния процес

3. Преходен остатък в края на 2017 година 1 222 514 лева , в т. ч : 0 лева във фонд от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи ” и 1 222 514 лева фонд “ПРПСК”.

 

ІV. Рамка на годишния план за приватизация за 2017 година

Рамката на годишния план за приватизация за 2017 година съдържа:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2017 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2017 година - Приложение 2 .

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2017 година - Приложение 3.

 

ІV. Рамка на годишния план за приватизация за 2017 година

Рамката на годишния план за приватизация за 2017 година съдържа:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2017 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2017 година - Приложение 2 .

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2017 година - Приложение 3.

 

Приложения: Съгласно текста

 

 

 

Приложение № 1

 

СПИСЪК

НА ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

А. Общински нежилищни имоти

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

УПИ / ПИ

РЗП / ЗП

кв.м.

Начална

цена

лева

/без ДДС/

1

2

3

4

1

Незастроен УПИ І–„за филиал на тв. фонд при СБХ” от кв. 5 по ПУП на гр.В.Търново,Западна промишлена зона

16 187

551 388

2

Незастроен УПИ ІІ – „за складова база на Електроснабдяване” от стр. кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново,Западна пром зона

7 213

96 080

3

Застроен УПИ І от кв.40 по плана на с.Никюп, ведно със сграда ( бивша мандра)

1 900

258

8 090

4

Незастроен УПИ І - ”за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище

1 658

3 960

5

Незастроен УПИ ІІІ -”за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище

1 397

3 360

6

Незастроен УПИ ІV -”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище

1 500

4 260

7

Незастроен УПИ V - ”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище

1 635

4 368

8

Незастроен УПИ VІІ - ”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище

1 623

8 028

9

Застроен УПИ ІХ - ”за общ. обслужване”от кв.45 по плана на с. Пчелище, заедно със сграда (бивше училище)

3 432

1534

58 600

10

Застроен УПИ ІV - ”за общ. обслужване”от кв.4 по плана на с. Войнежа, заедно със сграда (бивше училище)

2588

1004

32 300

11

Сграда (бивша баня) и дворно място, попадащо в УПИ І от кв.48 по плана на с. Никюп, община Велико Търново.

29 000

95

66 700

12

Незастроен УПИ ХVІІІ – „за обслужващи дейности” от кв. 59 по плана на гр.Килифарево

580

4 060

13

УПИ VІІ - за „смесено предназначение” от кв.31 по ПУП – ПР на с.Арбанаси, със сгради

1 121

202

172 400

14

Търговски обект, на партерен етаж, състоящ се от: магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1 и склад с идентификатор 10447.502.189.2.10

ЗП - 20,30

8 240

15

Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, заедно с ид. ч. от общ.части на сгради с идентификатори 10447.502.189.2, 10447. 502.189.3 ,10447.502.189.6 и ид. части от правото на собственост в/у ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

РЗП -544,08

179 820

16

Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, заедно с ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

ЗП -24,90

5 875

17

Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.1, заедно с ид.ч. от общ. части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

ЗП - 20

4 620

18

Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.2, заедно с ид.ч. от общ. части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

ЗП - 20

4 550

19

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.4 , на ІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

РЗП- 172,90

134 615

20

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.5, на ІІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

РЗП - 172,90

 

-

21

Офисни помещения,с идентификатор 10447.502.189.2.6, на ІV ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

РЗП - 172,90

 

-

22

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.7, на V ет. от адм.сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с адм. адрес ул.”Н. Габровски” 78, гр. В. Търново, заедно с ид.ч. от общ. части на сградата и право на собственост в/у ПИ

РЗП - 172,90

 

-

23

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.8,на VІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

РЗП - 172,90

 

-

24

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.9 ,на VІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново

РЗП – 172,90

 

-

25

Застроен УПИ ІІ-173 от кв.29 по ПУП-ПР на с.Арбанаси, заедно с построени в него сгради (Къща Бранковани)

2 418

ЗП-300

-

26

Незастроен УПИ VІІІ – „за производствени и складови дейности” от стр.кв. 170 по ПУП на гр.В.Търново, Гаров район

6 684

-

27

Незастроен УПИ - УПИ ХІ-10 „за озеленяване” от кв.570 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

1 272

-

28

Незастроен УПИ - УПИ ХІІІ-11 „за озеленяване” от кв.570 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

2 362

-

29

Незастроен УПИ - УПИ ХІV-74 „за озеленяване” от кв.570 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

2 580

30

Незастроен УПИ - УПИ ХІІ-11 „за озеленяване, паркинг” от кв.570 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

-

-

31

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ -5664, отреден „за произв. и складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

812

32

Гараж № 5 , с идентификатор 10447.515.43, на кота +0,00, от вх.”Б” на жилищна сграда с гаражи и офиси, заедно с 1,9918 % ид.ч. от общ. части на вх.”Б” и право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ

ЗП - 41,46

-

33

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.515.366 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІV- „за търговия и услуги” от стр. кв. 622 по ПУП-ПР на гр. В. Търново

334

-

34

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.515.287 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ V- „за търговия и услуги” от стр. кв. 534 по ПУП-ПР на гр. В. Търново

331

-

35

Застроен УПИ І от кв.70 по ПУП-ПР на гр.Дебелец, заедно с построена в него сграда (бивше училище)

-

-

36

Застроен УПИ І-426 от кв.82 по ПУП-ПР на с.Плаково, заедно с построена в него сграда (бивше килийно училище)

УПИ - 1815

-

37

Застроен УПИ ІІ от кв.25 по ПУП-ПР на с.Къпиново,заедно с построената в него сграда ( бивше училище )

5 420

ЗП - 704

-

38

Застроен УПИ ІХ от кв.16 по ПУП-ПР на с.Миндя,заедно с построената в него сграда ( бивша кланица )

285

71

-

39

ПИ с идентификатор 36837.501.865 по КККР на гр. Килифарево, заедно с построените в него сгради

 

Б. Вноски по договори за разсрочено плащане

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

Дата на

вноската

Размер на вноската

Забележка

1

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501. 164 по КККР на гр. В. Търново, за който е отреден УПИ ХVІІ- „за производствени и складови дейности” от стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона

до 24-то число на съответния месец

12 вноски по

1830,94 лв.

По дог. от

24.04.2015

2

Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)”

до 18-то число на съответния месец

5 вноски по

1 335,84 лв.

По дог. от

18.05.2016

3

Застроен УПИ ХІV от кв. 85 по ПУП-ПР на с. Шемшево, заедно със сгради

20.05.2017 20.11.2017

2 вноски по

8 978 лв.

По дог. от

20.05.2016

4

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501. 124 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 15 749 кв. м, за който е отреден УПИ V-„за резервен терен”, стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, ЗПЗ

до 5-то число на съответния месец

12 вноски по

4 930,63 лв.

По дог. от

05.07.2016

5

Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който е отреден УПИ І - „за производствени и складови дейности”, кв. 2 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона

до 29-то число на съответния месец

12 вноски по

2 345,44 лв.

По дог. от

29.07.2016

 

Забележка: Посочените в таблица „А” данни и цени на общинските нежилищни имоти не са основание за сключване на приватизационни сделки. Индивидуалните характеристики и начални цени за обектите от годишния план се определят с решение на Великотърновски общински съвет, за всеки конкретен случай.

 

 

Приложение № 2

ПЛАН – СМЕТКА

 

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново през 2017 година

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2017 г.

І.

Начално салдо на 01.01.2017 година, в т. ч:

1 233 933

1.

Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи /СФИДА/

81 919

2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и следприват. контрол ” /ПРПСК/

1 152 014

ІІ.

Парични постъпления от приватизация

500 000

1

Заплащане на договорена цена -515 942

500 000

ІІІ.

Парични постъпления от съпътстващи мероприятия

3 500

1.

Продажба на тр. документация и инф. меморандуми

3 000

2.

Лихви от срочни депозити на фонд “ПРПСК”

500

ІV.

Постъпления от върнат заем във фонд “ПРПСК” в т. ч. и дължимото възнаграждение по заеми - реш. №№ 1017/27.02.2014г. и 1576/28.05.2015г. и 356/28.07.2016г.

82 000

V.

Разпределение на паричните средства

1 819 433

1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/р. І.1+ р.ІІ.х 0,91 /

536 919

2.

фонд " Покриване разходите за приватизацията и СК"

/ р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.2+ ІV/

1 282 514

VI.

Разходи от приватизационните фондове

596 919

1.

От „СФ ИДА” - за инвестиционна програма 2017г.

282 140

2.

От „СФ ИДА” - за погасяване на инвестиционен заем в „Общинска банка” АД

254 779

3.

От фонд “ПРПСК” – за орган. на приват. процес и СК

60 000

VIІ.

Преходен остатък на 31.12. 2017г .

1 222 514

1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/ р.V.1-р.VI.1/

0

2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и СК”

/ р. V.2-р.VI.2- р.VІ.3/

1 222 514

 

 

Приложение № 3

 

СПИСЪК

 

на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2017 г .

1. Търговски дружества :

- "Инвестстрой - 92" ЕООД;

- "Царевград Търнов" ЕООД;

- "Обредни дейности" ЕООД;

- "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД;

- “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД;

- “ Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново ” ЕООД;

- “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД;

- “ Център за психично здраве - Велико Търново” ЕООД;

- „ Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД – за срок от 10 години , считано от вземането на решение № 284/17.07.2008 година на ВТОбС.

 

2.Общински предприятия :

- ОП „Спортни имоти"

- ОП „Реклама - В.Търново”

- ОП „Горско стопанство”

- ОП „Зелени системи”

- Общинско кабелно радио-Велико Търново

- ДКС "Васил Левски"

 

3. Общински нежилищни имоти, предоставени на политически партии и юридически лица с нестопанска цел

Съгласно списък, приет с решение на Общински съвет- Велико Търново

 

 

 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО