ПРЕДСТОЯЩИ ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВЕ

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ОБЯВЯВА, че на основание решения № 876, 877 и 878 от 30.11.2017 г. на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр.100/15.12.2017 г.), ще проведе на 16.02.2018 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново публични търгове с явно наддаване за продажба на бщински нежилищни имоти, построени в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. Велико Търново, както следва :

 

- Гараж, с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр.В.Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид.ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 , с начална цена 4 590 лева (без ДДС);

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр.В.Търново,със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид.ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, с начална цена 4 675 лева (без ДДС) ;

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Гараж, с идентификатор 10447.502.189.2.2, съгласно КККР на гр.В.Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730% ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697% ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447. 502.189, с начална цена 5 602 лева (без ДДС).

 

 

 

 

Документи за участие в търговете се закупуват в срок до 10,00 ч. на 15.02.2018 г.

 

В случай на неявяване на купувачи и за обявените поредни търгове, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

 

За допълнителна информация: тел.062/620 033, 0888 546 741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 688/25.05.2017 г. и № 787/ 31.08.2017 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта УПИ / РЗП

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Застроен УПИ І-426 от кв.82, заедно със сграда (бивше килийно училище)

с. Плаково

УПИ – 1 815 кв.м.

РЗП – 334 кв.м.

21 300

(сделката се облага част. с ДДС)

6 390

1 000

 

Търгът ще се проведе на 13.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 12.02.2018 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 12.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 12.02.2018 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 12.02.2018 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената на търга цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 787/31.08.2017 г. на ВТОбС (ДВ, бр.76/2017 г. ).като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 546741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

e-mail: obap_vt@mail.bg


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 761/ 27.07.2017 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта УПИ / РЗП

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Застроен УПИ ІІ - 450 от кв.25, заедно със сграда (бивше училище)

с. Къпиново

УПИ – 5 420 кв.м.

ЗП – 704 кв.м.

65 424

(сделката се облага част. с ДДС)

19 627

3 270

 

Търговете ще се проведат на 13.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 12.02.2018 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 12.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 12.02.2018 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 12.02.2018 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената на търга цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектa се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решения № 761 / 27.07.2017 г. на ВТОбС (ДВ, бр.68/2017 г. ).като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 546741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 720/29.06.2017 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта УПИ / РЗП

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Гараж № 5, с идентификатор 10447.515.43.2.39 по КККР на гр.В.Търново, заедно с 1,9918 % ид.ч. от общ. части на вх. ”Б” и право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.515.43 по КККР на гр.В.Търново

гр. В.Търново

ул. ”Георги Измирлиев” № 14 ”Б”

отст.пр.на строеж

ЗП - 41,46 кв.м.

14 900

(сделката се облага с ДДС)

4 470

1450

 

Търговете ще се проведат на 02.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново, по посочената в обявата последователност .

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 01.02.2018 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 01.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 01.02.2018 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 01.02.2018 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената на търга цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решениe № 720 от 29.06.2017 г. на ВТОбС (ДВ, бр.57/ 2017 г. ).като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 546741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 609 /30.03.2017 г. и № 644 / 27.04.2017 г.

на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1.

УПИ ІХ – „за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с.Пчелище, заедно с построената в него сграда (бивше училище с пристройка)

с.Пчелище

 

1 675 кв.м.

 

39 480

(сделката се облага част. с с ДДС)

11 844

1 900

 

Търгът ще се проведе на 25.01.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за всеки обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 24.01.2018 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 24.01.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 24.01.2018 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 24.01.2018 година.

Начин на плащане : Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена: за обекта по т.1 - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 644 / 2017 г. на Великотърновски общински съвет (ДВ, бр.38/ 2017 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 546741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 557/23.02.2017 г. и № 643/ 27.04.2017 г.
на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.515.287 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ V- „за търговия и услуги” от стр. кв. 534 по ПУП-ПР на гр. В. Търново

гр. В.Търново

ул.”Драган Цончев” № 15А

331 кв.м.

 

14 950

(сделката се се облага с С ДДС)

4 485

1 400

 

Търгът ще се проведе на 25.01.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 24.01.2018 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 24.01.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 24.01.2018 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 24.01.2018 година.

Начин на плащане : Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 643/2017 г. на Великотърновски общински съвет (ДВ, бр.38/ 2017 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 546741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 555/23.02.2017 г. и № 611/ 30.03.2017 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В.Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ -5664, отреден „за производствено- складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

гр. В.Търново

ПСЗ „Дълга лъка”

 

 

812 кв.м.

 

 

 

82 100

(сделката се се облага с С ДДС)

24 630

800

 

Търгът ще се проведе на 06.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 05.02.2018 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 05.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 05.02.2018 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 05.02.2018 година.

Начин на плащане : Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 611/2017 г. на Великотърновски общински съвет (ДВ, бр.33/ 2017 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 546741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 418/ 29.09.2016 г. и № 463/ 24.11.2016 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на обособен обект от административна сграда

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта

ЗП – кв.м.

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Търговски обект, на партерен етаж, състоящ се от: магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1 и склад с идентификатор 10447.502. 189.2.10, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 0,7815% ид. части от общите части на сградата и 8/1752 ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

гр. В.Търново

ул.”Никола Габровски”  №78

 

 

20,30 кв.м.

8 240

(сделката се се облага с С ДДС)

2 472

800

 

Търгът ще се проведе на 12.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 09.02.2018 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 09.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 09.02.2018 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 09.02.2018 година.

Начин на плащане : Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 463/2016 г. на Великотърновски общински съвет (ДВ, бр.98/ 2016 г. ), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 546741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения №437 / 27.10.2016 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта УПИ /РЗП- кв.м

Начална

цена –лв.

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Офисни помещения, с идентификатор 10447. 502.189. 2.4 съгласно КККР на гр.В. Търново, на ІІ етаж от админ. сграда, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 , заедно със съответстващите на обособената част ид. части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно ЗП върху поземления имот

ул.”Никола Габровски”78,

гр.Велико Търново

 

 

172,90

отст. право на строеж

129 900

(без ДДС)

38 970

6 495

 

Търгът ще се проведе на 25.01.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС) за всеки обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП), BIC код SOMB BGSF, в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 24.01.2018 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Община В.Търново след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 24.01.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 24.01.2018 г. ;подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Община В.Търново – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 24.01.2018 година.

Начин на плащане : Върху достигната на търга цена за обекта се начислява ДДС в пълен размер. Заплащането на цената, заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена и срок за издължаване - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

Поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената дата за съответния повторен търг, при условията на решение № 437 / 27.10.2016 г. на ВТОбС (ДВ, бр.92/2016 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 546 741 и в стая 419 на Общината.

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения №№  284/21.06.2012 г., 353/13.09.2012 г.  и 186/31.03.2016 г.

на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

в гр. В. Търново

Данни за

обекта

УПИ/ЗП - кв.м

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6. 4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.части от общите части на сградата и ид.части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ул.”Никола Габровски”78,

гр.Велико Търново

 

 

ид.ч. от ПИ

ЗП – 442,15

149 850

(без ДДС)

44 955

7 500

 

Търгът ще се прове на 01.02.2018 г. от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП), BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 31.01.2018 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 31.01.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF– всеки работен ден и до 16,00 ч. на 31.01.2018 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 31.01.2018 година.

Начин на плащане : Върху достигнатата на търга цена се начислява частичен ДДС. Заплащането на цената, заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В. Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30- дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обекта се допуска и разсрочено плащане на цената, при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената на търга цена и срок за издължаване - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи и за обявения пореден търг, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033 и в стая 419 в сградата на Общината .

 


 

О Б Щ И Н А - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 382 и 383 / 26.08.2016 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта

УПИ - кв.м

Начална

цена –лв.

Стъпка

лева

Депозит

лева

1

УПИ І от кв. 40, със сграда (бивша мандра)

с.Никюп,

общ. В.Търново

УПИ – 1900 кв.м.

РЗП - 258 кв.м.

8 090

450

2 427

 

Търгът ще се проведе на 13.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново , по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС), платими по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF , в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 12.02.2018 г.; тръжна документация се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 12.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 12.02.2018 г. ;подаване на документи за участие в ст. 419 на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 12.02.2018 година.

Начин на плащане : Върху достигната на търга цена за обекта се начислява частичен ДДС. Заплащането на цената ,заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В. Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената дата за съответния пореден търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

 

За справка : тел. 062/620 033, 0888 546 741 и в стая 419 в сградата на Община В.Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение 357 от 28.07.2016 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта УПИ /РЗП- кв.м

Начална

цена –лв.

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Застроен УПИ ІV - ”за общ. обслужване” от кв.4, със сграда (бивше училище)

с. Войнежа,

2 588

1004

 

32 300

част. ДДС

9 690

1 600

 

Търговете ще се проведат на 07.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново , по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС) за всеки обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) ,BIC код SOMB BGSF , в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 06.02.2018 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Община В.Търново след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 06.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 06.02.2018 г.; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Община В.Търново – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 06.02.2018 година.

Начин на плащане : Върху достигната на търга цена за обекта се начислява частичен ДДС. Заплащането на цената, заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена и срок за издължаване - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената дата за съответния повторен търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 546 741 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 586 и № 885 от 2013 г.,№ 317 и № 318 от 30.06.2016 на Великотърновски общински съвет  

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта УПИ /РЗП- кв.м

Начална

цена –лв.

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с.Арбанаси, заедно с построени в този имот сгради

с.Арбанаси

ул.”Свети Никола” № 12

1121 кв.м.

сгр.1 – 74 кв.м.

сгр. 2 – 128 кв.м.

172 400

 

51 720

17 200

2

Дворно място, попадащо в УПИ І от кв.48 , заедно с построена в него сграда (бивша баня)

с. Никюп

УПИ – 29 000 кв.м.

ЗП – 95 кв.м.

 

66 700

 

20 010

3 300

 

Търговете ще се проведат на 13.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС) за всеки обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) ,BIC код SOMB BGSF , в срок - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 12.02.2018 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Община В.Търново, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 12.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 12.02.2018 г.; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Община В.Търново – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 12.02.2018 година.

Начин на плащане : Заплащането на цената, заедно с начисления ДДС се извършва по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 - дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена и срок за издължаване - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 546 741 и в стая 419 в сградата на Община В.Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения №№ 850 / 26.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта УПИ /РЗП- кв.м

Начална

цена –лв.

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Незастроен УПИ І -”за обществено обслужване” от кв. 45

с. Пчелище

1 658

 

 

3 960

без ДДС

1 100

350

2

Незастроен УПИ ІІІ -”за общ. обслужване” от кв. 45

 

с. Пчелище

1 397

3 360

без ДДС

1 000

300

3

Незастроен УПИ ІV-”за общ. обслужване” от кв.45

с. Пчелище

1 500

4 260

без ДДС

1 200

400

4

Незастроен УПИ V- ”за общ. обслужване” от кв.45

с. Пчелище

1 635

4 368

без ДДС

1 300

400

5

Незастроен УПИ VІІ - ”за общ. обслужване” от кв.45

с. Пчелище

1 623

 

8 028

без ДДС

2 400

800

 

Търговете ще се проведат на 13.02.2018 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново , по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС) за всеки обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) ,BIC код SOMB BGSF , в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 12.02.2018 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Община В.Търново след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 12.02.2018 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 12.02.2018 г.; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Община В.Търново – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 12.02.2018 година.

Начин на плащане : Върху достигната на търга цена за обектите се начислява ДДС в пълен размер. Заплащането на цената, заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обекта по точка 5 се допуска и разсрочено плащане при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена и срок за издължаване - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

Поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената датата, при условията на решения №№ 850 и 851 / 26.09.2013 г. на ВТОбС (ДВ, бр.89/2013 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 546 741 и в стая 419 на Общината .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ

ЗА ОБЕКТИ ОТ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

ДАННИ ЗА ОБЕКТА

Начална цена -лв

1.

Незастроен УПИ ІІ - ”за скл.база на Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП на гр.В. Търново, Западна промишлена зона

7 213 кв.м.

96 080

/без ДДС/
 

2.

УПИ І кв. 40 със сграда /бивша мандра/ –с. Никюп

УПИ - 1900 кв.м.

РЗП сграда- 176 кв.м.

8 090

/частично ДДС/

3.

Незастроен УПИ І за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище

УПИ - 1658 кв.м.

 

 

3 960

/без ДДС/

4.

Незастроен УПИ ІІІ за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище

УПИ - 1 397 кв.м.

3 360

/без ДДС/

5.

Незастроен УПИ ІV за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище

УПИ - 1500 кв.м.

 

 

4 260

/без ДДС/

6.

Незастроен УПИ V за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище

УПИ - 1 635 кв.м.

4 368

/без ДДС/

7.

Незастроен УПИ VІІ за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище

УПИ - 1623кв.м.

 

 

8 028

/без ДДС/

8.

УПИ ІХ за обществено обслужване от кв.45 със сграда /бивше училище/ с. Пчелище

УПИ - 1 675 кв.м.

РЗП сграда 1048 кв.м.

 

39 480

/част. обл. с ДДС/

9.

УПИ ІV за обществено обслужване от кв.4 със сграда/ бивше училище/ с. Войнежа

УПИ - 2588кв.м.

РЗП сграда -1004 кв.м.

 

32 300

/част. обл. с ДДС/

10.

”Офисни помещения”, с идент. 10447.502.189.2.4 , на ІІ етаж от адм.сграда, построена в ПИ с идент.10447.502.189, заедно с ид.ч. от общ.части на сградата и право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ, гр.В. Търново, ул.Н.Габровски”78

пр.на строеж
ЗП – 172,90 кв.м.

 

134 615

/без ДДС/

11.

Ресторант, с идентиф.10447. 502.189.6.4, заедно с ид.ч.от общ. ч. на сградите и ид.ч.от правото на собств. върху ПИ, гр.В. Търново, ул.Н.Габровски”78

ид.ч. от ПИ
ЗП – 442,15 кв.м.
 

149 850

/без ДДС/

12.

Търговски обект, на партерен етаж, състоящ се от: магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1 и склад с идентификатор 10447.502. 189.2.10, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 0,7815% ид. части от общите части на сградата и 8/1752 ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

ид.ч. от ПИ

20,30 кв.м.

8 240

/без ДДС/

13.

Гараж , с идентиф.10447. 502.189.1.1, заедно с 20 % ид. ч.от общ. части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ, гр.В. Търново, ул.Н.Габровски”78

ид.ч. от ПИ
ЗП – 20 кв.м.
 

4 590

/без ДДС/

14.

Гараж , с идентификатор 10447. 502.189.1.2, заедно с 20 % ид. ч.от общ. части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собств. върху ПИ, гр.В. Търново, ул.Н.Габровски” 78

ид.ч. от ПИ
ЗП – 20 кв.м.
 

4 675

/без ДДС/

15.

Гараж,с идентиф.10447.502. 189.2.2, с 0,9730 % ид.ч. от общ.ч. на сградата и 0,4697 % ид. ч. от ПИ,

гр.В. Търново, ул.Н.Габровски”78

ид.ч. от ПИ
ЗП – 24,90 кв.м.
 

5 602

/без ДДС/

16.

Дворно място, попадащо в УПИ І от кв.48 ,заедно с построена в него сграда (бивша баня) -с. Никюп

УПИ – 29 000

РЗП – 95

66 700

без ДДС

17.

Застроен УПИ VII от кв.31 по плана на с. Арбанаси с построени в него полумасивни сгради

УПИ - 1121

172 400

без ДДС

18.

Незастроен УПИ VІІІ – „за сервизна работилница на МВР” от кв. 170 по ПУП на гр.В.Търново, Гаров район”, представляващ ПИ с идентификатор № 10447.512.110 по КККР на гр.В.Търново

6685 кв.м.

-

/без ДДС/

19.

Къща Бранковани – 2 ет с прилежащи постройки - с. Арбанаси

2418

ЗП-300*

-

 

За обектите се допуска и разсрочено плащане,при следните условия : начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатък по договореност на равни вноски,всяко от които е дължима през не повече от 6 месеца; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора,като за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача.

 

Допълнителна информация : В стая 419 на Общината и на тел. № 062/ 620-033, 0888 546 741