ПРЕДСТОЯЩИ ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВЕ

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решениe № 1394/28.02.2019 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищeн имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Поземлен имот с идентификатор 10447.501.302 по КККР на гр. Велико Търново, за който е отреден УПИ ХХVІІ -„за производствени и складови дейности” от стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона

гр. В. Търново, Западна промишлена зона

11 120 кв.м.

 

338 830

(сделката се се облага с С ДДС)

101 649

33 800

 

Търгът ще се проведе на 05.04.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 04.04.2019 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 04.04.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 04.04.2019 г.; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 04.04.2019 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекть се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

При неявяване на купувачи, повторен търг ще се проведе на 19.04.2019 г., при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 1394/28.02.2019 г. (ДВ, бр.22/2019 г. ), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 1198 и № 1199/30.08.2018 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1. Незастроен УПИ II – „за обществено обслужващи дейности, търговия и услуги“ от кв.111 по плана на с.Шемшево

с. Шемшево

общ.В.Търново

9 630 кв.м.

99 590

(сделката се облага с ДДС)

29 877

9 950

2. Застроен УПИ I - 460 – „за Детска градина“ от кв.49 по плана на с.Ново село, с построена в него сграда

с. Ново село

общ.В.Търново

УПИ -3470 кв.м.,

РЗП - 1098 кв.м

99 300

(сделката се облага с част. ДДС)

29 790

5 000

 

Търговете ще се проведат на 22.03.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново, по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 21.03.2019 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 21.03.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 21.03.2019 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 21.03.2019 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решения 1198 и № 1199 от 30.08.2018 г. на ВТОбС (ДВ, бр.80/ 2018 г.)., като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

О Б Щ И Н А - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1154 / 26.07.2018 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта

УПИ - кв.м

Начална

цена –лв.

Стъпка

лева

Депозит

лева

1

ПИ с идентификатор
61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

с.Райковци

общ. В.Търново

ПИ-169 кв.м.

РЗП - 342 кв.м.

 

 

 

 

 

13 530

650

4 059

 

Търгът ще се проведе на 01.03.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС), платими по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF, в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 28.02.2019 г.; тръжна документация се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 28.02.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 28.02.2019 г. ;подаване на документи за участие в ст. 419 на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 28.02.2019 година.

Начин на плащане : Върху достигната на търга цена за обекта по т.1 се начислява частичен ДДС. Заплащането на цената ,заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В. Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената дата за съответния пореден търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община В.Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 555/23.02.2017 г., № 611/ 30.03.2017 г. и № 999/29.03.2018 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ -5664, отреден „за производствено- складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

гр. В.Търново

ПСЗ „Дълга лъка”

812 кв.м.

 

 

 

 

 

 

 

69 785

(сделката се облага с ДДС)

20 936

6 950

 

Търгът ще се проведе на 01.03.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 28.02.2019 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 28.02.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 28.02.2019 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 28.02.2019 година.

Начин на плащане : Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 999/2018 г. на Великотърновски общински съвет (ДВ, бр.34/ 2018 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 974 от 22.02.2018 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта УПИ /РЗП- кв.м

Начална

цена –лв.

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Застроен УПИ ІV - ”за общ. обслужване” от кв.4, със сграда (бивше училище)

с. Войнежа,

2 588

1004

 

24 225

част. ДДС

7 268

1 211

 

Търгът ще се проведе на 22.03.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) ,BIC код SOMB BGSF , в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 21.03.2019 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Община В.Търново след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 21.03.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 21.03.2019 г.; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Община В.Търново – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 21.03.2019 година.

Начин на плащане : Върху достигната на търга цена за обекта се начислява частичен ДДС. Заплащането на цената, заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена и срок за издължаване - до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената дата за съответния повторен търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ОБЯВЯВА, че на основание решения № 876 и 878 от 30.11.2017 г. на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр.100/15.12.2017 г.), ще проведе на 15.03.2019 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново публични търгове с явно наддаване за продажба на бщински нежилищни имоти, построени в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. Велико Търново, както следва :

 

- Гараж, с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр.В.Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид.ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 , с начална цена 4 590 лева (без ДДС);

 

 

 

 

 

 

Документи за участие в търговете се закупуват в срок до 10,00 ч. на 14.03.2019 г.

 

В случай на неявяване на купувачи и за обявените поредни търгове, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

 

За допълнителна информация: тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 761/ 27.07.2017 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта УПИ / РЗП

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Застроен УПИ ІІ - 450 от кв.25, заедно със сграда (бивше училище)

с. Къпиново

УПИ – 5 420 кв.м.

ЗП – 704 кв.м.

65 424

(сделката се облага част. с ДДС)

19 627

3 270

 

Търговете ще се проведат на 12.03.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 11.03.2019 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 11.03.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 11.03.2019 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 11.03.2019 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената на търга цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектa се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решения № 761 / 27.07.2017 г. на ВТОбС (ДВ, бр.68/2017 г. ).като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 609 /30.03.2017 г. и № 644 / 27.04.2017 г.

на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1.

УПИ ІХ – „за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с.Пчелище, заедно с построената в него сграда (бивше училище с пристройка)

с.Пчелище

 

1 675 кв.м.

 

39 480

(сделката се облага част. с с ДДС)

11 844

1 900

 

Търгът ще се проведе на 22.03.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за всеки обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 21.03.2019 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 21.03.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 21.03.2019 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 21.03.2019 година.

Начин на плащане : Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 644 / 2017 г. на Великотърновски общински съвет (ДВ, бр.38/ 2017 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения №№  284/21.06.2012 г., 353/13.09.2012 г.  и 186/31.03.2016 г.

на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

в гр. В. Търново

Данни за

обекта

УПИ/ЗП - кв.м

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6. 4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.части от общите части на сградата и ид.части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ул.”Никола Габровски”78,

гр.Велико Търново

 

 

 

ид.ч. от ПИ

ЗП – 442,15

149 850

(без ДДС)

44 955

7 500

 

Търгът ще се прове на 01.03.2019 г. от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП), BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 28.02.2019 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 28.02.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF– всеки работен ден и до 16,00 ч. на 28.02.2019 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 28.02.2019 година.

Начин на плащане : Върху достигнатата на търга цена се начислява частичен ДДС. Заплащането на цената, заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В. Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30- дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обекта се допуска и разсрочено плащане на цената, при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената на търга цена и срок за издължаване - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи и за обявения пореден търг, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033 и 0888/ 038 628 и в стая 419 в сградата на Общината .

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения  № 885 от 2013 г.,№ 317 от 30.06.2016 на Великотърновски общински съвет  

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта УПИ /РЗП- кв.м

Начална

цена –лв.

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с.Арбанаси, заедно с построени в този имот сгради

с.Арбанаси

ул.”Свети Никола” № 12

1121 кв.м.

сгр.1 – 74 кв.м.

сгр. 2 – 128 кв.м.

172 400

 

51 720

17 200

 

Търговете ще се проведат на 12.03.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС) за всеки обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) ,BIC код SOMB BGSF , в срок - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 11.03.2019 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Община В.Търново, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 11.03.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 11.03.2019 г.; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Община В.Търново – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 11.03.2019 година.

Начин на плащане : Заплащането на цената, заедно с начисления ДДС се извършва по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 - дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена и срок за издължаване - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община В.Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения №№ 850 / 26.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта УПИ /РЗП- кв.м

Начална

цена –лв.

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Незастроен УПИ І -”за обществено обслужване” от кв. 45

с. Пчелище

1 658

 

 

3 960

без ДДС

1 100

350

2

Незастроен УПИ ІІІ -”за общ. обслужване” от кв. 45

 

с. Пчелище

1 397

3 360

без ДДС

1 000

300

 

Търговете ще се проведат на 12.03.2019 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново , по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС) за всеки обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) ,BIC код SOMB BGSF , в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 11.03.2019 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Община В.Търново след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 11.03.2019 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 11.03.2019 г.; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Община В.Търново – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 11.03.2019 година.

Начин на плащане : Върху достигната на търга цена за обектите се начислява ДДС в пълен размер. Заплащането на цената, заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

Непарични платежни средства не се приемат.

Поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената датата, при условията на решения №№ 850 / 26.09.2013 г. на ВТОбС (ДВ, бр.89/2013 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 на Общината .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ

ЗА ОБЕКТИ ОТ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

ДАННИ ЗА ОБЕКТА

Начална цена -лв

1.

Незастроен УПИ І за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище

УПИ - 1658 кв.м.

 

 

3 960

/без ДДС/

2.

Незастроен УПИ ІІІ за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище

УПИ - 1 397 кв.м.

3 360

/без ДДС/

3.

УПИ ІХ за обществено обслужване от кв.45 със сграда /бивше училище/ с. Пчелище

УПИ - 1 675 кв.м.

РЗП сграда 1048 кв.м.

 

39 480

/част. обл. с ДДС/

4.

УПИ ІV за обществено обслужване от кв.4 със сграда/ бивше училище/ с. Войнежа

УПИ - 2588кв.м.

РЗП сграда -1004 кв.м.

 

24 225

/част. обл. с ДДС/

5.

Ресторант, с идентиф.10447. 502.189.6.4, заедно с ид.ч.от общ. ч. на сградите и ид.ч.от правото на собств. върху ПИ, гр.В. Търново, ул.Н.Габровски”78

ид.ч. от ПИ
ЗП – 442,15 кв.м.
 

149 850

/без ДДС/

6.

Гараж , с идентиф.10447. 502.189.1.1, заедно с 20 % ид. ч.от общ. части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ, гр.В. Търново, ул.Н.Габровски”78

ид.ч. от ПИ
ЗП – 20 кв.м.
 

4 590

/без ДДС/

7.

Застроен УПИ VII от кв.31 по плана на с. Арбанаси с построени в него полумасивни сгради

УПИ - 1121

172 400

без ДДС

8.

Къща Бранковани – 2 ет с прилежащи постройки - с. Арбанаси

2418

ЗП-300*

-

9.

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В.Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ -5664, отреден „за производствено- складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

812 кв.м.

 

 

 

 

 


69 785

10.

ПИ с идентификатор
61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

ПИ-169 кв.м.
РЗП - 342 кв.м.
 

 

 

 

 

13 530
 

11.

Незастроен УПИ II – „за обществено обслужващи дейности, търговия и услуги“ от кв.111 по плана на с.Шемшево

9 630 кв.м.

99 590
(сделката се облага с ДДС)
 

12.

Застроен УПИ I - 460 – „за Детска градина“ от кв.49 по плана на с.Ново село, с построена в него сграда

УПИ -3470 кв.м.,

РЗП - 1098 кв.м

99 300
(сделката се облага с част. ДДС)
 

 

За обектите се допуска и разсрочено плащане,при следните условия : начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатък по договореност на равни вноски,всяко от които е дължима през не повече от 6 месеца; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора,като за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача.

 

Допълнителна информация : В стая 419 на Общината и на тел. № 062/ 620-033, 0888 546 741