ЗА АГЕНЦИЯТА

 

Общинската агенция за приватизация - Велико Търново /Об АП/ е самостоятелно юридическо лице, на което са възложени функции по приватизацията и следприватизационния контрол в Общината. Агенцията е създадена през 1996 година с решение на Общинския съвет на основание чл. 3,ал.4 от Закона за приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОбП/.След отменянето на ЗППДОбП, по решение на Общинския съвет агенцията продължава да функционира на основание чл.4,ал. 2 на Закона за приватизация и следприватизационен контрол/ЗПСК/ .

Агенцията работи на самоиздръжка по утвърдена от Общинския съвет план-сметка,която се формира от средствата набрани по реда на чл. 10,ал. 1, т.1 и ал. 3 от ЗПСК, както и други източници, посочени в Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията.

В дейността си агенцията се ръководи от годишния план за приватизация, който се приема от Общинския съвет и съдържа: приоритетите в дейността на общинската приватизация за съответния годишен период; очаквания размер на приходите от приватизацията и тяхното разпределение съгласно чл. 10 от ЗПСК; одобрена план-сметка за очакваните приходи и разходи, необходими за подготовката на обектите за приватизация и за издръжка на ОбАП .

Основните функции на агенцията са посочени в приет от Общински съвет - В.Търново Правилник за дейността на ОбАП.