ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Структура на ОбАП

 

А. Общински съвет- Велико Търново

Общинският съвет, в качеството си на орган по чл.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол / ЗПСК/ ръководи цялостната дейност по приватизацията и следприватизационния контрол на общинската собственост в община Велико Търново .

 

Б.Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/

Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол се избира от Общинския съвет и се състои от 9 члена. В заседанията на НСПСК участват представители на общинската администрация, ОбАП и юрист, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира заседанията и води протокол.

Надзорният съвет заседава веднъж месечно при предварително оповестен дневен ред и раздадени материали.

По въпросите от своята компетентност Надзорният съвет се произнася с решения , които се съобщават писмено на заинтересованите физически, юридически лица или органи .

Функциите на НСПСК са определени в чл. 10 на Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация.

 

В. Изпълнителен директор на ОбАП

Изпълнителният директор на ОбАП се избира от ВТОбС за времето на мандата на Общински съвет Велико Търново по предложение на Надзорния съвет по приватизация и следприватизационен контрол, съгласувано с Кмета на Общината.

Функциите на изпълнителния директор са определени в чл. 11 на Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация.