ГОДИШЕН ПЛАН 2022

 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2022 ГОДИНА

 

Планът за приватизация на общинската собственост в община Велико Търново за 2022 година е разработен на основание чл.6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.2 и т.3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация.

 

І. Основни резултати от приватизацията през 2021 година

От продадени обекти към 31.12.2021 г. и разсрочени плащания през текущата година в Общинска агенция за приватизация са постъпили 799 385 лв. (без ДДС), от които :

- 727 440 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” / „СФИДА”/ и

- 71 945 лева във фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” / „ПРПСК”/.

Наличните средства в началото на 2021 г. са в размер на 1 393 552 лева, от които :

- 186 834 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”/ „СФИДА”/ и

-1 206 718 лева във фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” / „ПРПСК”/.

Разходването на средства от горепосочените фондове се извършва в съответствие с утвърдената план-сметка и взетите решения от Общинския съвет, както следва:

- от фонд „СФИДА” – за финансиране на обекти от общинската инвестиционна програма ;

- от фонд „ПРПСК ”- за разходи за дейности, свързани с организацията на приватизацията и следприватизационния контрол и за предоставяне на заеми на „ОДПГ” ЕООД, съгласно Решение на Великотърновски общински съвет № 194/28.05.2020г., на „Обредни дейности“ ЕООД, съгласно Решение на Великотърновски общински съвет № 434/07.12.2020г. и на РБ „П.Р.Славейков“, съгл. Решение на Великотърновски общински съвет № 769/25.11.2021 г.

Началното салдо за 2022 г. е в размер на 1 758 780 лева, от които :

- 565 440 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и

- 1 193 340 лева във фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

 

ІІ. Основни цели на плана за приватизация за 2022 година

Основните цели, заложени в плана за приватизация за 2022 година представляват продължение на планове и програми, приети и изпълнявани през предходните периоди, в това число за:

- Продължаващо преструктуриране на общинската икономика ;

- Освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се ползват или ползването им е недостатъчно ефективно;

- Подготовка на обектите от годишния план за приватизация във вид и по начин, с който се постига значим икономически и социален ефект за общината чрез привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места;

- Осигуряване на необходимите средства за финансиране на инфраструктурни обекти от общинската инвестиционна програма и за възпроизводство на приватизационния процес.

- Запазване на общинското участие в дружества и дейности, които са свързани с изпълнение на нейните обществени и социални ангажименти към населението в общината.

 

ІІІ. Основни показатели на плана за приватизация за 2022 година.

Основните показатели на плана за приватизация за 2022 година са направени при спазване на принципа за максимална предпазливост. Независимо от това, при заявен по-голям инвеститорски интерес в сравнение с прогнозирания, съществуват възможности за своевременна актуализация и увеличаване на средствата по приватизационните фондове.

1. Планирани средства по приватизационните фондове – общо 2 108 913 лева, в т.ч : 865 440 лева във фонд “СФИДА” и 1 243 473 лева във фонд “ПРПСК”.

2. Разходи от приватизационните фондове – 960 440 лева, в т. ч.:

- 865 000 лева за нуждите на „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи ”, з

- 95 000 лева за нуждите на фонд “ПРПСК”,

3. Преходен остатък в края на 2022 година 1 148 473 лева, в т. ч : 0 лева във фонд от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи ” и 1 148 473 лева фонд “ПРПСК”.

 

ІV. Рамка на годишния план за приватизация за 2022 година

Рамката на годишния план за приватизация за 2022 година съдържа:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2022 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2022 година - Приложение 2 .

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2022 година - Приложение 3.

 

Приложения: Съгласно текста

 

 

СНЕЖАНА ДАНЕВА – ИВАНОВА /п/

Изпълняваща длъжността

изп. директор на ОбАП

 

Приложение № 1

СПИСЪК

НА ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА

ПРИВАТИЗАЦИЯНА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2022 ГОДИНА

 

 

А. Общински нежилищни имоти

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

УПИ / ПИ

РЗП / ЗП

кв.м.

Начална

цена

лева

/без ДДС/

1

2

3

4

1

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ -5664, отреден „за производствено-складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

УПИ - 812

69 785

2

Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, заедно с ид. ч. от общите части на сгради с идентификатори 10447.502.189.2, 10447.502.189.3, 10447.502.189.6 и ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр. Велико Търново

РЗП -544,08

149 850

3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189. 2.13 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 1, заедно 1,7876% идеални части от общите части на сградата и 1,1579 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентиф. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП – 22,83

19 100

4

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189. 2.15 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 3, заедно 2,7136 % идеални части от общите части на сградата и 1,7576 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентиф. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП – 34,64

30 480

5

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189. 2.12 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 4, заедно 2,5937 % идеални части от общите части на сградата и 1,6800 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентиф. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП – 33,11

29 680

6

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189. 2.11 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 5, заедно 0,9110 % идеални части от общите части на сградата и 0,5901 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентиф. 10447.502.189,съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП – 11,63

13 000

7

Самостоятелен обект с идентификатор 10447.509.281.2.4 по КККР на гр.В.Търново, разположен на етаж 0, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.509.281 и с адм.адрес ул. „Цар Иван Шишман“ № 2, представляващ магазин със сервизно помещение и принадлежащ към него склад, заедно с 6,71% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, съобразно ЗП върху върху ПИ с идентификатор 10447.509.281.

РЗП – 46,09

отст.право на строеж

30 525

8

Самостоятелен обект в сграда /детска млечна кухня/, с идентификатор 10447.510.123.3.8 по КККР на гр. В. Търново, на трети етаж в сграда № 3, разположена в ПИ с идентификатор 10447.510.123 и с административен адрес ул. „Димитър Найденов” № 4, вх.“А“, ет. 3, гр. Велико Търново, заедно 6,81% идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123

отст. право на строеж

ЗП - 91 кв.м.

83 300

9

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, местност „Сухи чеир“, заедно с построени в него сгради.

ПИ-19695 кв.м.

Сгради
1 - 113 кв.м.; 2 - 300 кв.м.; 3 - 553 кв.м.; 4 - 167 кв.м.; 5 - 110 кв.м; 6 - 95 кв.м.

 

309 170

10

Поземлен имот с идентификатор 61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

ПИ- 169

ЗП – 169

10 148

11

Урегулиран поземлен имот I – „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивше училище)

УПИ-2280кв.м.

Сгр. – 370кв.м.

Пристр-55кв.м.

42 000

12

Сграда с идентификатор 10447.509.113.12 по КККР на гр. Велико Търново

ЗП -83,70 кв.м

45 263

13

Незастроен УПИ I - за обслужващи дейности“ от кв. 9 по плана на с. Вонеща вода

УПИ– 435кв.м.

7 850

14

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с. Войнежа, заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1

ПИ – 268 кв.м

РЗП 130 кв.м

21 490

15

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.5, на ІІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

16

Офисни помещения,с идентификатор 10447.502.189.2.6, на ІV ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

17

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.7, на V ет. от адм.сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” 78, гр. В. Търново, заедно с идеални части от общите части на сградата и право на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

18

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.8, на VІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

19

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.9, на VІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП –172,90

 

-

20

Застроен УПИ ІІ-173 от кв.29 по ПУП-ПР на с.Арбанаси, заедно с построени в него сгради (Къща Бранковани)

2 418

ЗП-300

-

21

УПИ VI – „за обществено обслужване“ от стр.кв. 13 по плана на с. Ветринци, заедно с постро-ена в него сграда - ракиджийница

УПИ-160кв.м.

ЗП – 40 кв.м.

 

22

Застроен УПИ XIII - за обществено обслужващи дейности“ от кв. 7 по плана на с. Вонеща вода, с построена в него сграда

УПИ- 816 кв.м.

 

23

Застроен УПИ XV- за обществено обслужващи дейности“ от кв. 7 по плана на с. Вонеща вода, с построена в него сграда

УПИ - 2171 кв.м.

 

24

Застроен УПИ XII-66 – „за училище“ от кв.11 по плана на с.Миндя, заедно с построена в него сграда (б. училище )

УПИ-6249кв.м.

РЗП- 854кв.м.

 

25

Незастроен УПИ XIII – „за мотел с рехабилитационен център за фирма “Капина“ от кв.53 по плана на с.Вонеща вода

УПИ-1885кв.м.

 

 

 

Б. Вноски по договори за разсрочено плащане

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

Дата на

вноската

Размер на вноската

Забележка

1

2

3

4

5

1

Самостоятелен обект в сграда с идентиф. 10447.502.189.2.14 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447. 502.189 и с админ. адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 2, заедно 3,2541% ид. ч. от общите части на сградата и 2,1077% ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

до 30.03.2022

 

6 090,00 лв.

 

 

По дог. от

30.03.2020

2

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси, заедно с построени в този имот сгради

29-то число на съответния месец

7 вноски по

5 028,33 лв.

По дог. от

29.07.2020

3

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.501.302 по КККР на гр. В. Търново, за който е отреден УПИ ХХVІІ -„за производствени и складови дейности” от кв. 6 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ЗПЗ

до 22-ро число на съответния месец

12 вноски по

7 411,92 лв.

 

По дог. от

22.12.2020

4

Застроен УПИ I - 460 – „за Детска градина“ от кв.49 по плана на с. Ново село, с построена в него сграда

до 22-ро число на съответния месец

12 вноски по

2 896,25

По дог. от

22.12.2020

5

Урегулиран поземлен имот III - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)

до16-то число на съответния месец

4 вноски по

1 213,33

По дог. от

16.04.2021

6

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62517.193.104 по КККР на с. Ресен, заедно с построени в него сгради

до 04.04.2022г.

до 04.10.2022г.

117 619,25

117 619,25

По дог. от

04.10.2021

7

Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв.25 по плана на с. Присово, заедно с пост-роена в него сграда (бивше училище)

до 20-то число на съответния месец

12 вноски по
11 806,67

По дог. от

20.10.2021

Забележка:

1. Посочените в таблица „А” данни и цени на общинските нежилищни имоти не са основание за сключване на приватизационни сделки. Индивидуалните характеристики и начални цени за обектите от годишния план се определят с решение на Великотърновски общински съвет, за всеки конкретен обект.

 

 

 

 

Приложение 2

ПЛАН

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново през 2022 година

 

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2022 г.

І.

Начално салдо на 01.01.2022 година, в т. ч:

1 758 780

1.

Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи /СФИДА/

565 440

2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и следприват. контрол ” /ПРПСК/

1 193 340

ІІ.

Парични постъпления от приватизация

329 670

1

Заплащане на договорена цена -515 942

329 670

ІІІ.

Парични постъпления от съпътстващи мероприятия

3 100

1.

Продажба на тр. документация и инф. меморандуми

3 000

2.

Лихви от срочни депозити на фонд “ПРПСК”

100

ІV.

Постъпления от върнати заеми и други предоставени средсва във фонд “ПРПСК” на РБ „П. Р. Славейков“,

17 363

V.

Разпределение на паричните средства

2 108 913

1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/р. І.1+ р.ІІ.х 0,91 /

865 440

2.

фонд " Покриване разходите за приватизацията и СК"

/ р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.2+ ІV/

1 243 473

VI.

Разходи от приватизационните фондове

960 440

1.

От „СФ ИДА” - за инвестиционна програма 2022г.

865 440

3.

От фонд “ПРПСК” – за орган. на приват. процес и СК

95 000

VIІ.

Преходен остатък на 31.12. 2022г .

1 148 473

1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/ р.V.1-р.VI.1/

0

2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и СК”

/ р. V.2-р.VI.2- р.VІ.3/

1 148 473

 

 

Приложение № 3

 

СПИСЪК

на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2022 г .

 

1. Търговски дружества :

- "Инвестстрой - 92" ЕООД ;

- "Царевград Търнов" ЕООД ;

- "Обредни дейности" ЕООД ;

- "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД;

- “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД;

- “ Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново ” ЕООД;

- “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД;

- “ Център за психично здраве - Велико Търново” ЕООД;

- „ Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД.

 

2.Общински предприятия :

- ОП „Спортни имоти"

- ОП „Реклама - В.Търново”

- ОП „Горско стопанство”

- ОП „Зелени системи”

- Общинско кабелно радио-Велико Търново

- ДКС "Васил Левски"

 

3. Общински нежилищни имоти, предоставени на политически партии и юридически лица с нестопанска цел

Съгласно списък, приет с решение на Общински съвет- Велико Търново