ГОДИШЕН ПЛАН 2023

 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2023 ГОДИНА

 

Планът за приватизация на общинската собственост в община Велико Търново за 2023 година е разработен на основание чл.6, ал.2 от ЗПСК и чл.10, т.2 и т.3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация.

І. Основни резултати от приватизацията през 2022 година

От продадени обекти към 31.12.2022 г. и разсрочени плащания през текущата година в Общинска агенция за приватизация са постъпили 1 183 596 лв. (без ДДС), от които:

- 1 077 072 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” / „СФИДА”/ и

- 106 524 лева във фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” / „ПРПСК”/.

Наличните средства в началото на 2022 г. са в размер на 1 758 780 лева, от които:

- 565 440 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”/ „СФИДА”/ и

-1 193 340 лева във фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” / „ПРПСК”/.

Разходването на средства от горепосочените фондове се извършва в съответствие с утвърдената план-сметка и взетите решения от Общинския съвет, както следва:

- от фонд „СФИДА” – за финансиране на обекти от общинската инвестиционна програма;

- от фонд „ПРПСК ”- за разходи за дейности, свързани с организацията на приватизацията и следприватизационния контрол.

Началното салдо за 2023 г. е в размер на 1 892 651 лева, от които:

- 674 781 лева в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и

- 1 217 870 лева във фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

 

ІІ. Основни цели на плана за приватизация за 2023 година

Основните цели, заложени в плана за приватизация за 2023 година представляват продължение на планове и програми, приети и изпълнявани през предходните периоди, в това число за:

- Продължаващо преструктуриране на общинската икономика;

- Освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се ползват или ползването им е недостатъчно ефективно;

- Подготовка на обектите от годишния план за приватизация във вид и по начин, с който се постига значим икономически и социален ефект за общината чрез привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места;

- Осигуряване на необходимите средства за финансиране на инфраструктурни обекти от общинската инвестиционна програма и за възпроизводство на приватизационния процес.

- Запазване на общинското участие в дружества и дейности, които са свързани с изпълнение на нейните обществени и социални ангажименти към населението в общината.

 

ІІІ. Основни показатели на плана за приватизация за 2023 година.

Основните показатели на плана за приватизация за 2023 година са направени при спазване на принципа за максимална предпазливост. Независимо от това, при заявен по-голям инвеститорски интерес в сравнение с прогнозирания, съществуват възможности за своевременна актуализация и увеличаване на средствата по приватизационните фондове.

1. Планирани средства по приватизационните фондове – общо 2 225 421 лева, в т.ч : 974 781 лева във фонд “СФИДА” и 1 250 640 лева във фонд “ПРПСК”.

2. Разходи от приватизационните фондове – 1 108 781 лева, в т. ч.:

- 974 781 лева за нуждите на „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”,

- 134 000 лева за нуждите на фонд “ПРПСК”,

3. Преходен остатък в края на 2023 година 1 116 640 лева, в т. ч : 0 лева във фонд от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи ” и 1 116 640 лева фонд “ПРПСК”.

 

ІV. Рамка на годишния план за приватизация за 2023 година

Рамката на годишния план за приватизация за 2023 година съдържа:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2023 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2023 година - Приложение 2 ;

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2023 година - Приложение 3.

 

Приложения: Съгласно текста

 

 

СНЕЖАНА ДАНЕВА – ИВАНОВА

Изпълняваща длъжността

изп. директор на ОбАП

 

 

 

 

Приложение № 1

 

 

СПИСЪК

НА ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА

ПРИВАТИЗАЦИЯНА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2023 ГОДИНА

 

А. Общински нежилищни имоти

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

УПИ / ПИ

РЗП / ЗП

кв.м.

Начална

цена

лева

/без ДДС/

1

2

3

4

1

Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, заедно с ид. ч. от общите части на сгради с идентификатори 10447.502.189.2, 10447.502.189.3, 10447.502.189.6 и ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр. Велико Търново

РЗП -544,08

194 800

2

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189. 2.13 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 1, заедно 1,7876% идеални части от общите части на сградата и 1,1579 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентиф. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП – 22,83

27 170

3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189. 2.12 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 4, заедно 2,5937 % идеални части от общите части на сградата и 1,6800 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентиф. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП – 33,11

40 000

4

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189. 2.11 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 5, заедно 0,9110 % идеални части от общите части на сградата и 0,5901 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентиф. 10447.502.189,съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП – 11,63

14 000

5

Поземлен имот с идентификатор 61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

ПИ- 169

ЗП – 169

8 795

6

Урегулиран поземлен имот I – „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивше училище)

УПИ-2280кв.м.

Сгр. – 370кв.м.

Пристр-55кв.м.

47 000

7

Сграда с идентификатор 10447.509.113.12 по КККР на гр. Велико Търново

ЗП -83,70 кв.м

45 263

8

Незастроен УПИ I - „за обслужващи дейности“ от кв. 9 по плана на с. Вонеща вода

УПИ– 435кв.м.

8 280

9

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с. Войнежа, заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1

ПИ – 268 кв.м

РЗП 130 кв.м

23 400

10

Застроен УПИ XII-66 – „за училище“ от кв.11 по плана на с.Миндя, заедно с построена в него сграда (б. училище )

УПИ-6249кв.м.

РЗП- 854кв.м.

201 290

11

Незастроен УПИ XIII – „за мотел с рехабилитационен център за фирма “Капина“ от кв.53 по плана на с.Вонеща вода

УПИ-1885кв.м.

33 500

12

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.5, на ІІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

13

Офисни помещения,с идентификатор 10447.502.189.2.6, на ІV ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

14

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.7, на V ет. от адм.сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” 78, гр. В. Търново, заедно с идеални части от общите части на сградата и право на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

15

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.8, на VІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП - 172,90

 

-

16

Офисни помещения, с идентификатор 10447.502.189.2.9, на VІІ ет. от административна сграда построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 по КККР на гр.В.Търново и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189

РЗП –172,90

 

-

17

Застроен УПИ ІІ-173 от кв.29 по ПУП-ПР на с.Арбанаси, заедно с построени в него сгради (Къща Бранковани)

2 418

ЗП-300

-

18

Застроен УПИ XIII - „за обществено обслужващи дейности“ от кв. 7 по плана на с. Вонеща вода, с построена в него сграда

УПИ- 816 кв.м.

-

19

Застроен УПИ XV- „за обществено обслужващи дейности“ от кв. 7 по плана на с. Вонеща вода, с построена в него сграда

УПИ - 2171 кв.м.

-

20

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, местност „Сухи чеир“, заедно с построени в него сгради.

ПИ-19695 кв.м.

Сгради 1 - 113 кв.м. ; 2 - 300 кв.м.; 3- 553 кв.м.; 4 - 167 кв.м.; 5 - 110 кв.м; 6 - 95 кв.м.

-

21

Незастроен УПИ XХI - „за производствени и складови дейности“ от кв. 170 по плана на гр. Велико Търново

1 516 кв.м.

-

22

Незастроен УПИII - „за обществено обслужващи дейности“ от кв. 7 по плана на с. Вонеща вода

3 722 кв.м.

-

23

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36837.501.957.1.2 по КККР на гр.Килифарево, с предназначение: За културна и обществена дейност

29,03 кв.м, заедно с 17,50% ид.ч. от общите части на сградата

-

24

ПИ 10447.512.38 по КККР на гр.Велико Търново, за който е отреден УПИ X от кв.170 - Гаров район

УПИ - 1339

-

25

УПИ I , отреден за "Спортен стадион" от кв. 9 по плана на с. Плаково

15 дка

-

26

ПИ с идентификатор 14235.527.18 с. Шодековци, м. "Под пътя“

603

-

27

ПИ с идентификатор 14235.527.9 с. Шодековци, м. "Под пътя"

1000

-

28

ПИ с идентификатор 14235.527.17 с. Шодековци, м. "Под пътя"

433

-

29

ПИ с идентификатор 14235.527.19 с. Шодековци, м. "Под пътя"

762

-

 

Б. Вноски по договори за разсрочено плащане

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

Дата на

вноската

Размер на вноската

Забележка

1

2

3

4

5

1

Самостоятелен обект в сграда /детска млечна кухня/, с идентификатор 10447.510.123.3.8 по КККР на гр. В. Търново, на трети етаж в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 10447.510.123 и с административен адрес ул. „Димитър Найденов” №4, вх. „А“, ет. 3, гр. В. Търново, заедно 6,81 % идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123

26-то число на съответния месец

12 вноски по

2430 лв.

По дог. от

26.05.2022

Забележка:

1. Посочените в таблица „А” данни и цени на общинските нежилищни имоти не са основание за сключване на приватизационни сделки. Индивидуалните характеристики и начални цени за обектите от годишния план се определят с решение на Великотърновски общински съвет, за всеки конкретен обект.

 

 

 

 

 

Приложение 2

ПЛАН - СМЕТКА

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново през 2023 година

 

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2023 г.

І.

Начално салдо на 01.01.2023 година, в т. ч:

1 892 651

1.

Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи /СФИДА/

674 781

2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и следприват. контрол ” /ПРПСК/

1 217 870

ІІ.

Парични постъпления от приватизация

329 670

1

Заплащане на договорена цена -515 942

329 670

ІІІ.

Парични постъпления от съпътстващи мероприятия

3 100

1.

Продажба на тр. документация и инф. меморандуми

3 000

2.

Лихви от срочни депозити на фонд “ПРПСК”

100

IV.

Разпределение на паричните средства

2 225 421

1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/р. І.1+ р.ІІ.х 0,91 /

974 781

2.

фонд " Покриване разходите за приватизацията и СК"

/ р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.2+ ІV/

1 250 640

V.

Разходи от приватизационните фондове

1 108 781

1.

От „СФ ИДА” - за инвестиционна програма 2022г.

974 781

2.

От фонд “ПРПСК” – за орган. на приват. процес и СК

134 000

VI.

Преходен остатък на 31.12. 2023г .

1 116 640

1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/ р.IV.1-р.V.1 /

0

2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и СК”

/ р. IV.2-р.V.2/

1 116 640

 

 

 

 

 

Приложение № 3

 

СПИСЪК

на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2023 г .

 

 

1. Търговски дружества :

- "Инвестстрой - 92" ЕООД ;

- "Царевград Търнов" ЕООД ;

- "Обредни дейности" ЕООД ;

- "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД ;

- “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД ;

- “ Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново ” ЕООД;

- “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД ;

- “ Център за психично здраве - Велико Търново” ЕООД ;

- „ Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД.

 

2.Общински предприятия :

- ОП „Спортни имоти"

- ОП „Реклама - В.Търново”

- ОП „Горско стопанство”

- ОП „Зелени системи”

- Общинско кабелно радио-Велико Търново

- ДКС "Васил Левски"

 

3. Общински нежилищни имоти, предоставени на политически партии и юридически лица с нестопанска цел

Съгласно списък, приет с решение на Общински съвет- Велико Търново