ПРЕДСТОЯЩИ ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВЕ

 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1013 от 30.06.2022 г.

на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 55 /15.07. 2022 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Незастроен УПИ III - „за мотел с рехабилитационен център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща вода

с. Вонеща вода

общ.Велико Търново

 

УПИ – 1 885 кв.м

33 500 (сделката се облага

с ДДС)

10 050

1 600

 

Търгът ще се проведе на 14.10.2022 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 13.10.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 13.10.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 13.10.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 13.10.2022 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 1013 от 30.06.2022 г. на ВТОбС (ДВ, бр. 55 /2022 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 943 от 28.04.2022 г.

на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 36/13.05. 2022 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Застроен УПИ XII-66, отреден „за училище“ от кв.11 по плана на село Миндя, заедно със сгради ( бивше училище и външна тоалетна)

с. МИНДЯ

общ.Велико Търново

 

 

 

УПИ – 6249 кв.м

РЗП сгр.–1094 кв.м.

Тоалетна - 36 кв.м.

200 390 (сделката

се облага част. с ДДС)

60 117

1 100

 

Търгът ще се проведе на 07.10.2022 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 06.10.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 06.10.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 06.10.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 06.10.2022 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане. Стойността на дължимия данък върху добавената стойност, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, е дължима при сключване на договора.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 943 от 28.04.2022 г. на ВТОбС (ДВ, бр.36 /2022 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 740 от 28.10.2021 г.

на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 94/12.11. 2021 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с. Войнежа, заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1

с. ВОЙНЕЖА,

общ.Велико Търново

 

 

ПИ – 268 кв.м

Сграда -

РЗП 130 кв.м;

 

21 490 (сделката

се облага

част.с ДДС)

6 447

1 100

 

Търгът ще се проведе на 26.09.2022 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 23.09.2022 г.; тръжна документациДокументи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), я се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 23.09.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 23.09.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 23.09.2022 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 740 от 28.10.2021 г. на ВТОбС (ДВ, бр.94 /2021 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 696 от 30.09.2021 г.

на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 85/12.10. 2021 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, заедно с построени в него сгради

 

гр.Велико Търново

местност „Сухи чеир“

 

 

ПИ – 19 695 кв.м

1. Сграда с идент. с 10447.26.159.1 -ЗП 113 кв. м;

2. Сграда с идент.

10447.26.159.2 -

ЗП 300 кв. м;

3. Сграда с идент. 10447.26.159.3 -

ЗП 553 кв. м;

4. Сграда с идент. 10447.26.159.4 -

ЗП 167 кв. м;

5. Сграда с идент. 10447.26.159.5 -

ЗП 110 кв. м;

6. Сграда с с идент. 10447.26.159.6 -

ЗП 95 кв. м.

309 170 (сделката

се облага

с ДДС)

92 751

30 000

 

Търгът ще се проведе на 18.10.2022 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 17.10.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 17.10.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 17.10.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 17.10.2022 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), заедно с целия размер на дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане. Стойността на дължимия данък върху добавената стойност, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, е дължима при сключване на договора.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 696 от 30.09.2021 г. на ВТОбС (ДВ, бр.85 /2021 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 624 от 24.06.2021 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена – лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.12

по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2,построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 представляващ офис 4, заедно 2,5937 % ид.ч. от общите части

на сградата и 1,6800 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

гр. В. Търново

ул. „Никола Габровски” 78

 

 

 

 

ЗП - 33,11 кв.м.

29 680

(сделката се облага с ДДС)

8 904

2 900

 

Търгът ще се проведе на 14.10.2022 година от 14,30 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 13.10.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 13.10.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 13.10.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 13.10.2022 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на решения № 623 и № 624 от 24.06.2021 г. на ВТОбС (ДВ, бр.59 /16.07.2021 г), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново. e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решениe № 603 от 27.05.2021 г.

на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 48 /08.06. 2021 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищeн имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Незастроен УПИ I- „за обслужващи дейности“ от кв. 9 по плана на с. Вонеща вода

 

с. Вонеща вода

общ. Велико Търново

 

 

 

УПИ – 435 кв.м

 

 

 

 

7 850 (сделката се облага ДДС)

2 355

500

 

Търгът ще се проведе на 05.10.2022 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 04.10.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 04.10.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 04.10.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 04.10.2022 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за повторен търг, при условията посочени в решение № 603 от 27.05.2021 г. на ВТОбС (ДВ, бр.48 /2021 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . E-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 308 от 27.08.2020 г.

на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Урегулиран поземлен имот I - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивше училище)

с. НИКЮП

общ. Велико Търново

 

 

 

УПИ – 2280 кв.м

РЗП - 425 кв.м

 

 

 

 

42 000 (сделката се облага част. с ДДС)

12 600

2 100

 

Търгът ще се проведе на 26.09.2022 година от 14,30 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 23.09.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 23.09.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 23.09.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 23.09.2022 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), заедно с целия размер на дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 308 от 27.08.2020 г. на ВТОбС (ДВ, бр. 82 / 2020 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1551 / 25.07.2019 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта

УПИ - кв.м

Начална

цена –лв.

Стъпка

лева

Депозит

лева

1

ПИ с идентификатор
61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

с.Райковци

общ. В.Търново

ПИ-169 кв.м.

РЗП - 342 кв.м.

 

 

 

 

10 148

500

3 044

 

Търгът ще се проведе на 07.09.2022 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС), платими по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF, в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 05.09.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 05.09.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 05.09.2022 г. ;подаване на документи за участие в ст. 419 на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 05.09.2022 година.

Начин на плащане : Заплащането на цената ,заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В. Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената дата за съответния пореден търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община В.Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 1525, № 1526 и № 1527 от 27.06.2019 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.11 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 5, заедно 0,9110 % идеални части от общите части на сградата и 0,5901 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

гр. В.Търново

ул. „Никола Габровски” 78

 

 

 

 

 

 

ЗП - 11,63 кв.м

13  000

(сделката се облага с ДДС)

3 900

1 300

 

Търговете ще се проведат на 12.10.2022 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново, по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 11.10.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 11.10.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 11.10.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 11.10.2022 г.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – за обекта по т.1 - до 24 месеца, а за обекта по т.2 – до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решения №№ 1525,1526,1527/27.06.2019 г. на ВТОбС (ДВ, бр.55/ 2019 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 1522 и № 1524 от 27.06.2019 г. на

Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.13 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 представляващ офис 1, заедно 1,7876% ид. ч. от общите части на сградата и 1,1579 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идент.10447.502.189,съобразно ЗП на самостоятелния обект

гр. В.Търново

ул. „Никола Габровски” 78

 

 

 

ЗП - 22,83 кв.м.

19 100

(сделката се облага с ДДС)

5 730

1 900

 

Търговете ще се проведат на 05.10.2022 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново, по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 04.10.2022 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 04.10.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 04.10.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 04.10.2022 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – за обекта по т.1 – до 12 месеца, а за обектите по т.2 и т.3 - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решения №№ 1522,1523,1524/27.06.2019 г. на ВТОбС (ДВ, бр.54/ 2019 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения №№  284/21.06.2012 г., 353/13.09.2012 г.  и 186/31.03.2016 г.

на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

в гр. В. Търново

Данни за

обекта

УПИ/ЗП - кв.м

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6. 4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.части от общите части на сградата и ид.части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ул.”Никола Габровски”78,

гр.Велико Търново

 

 

 

ид.ч. от ПИ

ЗП – 442,15

149 850

(без ДДС)

44 955

7 500

 

Търгът ще се прове на 12.10.2022 г. от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП), BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 11.10.2022 г.; тръжна документация се получава от ОбАП - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 11.10.2022 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF– всеки работен ден и до 16,00 ч. на 11.10.2022 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 11.10.2022 година.

Начин на плащане : Върху достигнатата на търга цена се начислява частичен ДДС. Заплащането на цената, заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон В. Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30- дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит.

За обекта се допуска и разсрочено плащане на цената, при начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената на търга цена и срок за издължаване - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи и за обявения пореден търг, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033 и 0888/ 038 628 и в стая 419 в сградата на Общината .

 


 

ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ

ЗА ОБЕКТИ ОТ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

ДАННИ ЗА ОБЕКТА

Начална цена -лв

1.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, заедно с построени в него сгради. гр.Велико Търново

местност „Сухи чеир“

ПИ – 19 695 кв.м
1. Сграда с идент. с 10447.26.159.1 -ЗП 113 кв. м;
2. Сграда с идент.
10447.26.159.2 -
ЗП 300 кв. м;
3. Сграда с идент. 10447.26.159.3 -
ЗП 553 кв. м;
4. Сграда с идент. 10447.26.159.4 -
ЗП 167 кв. м;
5. Сграда с идент. 10447.26.159.5 -
ЗП 110 кв. м;
6. Сграда с с идент. 10447.26.159.6 -
ЗП 95 кв. м.
 

309 170

2.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с. Войнежа, заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1

ПИ – 268 кв.м
Сграда -
РЗП 130 кв.м;


21 490

(сделката
се облага
част.с ДДС)
 

3.

Ресторант, с идентиф.10447. 502.189.6.4, заедно с ид.ч.от общ. ч. на сградите и ид.ч.от правото на собств. върху ПИ, гр.В. Търново, ул.Н.Габровски”78

ид.ч. от ПИ
ЗП – 442,15 кв.м.
 

149 850

/без ДДС/

4.

ПИ с идентификатор
61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

ПИ-169 кв.м.
РЗП - 342 кв.м.
 

 

 

 

 

13 530
 

5.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.12 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 представляващ офис 4, заедно 2,5937 % идеални части от общите части на сградата и 1,6800 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект.
гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски” 78

ЗП - 33,11 кв.м

 

 

 

 

 

37 100
(сделката се облага с ДДС)
 

6.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.11 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 5, заедно 0,9110 % идеални части от общите части на сградата и 0,5901 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП - 11,63 кв.м

 

 

 13  000
(сделката се облага с ДДС)

 

7.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.13 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 представляващ офис 1, заедно 1,7876% ид. ч. от общите части на сградата и 1,1579 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идент.10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект. гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски” 78

ЗП - 22,83 кв.м.

19 100

(сделката се облага с ДДС)

8.

Сграда с идентификатор 10447.509.113.12 по КККР на гр. Велико Търново, гр. Велико Търново
ул.“Трапезица“ 1
 

        

магазин – 83,70 кв.м.
отст.право на стр.
 

 

 

60 350
 

 

За обектите се допуска и разсрочено плащане,при следните условия : начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатък по договореност на равни вноски,всяко от които е дължима през не повече от 6 месеца; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора,като за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача.

 

Допълнителна информация : В стая 419 на Общината и на тел. № 062/ 620-033, 0888 546 741