ПРЕДСТОЯЩИ ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВЕ

 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 111 от 29.02.2024 г. ( обн. ДВ, бр.30/05.04.2024 г.)

на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

№ по ред

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Дворно място, попадащо в околовръстен полигон на с. Горен Еневец

с.Горен Еневец

 

 

ПИ – 1502 кв.м.

 

 

13 800

(без ДДС)

4140

1380

 

Търговете ще се проведат на 07.06.2024 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново, по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за всеки отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 06.06.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 06.06.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 06.06.2024 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 06.06.2024 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 111 от 29.02.2024 г. на ВТОбС (ДВ, бр. 30 /05.04.2024 г), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 1157/26.07.2018 г. , № 1225 / 27.09.2018 г. и 369/29.10.2020 г.

на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Сграда с идентификатор 10447.509.113.12 по КККР на гр. Велико Търново

гр. Велико Търново,

ул.“Трапезица“ 1

 

магазин –
 83,70 кв.м.

отст.право на стр.

45 263

13 579

4 500

 

Търгът ще се проведе на 14.06.2024 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 10,00 ч. на 13.06.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 13.06.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 13.06.2024 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 13.06.2024 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 369 от 29.10.2020 г. на ВТОбС (ДВ, бр.14/ 16.02.2024 г.)., като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1154 / 26.07.2018 г. и решение № 1098/ 29.09.2022 г. на Великотърновски общински съвет

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за обекта

УПИ - кв.м

Начална

цена –лв.

Стъпка

лева

Депозит

лева

1

ПИ с идентификатор
61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

с.Райковци

общ. В.Търново

ПИ-169 кв.м.

РЗП - 342 кв.м.

 

 

8 795

440

2 639

 

Търгът ще се проведе на 28.05.2024 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС), платими по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF, в срок- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 27.05.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 27.05.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон В.Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 27.05.2024 г. ;подаване на документи за участие в ст. 419 на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 27.05.2024 година.

Начин на плащане : Заплащането на цената ,заедно начисления ДДС се извършва по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон В. Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на решението за определяне на купувач, като от същата се приспада размера на внесения депозит. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-я ден след обявената дата за съответния пореден търг, при условията посочени в решение № 1098/ 29.09.2022 г. на Великотърновски общински съвет (ДВ, бр.81 от 11.10.2022 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За справка : тел. 062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община В.Търново .

e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1013 от 30.06.2022 г.

на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 55 /15.07. 2022 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Незастроен УПИ III - „за мотел с рехабилитационен център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща вода

с. Вонеща вода

общ.Велико Търново

 

УПИ – 1 885 кв.м

33 500 (сделката се облага

с ДДС)

10 050

1 600

 

Търгът ще се проведе на 28.05.2024 г. от 14,00 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 27.05.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 27.05.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 27.05.2024 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 27.05.2024 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 1013 от 30.06.2022 г. на ВТОбС (ДВ, бр. 55 /2022 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1194 от 22.12.2022 г.

на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр.  6/21.01. 2023 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Застроен УПИ XII-66, отреден „за училище“ от кв.11 по плана на село Миндя, заедно със сгради ( бивше училище и външна тоалетна)

с. МИНДЯ

общ.Велико Търново

 

 

 

УПИ – 6249 кв.м

РЗП сгр.–1094 кв.м.

Тоалетна - 36 кв.м.

201 290 (сделката

се облага част. с ДДС)

60 387

10 100

 

Търгът ще се проведе на 21.05.2024 г. от 15,30 ч. в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 20.05.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 ч. на 20.05.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 20.05.2024 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 20.05.2024 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане. Стойността на дължимия данък върху добавената стойност, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, е дължима при сключване на договора.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 1194 от 22.12.2022 г. на ВТОбС (ДВ, бр.6 /2023 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1189 от 22.12.2022 г. на

Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 4/13.01. 2023 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена – лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.12

по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2,построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 представляващ офис 4, заедно 2,5937 % ид.ч. от общите части

на сградата и 1,6800 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

гр. В. Търново

ул. „Никола Габровски” 78

 

 

 

ЗП - 33,11 кв.м.

40 000

(сделката се облага с ДДС)

12 000

4 000

 

Търгът ще се проведе на 23.05.2024 година от 15,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 22.05.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 22.05.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 22.05.2024 г.; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 22.05.2024 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане. Стойността на дължимия данък върху добавената стойност, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, е дължима при сключване на договора.

В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на решение № 1189 от 22.12.2022 г. на ВТОбС (ДВ, бр.4 /2023 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново. e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1193 от 22.12.2022 г.

на Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 6 /20.01.2023 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

Урегулиран поземлен имот I - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивше училище)

с. НИКЮП

общ. Велико Търново

 

 

 

УПИ – 2280 кв.м

РЗП - 425 кв.м

 

 

 

 

47 000 (сделката се облага част. с ДДС)

14 100

4 700

 

Търгът ще се проведе на 27.05.2024 година от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС), платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 23.05.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обекта след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 23.05.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 23.05.2024 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 23.05.2024 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за повторен търг, при условията посочени в решение № 1193 от 22.12.2022 г. на ВТОбС (ДВ, бр.6 /2023 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . E-mail: obap_vt@mail.bg


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решения № 1190 от 22.12.2022 г. на

Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 4 /13.01.2023 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.11 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 5, заедно 0,9110 % идеални части от общите части на сградата и 0,5901 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

гр. В.Търново

ул. „Никола Габровски” 78

 

 

 

 

 

 

ЗП - 11,63 кв.м

14  000

(сделката се облага с ДДС)

4 200

1 400

 

Търговете ще се проведат на 21.05.2024 година от 15,30 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново, по посочената в обявата последователност.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 20.05.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 20.05.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 20.05.2024 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 20.05.2024 г.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение №1190 от 22.12.2022 г. на ВТОбС (ДВ, бр.4 /2023 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1188 от 22.12.2022 г. на

Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 4 /13.01.2023 г.)

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищни имоти

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

Данни за

обекта

Начална

цена –лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.13 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 представляващ офис 1, заедно 1,7876% ид. ч. от общите части на сградата и 1,1579 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идент.10447.502.189,съобразно ЗП на самостоятелния обект

гр. В.Търново

ул. „Никола Габровски” 78

 

 

ЗП - 22,83 кв.м.

27 170

(сделката се облага с ДДС)

8 151

2 700

 

Търговете ще се проведат на 21.05.2024 година от 14,30 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 20.05.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 20.05.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 20.05.2024 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 20.05.2024 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 1188 от 22.12.2022 г. на ВТОбС (ДВ, бр.4 /2023 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

На основание решение № 1509 от 19.09.2023 г. на

Великотърновски общински съвет (обн. ДВ, бр. 87 /17.10.2023 г.)

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински нежилищен имот

 

Наименование

на обекта

АДРЕС

в гр. В. Търново

Данни за

обекта

УПИ/ЗП - кв.м

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

лева

1

Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6. 4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част ид.части от общите части на сградата и ид.части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ул.”Никола Габровски”78,

гр.Велико Търново

 

 

 

ид.ч. от ПИ

ЗП – 442,15

146 100

(без ДДС)

43 830

14 600

 

Търгът ще се прове на 4.06.2024 г. от 14,00 часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с включен ДДС) за отделен обект, платими по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация , BIC код SOMB BGSF- всеки работен ден и до 10,00 ч. на 03.06.2024 г.; тръжна документация се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 в сградата на Общината след представяне в агенцията на документ за извършено плащане; оглед на обектите след получаване на тръжната документация- всеки работен ден и до 12,00 ч. на 03.06.2024 г.; внасяне на депозит по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден и до 16,00 ч. на 03.06.2024 г. ; подаване на документи за участие в ст. 419 в сградата на Общината – всеки работен ден и до 17,00 ч. на 03.06.2024 година.

Начин на плащане: Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, в 30 -дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на купувач. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане. Стойността на дължимия данък върху добавената стойност, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, е дължима при сключване на договора.

В случай на неявяване на купувачи, последващи поредни търгове ще се проведат на 28-ия ден след обявената дата за съответния търг, при условията, посочени в решение № 1509 от 19.09.2023 г. на ВТОбС (ДВ, бр.87/2023 г.), като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търговете ще се проведат в първия следващ работен ден.

За допълнителна информация - тел.062/620 033, 0888 038 628 и в стая 419 в сградата на Община Велико Търново . e-mail: obap_vt@mail.bg

 


 

ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ

ЗА ОБЕКТИ ОТ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

ДАННИ ЗА ОБЕКТА

Начална цена -лв

1.

Ресторант, с идентиф.10447. 502.189.6.4, заедно с ид.ч.от общ. ч. на сградите и ид.ч.от правото на собств. върху ПИ, гр.В. Търново, ул.Н.Габровски”78

ид.ч. от ПИ
ЗП – 442,15 кв.м.
 

146 100

/без ДДС/

2.

ПИ с идентификатор
61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

ПИ-169 кв.м.
РЗП - 342 кв.м.
 

 

 

 

 

8 795
 

3.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.12 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 представляващ офис 4, заедно 2,5937 % идеални части от общите части на сградата и 1,6800 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект.
гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски” 78

ЗП - 33,11 кв.м

 

 

 

 

 

40 000
(сделката се облага с ДДС)
 

4.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.11 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 5, заедно 0,9110 % идеални части от общите части на сградата и 0,5901 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

ЗП - 11,63 кв.м

 

 

 14 000
(сделката се облага с ДДС)

 

5.

Незастроен УПИ III - „за мотел с рехабилитационен център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща вода

УПИ – 1 885 кв.м

 

 

33 500

(сделката се облага с ДДС)
 

6.

Застроен УПИ XII-66, отреден „за училище“ от кв.11 по плана на село Миндя, заедно със сгради ( бивше училище и външна тоалетна)

УПИ – 6249 кв.м

РЗП сгр.–1094 кв.м.

Тоалетна - 36 кв.м.

201 290

(сделката
се облага
част.с ДДС)
 

7.

Урегулиран поземлен имот I - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивше училище)

УПИ – 2280 кв.м

РЗП - 425 кв.м

 

 

47 000
(сделката
се облага
част.с ДДС)
 

8.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.13 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 представляващ офис 1, заедно 1,7876% ид. ч. от общите части на сградата и 1,1579 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идент.10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект. гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски” 78

ЗП - 22,83 кв.м.

27 100

(сделката се облага с ДДС)

9.

Сграда с идентификатор 10447.509.113.12 по КККР на гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул.“Трапезица“ 1
        

магазин – 83,70 кв.м.
отст.право на стр.
 

 

45 263

10.

Дворно място, попадащо в околовръстен полигон на с. Горен Еневец

ПИ – 1502 кв.м.
 

 

 

13 800
(без ДДС)
 

 

 

За обектите се допуска и разсрочено плащане,при следните условия : начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатък по договореност на равни вноски,всяко от които е дължима през не повече от 6 месеца; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора,като за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача.

 

Допълнителна информация : В стая 419 на Общината и на тел. № 062/ 620-033, 0888 546 741