РЕГИСТЪР ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ  - 2004 ГОД.

ДАННИ ЗА ОБЕКТА

КУПУВАЧ

Начална цена

Цена по

договор

Приходи от сделки

в лева

Дълж. част

Цена по __дог.__

в

лева

в

лева

заплат.

цена

начална

вноска

лева

срок

нач.цена

%

1.

Западен корпус на бивша детска градина “Славейче”, ул. С.Велики” № 7; ЗП- 109 кв.м.

ЕТ”Стил М- Мария Лаза -рова”, В. Търново , ул. Д. Чоканов” № 1 , вх. “ Ж”,

ет. 1, с договор от 9.02.04

26 572

26 672

26 672

-

-

100,37

2.

Помещения-бивша занималня, ул. “Проф.

Ил.Янулов”№ 3 “Г”, ЗП-

76 кв.м.

“Велтроникс”ООД-В.Търново, ул. “Проф.

Ил.Янулов”№ 3 “Г, с договор от 15.03.2004 г

16 515

27 515

27 515

-

-

160,55

3.

УПИ V кв.223 с построени в него сгради – кв.”Асенов” ; земя

2 513, сгради 571кв.м

Митко Колев Митков, гр. Ст. Загора, ул. “Августта Траяна”№ 14 вх.”А”,ап.55

с договор от 15.03.2004 г

25 852

25 954

25 954

-

-

100,39

4.

Бръснаро-фризьорски салон, ул. Ксилифорска”

№ 1”В”

Теодора Генова Бойчева

ул."Тракия" 20, вх. "Б" с договор от 19.03.2004 г

4 956

с разср. плащане

6 007

с разср. плащане

-

4 406

1 601 в срок до

19.03.05

121,20

5.

91на сто от капитала на “Свежест” ЕООД,гр. В.Търново, представляващи 1158 дяла

“Професионал” ЕООД –гр. Г. Оряховица, ул. “Мано Тодоров” №28 “А” с договор от 24.03.2004 г

224 255

с разср. плащане

249 255

с разср. плащане

-

124 627,5

124 627,5

111,14

6.

Поземлен имот със стопански постройки в

с. Райковци

Стоян Феодоров Китанов

В. Търново , ул. “България”№6 вх.”А”

с договор 8.04.2004 г

965

966

966

-

-

100,00

7.

УПИ ІІ кв.35- ул. “Освобождение

“Роуд импорт експорт” ООД, В. Търново , ул. “В. Левски” № 15 ет.9, с договор от 15.04.2004 г

14 110

14 150

14 150

-

-

100,28

8.

УПИ ІІІ кв.35- ул. “Освобождение

“Роуд импорт експорт” ООД,В. Търново , ул. “В. Левски” № 15 ет. 9, с договор от 15.04.2004 г

14 360

14 400

14 400

-

-

100,28

9.

УПИ VІ кв.35- ул. “Освобождение”

“Роуд импорт експорт” ООД, В. Търново , ул. “В. Левски” № 15 ет. 9, , с договор от 15.04.2004 г

11 890

11 920

11 920

-

-

100,25

10.

УПИ І кв.370 – кв. “Картала “

Стефан Дойчев Дойчев, гр. В. Търново , ул. “Мария Габровска”№ 6 вх.”В” ап.11, с дог от 19.04.2004 год

20 242

20 242

20 242

-

-

100,0

11.

УПИ ІІ кв.370 – кв. “Картала “

Стефан Дойчев Дойчев, гр. В. Търново , ул. “М.Габровска”№ 6 вх.”В” ап.11, с дог от 19.04.2004г

17 155

19 155

19 155

-

-

111,69

 

 

12.

УПИ ІІІ – кв.356 -

кв”Бузлуджа”

ЕТ ” Тибо – Тихомир Атанасов “ , В. Търново

ул.” Д. Чоканов”№ 4 вх.Б с договор от 21.04.2004 г.

9 007

16 507

16 507

-

-

183,26

13.

УПИ ІІІ – кв.356 -

кв”Бузлуджа”

ЕТ ” Тибо – Тихомир Атанасов “ , В. Търново

ул.” Д. Чоканов”№ 4, вх.Б, с договор от 21.04.2004 г.

6 820

12 820

12 820

-

-

187,97

14.

Аптека № 14 в комб. сграда на микропазар “Бузлуджа”

“Образцови аптеки “АД , гр. София ,общ Лозенец,

ул.” Кр. Попов” № 54, с

договор от 12.05.2004 г.

32 572

32 590

32 590

-

-

100,05

15.

УПИ ІІ кв. 223 “а” със сгради – кв. Асенов

“ЕЛИ – 96 С” ООД , гр. В. Търново , ул “В. Пискова”

№ 20 , с договор от 22.06.2004 г.

15 767

15 767

15 767

-

-

100,00

16.

Поземлен имот с авто -бусна спирка ,преустрое

на в търговски обект –

с. Райковци

Венцислав Христов Беров ,

гр. Стара загора , ул. Кирил и Методий” № 50 ап.49 , с договор от 21.07.2004 година.

5 045

5 045

5 045

-

-

100,00

17.

Обект № 1 / офис 1 – изток/ ул.”Марно поле “

№ 4

ЕТ” Арх. Йордан Нурков”,

В. Търново , ул. “Бяла бона” № 15 вх. “Б” ет. 4,

ап. 11 с договор от 16.08.2004 година

70 159

70 159

70 159

-

-

100,00

18.

Обект № 2 / офис 2 – запад/ ул.”Марно поле “

№ 4

ЕТ” Арх. Йордан Нурков”,

В. Търново , ул. “Бяла бона” № 15 вх. “Б” ет. 4,

ап. 11 с договор от 16.08.2004 година

69 273

69 273

69 273

-

-

100,00

19.

Бивш пионерски дом-

ул. “Патриарх Евтимий

Търновски “№ 18

Трифон Колев Колев.,

гр. Велико Търново , ул.

“В. Ботева”№ 3, вх.”А” ап.

10, договор от 8.09.2004 г

27 704

27 704

27 704

-

-

100,00

20.

Магазин на ул.” Ст. Стамболов” № 51

Александър Иванов Чочков , В. Търново, ул. Ален мак4 6 “Б”, вх. 4, ет. 6 ап. 29, с договор от 26.10.2004

24 616

26 116

26 116

-

-

106,09

21.

Помещение –бивша детска консултация-

ул. “В. Преслав” № 4

Марияна Върбанова Иванова , гр. Свищов, ул.

“33-ти Свищ. полк” № 80 ап. 15 с договор от 4.11.2004 година

70 740

70 740

70740

-

-

100,00

 

ВСИЧКО ОТ 1.01.2004 г. ДО 30.12. 2004 г:

708 575

762 957

636 728,5

-

107,67

Забележка: В случаите на разсрочено плащане  началната вноска е  най-малко 50% от договорената цена , лихвата е в размер  на ОЛП + 10 пункта върху неиздължената част,а срокът за издължаване – до 12 месеца от сключване на договора