МЕТОДИКА

 

за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Приватизация по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и тази Методика е прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на:

1. дялове или акции - собственост на общината от търговски дружества;

2. обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала;

3. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

(2) Приватизацията на общинската собственост, посочена в ал.1 и наричана за краткост "обекти на приватизацията" се извършва по ред, определен от ЗПСК, наредбите за неговото приложение, решенията на Об съвет и тази Методика.

Чл.2.(1) Орган за приватизация по смисъла на ЗПСК и тази Методика е Общинският съвет, който със свои решения: приема годишни планове за приватизация, открива процедури за приватизация, определя начални цени и методи на приватизация, осъществява контрол върху изпълнението на поети договорни задължения, предприема действия за събиране на неустойки и решава други специфични въпроси на приватизационния процес и следприватизационния контрол в общината.

(2) Всички дейности, свързани с подготовката и организацията на приватизационния процес на обектите, за които има приети решения на ОбСъвет, а така също и по следприватизационния контрол, се извършват от Общинската агенция за приватизация (ОбАП) на основание чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и Правилника за дейността на ОбАП приет с решение № 81/1996 г., изм. и доп. с реш. № 755/2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., № 515/19.03.2009 г. , № 843/18.03.2010 г. , № 38/22.12.2011 г., № 69/ 28.12.2011 г. , № 250/17.05.2012 г. и решение № 987/30.01.2014 г. на Великотърновски общински съвет на ВТОбС .

Чл. 3. Лицата, заявили интерес към обявени обекти за приватизация съобразяват своите инвестиционни намерения със законовите разпоредби и решенията на Общински съвет и участват в приватизацията на обявените обекти при следните условия:

1. закупуване на тръжна / конкурсна документация по цена, в срок и по начин, определен в решението на Об съвет;

2. запознаване с предоставената им документация и обекта за приватизация в срок и по начин, определен с тази методика ;

3. внасяне на определения депозит за участие в търга /конкурса в срок и по начин, определени в тръжната / конкурсна документация ;

4. изготвяне на предложение за участие в търга /конкурса и представяне на същото в срок и начин, определени в решението на Об съвет и настоящата методика;

5. участие в обявения търг/ конкурс, при спазване изискванията на Наредбата за търговете и конкурсите и раздели ІІІ и ІV на тази методика;

6. заплащане на дължимите суми, представляващи цена/ вноска за обекта на приватизация и дължим ДДС в срок и по ред, посочени в тази методика, издадената заповед за спечелване на търга/конкурса и предоставената тръжна / конкурсна документация, като :

- дължимата сума представлява разликата между достигнатата на търга или конкурса продажна цена и внесения депозит, а в случаите на разсрочено плащане - началната вноска представлява разлика между достигнатата на търга или конкурса продажна цена и внесения депозит;

- началната вноска, в случаите на взето решение от ВТОбС за разсрочено плащане, не може да бъде по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга или конкурса продажна цена, в която не е включена стойността на дължимия по сделката ДДС, като срокът за издължаване на остатъка от продажната цена не може да бъде по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора,и купувачът заплаща остатъка от продажната цена на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане;

- когато сделката е облагаема с ДДС, заедно с плащането на продажната цена, а в случаите на разсрочено плащане при издължаването на началната вноска, купувачът заплаща и пълния размер на дължимия ДДС;

- в случаите на разсрочено плащане, когато предмет на договора е прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот, собствеността върху същия се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена върху имота се учредява ипотека в полза на продавача за обезпечаване изпълнението на задълженията на купувача за плащане на разсрочената част от продажната цена;

- в случаите на разсрочено плащане, когато предмет на договора са права, които не представляват недвижими имоти по смисъла на закона, собствеността върху същите се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена върху прехвърляните права се учредява залог в полза на продавача за обезпечаване изпълнението на задълженията на купувача за плащане на разсрочената част от продажната цена;

- в случаите на разсрочено плащане, когато предмет на договора е прехвърляне собствеността върху дялове и акции, собствеността върху същите се прехвърля след окончателното изплащане на продажната цена;

- при забава на купувача за плащане на разсрочената част от продажната цена и съобразно сроковете, посочени в подписания договор, същият дължи на продавача неустойка за забава в размер на законната лихва, начислена върху неиздължената част, считано от забавата, до окончателното изплащане; в случай, че забавата продължи повече от 30 (тридесет) дни, продавачът има право едностранно да развали договора, като в този случай не дължи на купувача връщане на получените до развалянето на договора суми и ги задържа като неустойка за неизпълнение.

7. всички плащания на купувача, свързани със: закупуване на документация, внасяне на депозит и заплащане на договорената цена по силата на сключения приватизационен договор са в български лева; непарични платежни средства и валута не се приемат ;

8. всички плащания на купувача, свързани със: закупуване на документация, внасяне на депозит и заплащане на договорената цена по силата на сключения приватизационен договор се считат за изпълнени към датата и часа, в които е заверена съответната сметка на ОбАП ;

9. доказване произхода на средствата, с които се участва в приватизацията по реда, предвиден в чл.7, ал. 3 и ал. 4 от ЗПСК и издадената за целта наредба – в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга, а при конкурс – в 20-дневен срок от уведомяване на купувача, че е спечелил конкурса;

10. представянето на: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария; удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език; решение на съответно компетентния орган на юридическото лице за участието му в процедурата по приватизация на съответния обект и за закупуване на обекта, предмет на конкретната приватизационна процедура; плащането на договорената цена /начална вноска и стойността на дължимия съгласно чл. 45, ал. 7, във вр. с чл.25,ал.2 от ЗДДС данък върху добавената стойност, са условие за подписване на договора.

 

ІІ. ПОДГОТОВКА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ

Чл.4. Подготовката на приватизационните сделки в общината се провежда при спазване разпоредбите на: Закона за приватизация и следприватизационен контрол; Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация със следприватизационния контрол, включително и процесуално представителство; Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и условията и реда за лицензиране на оценители и приетите с нея стандарти за бизнес оценяване; Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията представляващи служебна тайна Наредбата за търговете и конкурсите; Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол; Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК и за реда и органите за контрол на декларираните данни и взетите решения от Общинския съвет за откриване на процедури и провеждане на търгове и конкурси за приватизация.

Чл. 5. Подготовката на обектите за приватизация се извършва от ОбАП и включва следните дейности:

(1). Обнародване решенията на Общинския съвет за откритите процедури за приватизация в "Държавен вестник" и публикуване на същите най-малко в два централни ежедневника.

(2). Изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационните оценки на обектите за приватизация.

(3). Изготвяне на информационни меморандуми за обектите за приватизация .

(4). Изготвяне на проекти за решения за определяне на цена и начин на приватизация на подготвените за приватизация обекти.

(5). Обнародване на взетите решения на Общинския съвет по предходната алинея в "Държавен вестник" и публикуване на същите на интернет страницата на Общински съвет Велико Търново.

(6). Изготвяне на тръжна/ конкурсна документация на подготвените за приватизация обекти.

Чл.6.(1) Тръжната / конкурсната документация и информационният меморандум за обектите за приватизация се изготвят от ОбАП и се предоставят на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията срещу заплащане, размера на което се определя с решение на Общинския съвет .

(2) Тръжната документация за участие в публичен търг с явно наддаване се утвърждава от ОбС и съдържа :

1. наименованието на обекта на търга ;

2. начална тръжна цена;

3. стъпката на наддаване, която се определя в размер между 1 и 10 на сто от началната цена;

4. размера на депозита и крайния срок за внасянето му ;

5. мястото, където се закупува тръжната документация и цената й ;

6. срока за закупуване на тръжната документация, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник" ;

7. срока за подаване на предложения за участие в търга, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник";

8. начина и срока за извършване на огледи на обекта на търга, съответно на активите на търговското дружество ;

9. мястото, деня и началния час на провеждането на търга ;

10. предварителни квалификационни изисквания, в случаите когато има такива ;

11. списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга, съгласно Приложение № 1 към Методиката ;

12. основанията за недопускане в търга, съгласно раздел ІІІ ,т.9 ,ал.2 от Методиката ;

13. разяснения относно процедурата по провеждане на търга и сключване на договор, съгласно раздел ІІІ и V от тази методика;

14. проект на договор за продажба на обекта за приватизация по реда на ЗПСК;

15. информационен меморандум / описание на обекта /

16. други документи, по преценка на органа за приватизация .

(3) Конкурсната документация, за участие в конкурс на два етапа се утвърждава от ОбС и съдържа :

1. наименование на обекта на конкурса ;

2. минималната конкурсна цена – в случаите когато такава е определена ;

3. мястото, където се закупува конкурсната документация и цената й ;

4. срока за закупуване на конкурсната документация;

5. условията за закупуване на конкурсната документация, включително необходимите документи, които следва да бъдат представени при закупуването й ;

6. предварителните квалификационни изисквания към участниците в конкурса – в случаите когато са поставени такива изисквания ;

7. срок, в който лицата закупили конкурсна документация могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса ;

8. срок за подаване на оферти ;

9. правила за провеждане на предварителен етап на конкурса, съгласно раздел ІV.А.1 и Приложение № 5 от Методиката ;

10. изисквания към съдържанието на предварителната оферта, съгласно приложение № 5 към Методиката ;

11. изисквания, в случаите на участие в конкурса чрез юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса – съгласно приложение № 5 на Методиката;

12. условия и ред за получаване на допълнителна информация, съгласно раздел ІV.А и Приложение № 5 от Методиката;

13. проект на договор за продажба ;

14. информационен меморандум ;

15. основания за недопускане в предварителния и заключителен етап на конкурса, съгласно чл.17, ал.1 и чл.24, ал.1 от Методиката ;

16. други документи по преценка на органа по приватизация .

(4) Конкурсната документация за участие в конкурс на един етап се утвърждава от ОбС и съдържа :

1. наименование на обекта на конкурса ;

2. минималната конкурсна цена – в случаите когато такава е определена ;

3. мястото,където се закупува конкурсна документация и цената й ;

4. срока за закупуване на конкурсната документация;

5. условията за закупуване на конкурсната документация, включително необходимите документи , които следва да бъдат представени при закупуването и ;

6. предварителните квалификационни изисквания към участниците в конкурса – в случаите когато са поставени такива изисквания ;

7. срока , в който лицата закупили конкурсна документация могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса ;

8. срока за подаване на оферти ;

9. размер на депозита за участие в конкурса;

10. правила за провеждането на конкурса, съгласно раздел ІV.Б на Методиката и Приложение № 6 от Методиката ;

11. изисквания към съдържанието на офертата, съгласно приложение № 6 към Методиката ;

12. условия за задържане и връщане на депозита,съгласно раздел ІV.Б и раздел V от Методиката ;

13. изисквания, в случаите на участие в конкурса чрез юридически лица, консорциуми или други форма на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса– съгласно приложение № 6 на Методиката;

14. условия, които трябва да бъдат спазени за да бъде допусната офертата за оценка – декларация, попълнена от участника, съгласно приложение № 6 на Методиката ;

15. критерии за оценяване на офертите, съгласно приложение № 6 на Методиката ;

16. проект на договор за продажба ;

17. информационен меморандум ;

18. основания за недопускане в конкурса, съгласно раздел ІV.Б, чл.28д, ал.1 от Методиката ;

19. други документи по преценка на органа по приватизация .

(5). В случаите, когато към участниците са предявени предварителни квалификационни изисквания:

1. лицата заявили интерес към търга /конкурса закупуват от ОбАП тръжна / конкурсна документация по цена определена с решение на Об съвет ;

2. лицата, желаещи да вземат участие в тръжната / конкурсната процедура, представят в ОбАП писмени доказателства за съответствие с определените от ОбС квалификационни изисквания ;

3. при съответствие на представените от лицата писмени доказателства с определените от ОбС квалификационни изисквания, ОбАП предоставя на същите информационен меморандум по цена, определена с решението на Об съвет.

(6) Кандидатите за участие в търг/конкурс получават от ОбАП сертификат за регистрация , съгласно приложение № 4, както следва :

1. при публичен търг с явно наддаване – след закупуване на тръжна документация и информационен меморандум .

2. при публичен конкурс в два етапа :

а) за предварителен етап – след закупуване на конкурсна документация и информационен меморандум ;

б) за заключителен етап – след внасяне депозит за участие.

3. при публично обявен конкурс в един етап - след закупуване на конкурсна документация и информационен меморандум .

(7). Тръжната/конкурсната документация и информационния меморандум за обектите за приватизация се заплащат по сметка на ОбАП в обслужващата я банка и се получават в срок до 2 часа след часа на тяхното заплащане.

Чл. 7. (1) Търгът /конкурсът за обекти, за които е взето решение от Об съвет се провежда от комисия .

(2) Комисията се определя със заповед на кмета на общината и се състои най-малко от 3 члена, от които един е правоспособен юрист, като в същата се предвиждат и резервни членове.

(3) Членовете на комисията, преди всеки търг/конкурс декларират, че те и/или членовете на семействата им нямат търговски, финансов или друг интерес, свързан с обекта, предмет на съответната процедура.

(4) Решенията на конкурсната комисия се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той представя особеното си мнение писмено. Особените мнения се вписват в доклада на комисията.

(5) Членовете на тръжни и конкурсни комисии получават за дейността си възнаграждение, чийто размер се определя със заповедта на кмета на общината по ал. 2 и в размер, съгласно § 1, ал. 4 от ПЗР на Правилника за дейността на ОбАП.

 

ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Чл. 8. (1) Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в ОбАП в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в тръжната документация. Върху плика се изписват името на участника, а за едноличните търговци и юридическите лица – фирменото наименование и единния идентификационен код (ЕИК) или ЕИК по БУЛСТАТ, цялостното наименование на обекта на приватизация, а след предаването им ОбАП - датата и точния час на подаване на документите.

(2) В плика с предложението се представят попълнени: молба - Образец № 1, заедно с оригинали на документите, посочени в нейното приложение, декларации - Образец № 2 и № 3 и издаден от Об АП сертификат за регистрация – образец № 4 (в случаите когато има обявени предварителни квалификационни изисквания.

(3) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на търга .

(4) Лицата, подали предложения и лицата, които представляват участници, подали предложения, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно - в случаите на упълномощаване .

Чл.9.(1) След откриването на търга тръжната комисия проверява съдържанието на подадените предложения.

(2) Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

1. са подадени след срока, определен с решението и посочен в тръжната документация ;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. не съдържат платежен документ за внесен депозит за участие в търга на името на съответния кандидат;

4. не съдържат платежен документ за закупена тръжна документация на името на съответния кандидат;

5. не съдържат който и да е от документите, посочени в тръжната документация и/или документите не съответстват по съдържание на посочените образци, и/или в съответно ползваните образци не са вписани необходимите за попълване обстоятелства, в това число - Образец №№ 1, 2 и 3, заедно с оригиналите на посочените към тях документи;

6. са подадени от лица, които не притежават сертификат за регистрация;

7. са подадени от кандидати, които не са се явили на мястото и в часа , определени с решението на Общинския съвет;

8. са подадени от други лица – освен в случаите, когато същите са нотариално упълномощени за това;

9. При неспазване на изискванията, посочени в т.т.7 и 8, депозитите на участниците се задържат, освен в случаите на: „непреодолима сила”, което се удостоверява с акт на БТПП; „непредвидени обстоятелства”, което се удостоверява с официален документ от компетентен държавен или общински орган; „внезапно заболяване на участника или неговия законен представител”, което се удостоверява с документ и извлечение от регистъра на компетентен медицински орган. В тези случаи заинтересованите лица са длъжни да уведомят ОбАП за причината, представляваща пречка за явяването им пред комисията за провеждане на търга/ конкурса до определената дата и час за търга/конкурса .

(3) Председателят на тръжната комисия обявява допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат до участие, поради наличие на някое от основанията по ал. 2, като посочва конкретното основание.

Чл.10.(1) Комисията осигурява нормални условия за провеждане на търга, като следи за спазването на необходимия ред за правилното провеждане на търга:

1. Осигуряване на нормално осветление и озвучаване на залата.

2. Осигуряване на пряк визуален и звуков контакт с участниците в търга, които заемат първия ред в залата с лице към комисията .

3. Присъстващите на търга външни лица сядат най-малко на 3 / три/ реда зад участниците в търга.

4. Присъстващите на търга участници и външни лица изключват мобилните си апарати и осигуряват тишина в залата.

5. След откриване на търга и до неговото приключване, участниците контактуват само с членовете на комисията по провеждане на търга.

6. При констатиране на горепосочените и други непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи нормалното провеждане на търга, както и опити за въздействие върху участници в търга от други участници или външни лица, комисията отразява това в протокола и при наличие на взето решение прекратява процедурата и отлага провеждането му.

7. За решението си по предходната точка комисията уведомява кмета на общината и председателя на Общинския съвет, които предприемат конкретни мерки за осигуряване на нормални условия за провеждане на отложения търг.

8. В срок от 24 часа след отлагането на търга, НСПСК разглежда причините за отлагането и излиза с решение, относно недопускане до търга на кандидатите, които са нарушили предварително оповестените изисквания за провеждане на търга, както за предприемане на други мерки съгласно действащото законодателство.

9. Провеждането на отложения търг се възобновява след осигуряване на нормални условия за провеждането , но не по-късно от 72 часа от отлагането му.

10. Процедурата по продължаване провеждането на прекъснат търг се извършва по реда на Наредбата и Методиката, като наддаването започва отначало.

(2) Преди да започне наддаването, председателят на тръжната комисия поканва последователно, по реда на подаване на предложенията, всички допуснати участници в търга, да потвърдят устно началната тръжна цена.

(3) В случай, че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена, това се вписва в протокола, участникът не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.

(4) Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил при условията на ал. 1.

(5) В случаите, когато на публичен търг с явно наддаване не се е явил кандидат, при обявяване на нов търг за продажба със същия предмет, Об съвет може да намали началната тръжна цена с не повече от 50 на сто.

Чл.11.(1) Наддаването започва с обявяване от председателя на тръжната комисия на началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията за участие в търга.

(2) В случай, че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следваща по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.

(3) В случай, че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадена цена, продължава участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от търга.

(4) В случай, че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.

(5) След приключване на наддаването, председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най-високата цена, и закрива търга.

(6) След закриване на търга, ОбАП изготвя ксерокопия на представените от кандидатите оригинали на документи за актуално правно състояние и картата за идентификация ЕИК по БУЛСТАТ (в случаите, когато участникът не е лице, вписано в Търговския регистър), след което ги връща на участника, което се удостоверява с подпис на получателя върху ксерокопието, като изписва пълните си имена и качеството, в което ги получава.

Чл.12.(1) За проведения търг тръжната комисия води протокол, в който се отразяват всички обстоятелства свързани с провеждането на търга.

(2) В срок до 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия представя на кмета на общината протокола от търга с предложение за издаване на заповед за определяне спечелилия търга.

(3) В срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг, кметът със заповед определя спечелилия търга участник и Общинската агенция за приватизация уведомява писмено участниците за заповедта.

(4) В срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта по предходната алинея, ОбАП освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу заповедта по ал. 3, ОбАП задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

 

ІV.ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ІV.А. Провеждане на конкурс на два етапа.

А.1. Предварителен етап на конкурса

Чл.13.(1) На всички лица, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, ОбАП издава сертификат за регистрация – Образец № 4.

(2) В срока, определен в конкурсната документация, на лицата по ал. 1 може да бъде предоставена възможност за извършване на ограничен собствен правен и финансов анализ на обекта на приватизация;

(3) При писмено искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса ОбАП изготвя писмен отговор в срок до 3 работни дни. Разясненията се съхраняват в ОбАП и се предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.

Чл.14.(1) Предварителните оферти се изготвят в съответствие с приетите от ОбС общи Правила за участие в конкурс на два етапа- Приложение № 5 към тази методика и се депозират в ОбАП в запечатан непрозрачен плик, най-късно до изтичането на срока, определен в документацията. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името (фирмата) и адресът на подателя, датата и точния час на подаване .

(2) Подадените предварителни оферти се вписват в специален регистър, съдържащ входящия им номер, датата и часа на тяхното постъпване. Допълнения или изменения на подадените предварителни оферти не се допускат, освен в случаите по чл. 17, ал. 2 на тази методика

Чл.15.(1) Когато в срока, определен с решението на Об съвет не е закупена документация или е закупен само един комплект, срокът за закупуване се удължава с 21 дни, за което ОбАП прави допълнителни публикации на интернет страницата на Общински съвет Велико Търново.

(2) Когато в срока за депозиране на предварителни оферти не постъпи предварителна оферта или постъпи само една такава оферта, срокът за представяне на предварителни оферти се удължава с 21 дни, за което ОбАП уведомява писмено всички лица, закупили конкурсна документация.

Чл.16. Постъпилите предварителни оферти се отварят най-късно на следващия работен ден след изтичането на срока за депозирането им. Всяка страница от предварителните оферти се подписва най-малко от двама от членовете на конкурсната комисия.

Чл. 17. (1) Не се разглеждат предварителни оферти, които:

1. са подадени след определения или удължения срок по чл. 15, ал.2 ;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. са подадени от лица, които не са получили сертификат за регистрация в предварителния етап на конкурса.

(2) Извън случаите по ал. 1, ако някоя от предварителните оферти не отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация, конкурсната комисия дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В писмото до участника се посочват нередовностите, които следва да бъдат отстранени.

(3) При необходимост конкурсната комисия може да изиска от участниците или от част от тях да представят и писмени разяснения по депозираните предварителни оферти.

(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени в определения срок и/или не бъдат представени поисканите писмени разяснения, съответният кандидат не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса.

Чл.18. Конкурсната комисия изготвя мотивиран доклад до Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/, в който се отразява съдържанието на депозираните предварителни оферти. Докладът съдържа предложение относно това, кои от участниците да бъдат допуснати до участие в заключителния етап на конкурса в съответствие с условията, определени в конкурсната документация.

Чл.19. (1) След получаване на доклада по чл. 18, НСПСК в 3-дневен срок определя участниците, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса.

(2) Всички участници в конкурса, депозирали предварителни оферти, се уведомяват от ОбАП писмено в 3-дневен срок за обстоятелството по ал.1.

А.2. Заключителен етап на конкурса

Чл.20. (1) Заключителният етап на конкурса се провежда по утвърдени от Обсъвет общи Правила за провеждане на конкурс в два етапа - Приложение № 5.

(2) Правилата по ал. 1 съдържат:

1. условия и ред за извършване от участниците на пълен собствен правен и финансов анализ на обекта на приватизация - огледи, срещи в ОбАП и с ръководството на приватизиращото се дружество ;

2. размер и вид на депозита за участие и краен срок за внасянето му - посочва се в решението на ОбСъвет ;

3. условия за задържане и връщане на депозита - по реда на чл. 27, ал. 2 от тази методика;

4. изисквания към съдържанието на окончателните оферти - посочени в Приложение № 5;

5. размер на минималната конкурсна цена, в случай че такава цена е определена- посочва се в решението на ОбСъвет ;

6. писмено потвърждение участника в конкурса, че приема условията на конкурса, определени с решението на ОбСъвет;

7. критерии за оценяване на окончателните оферти и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка – посочени в Приложение № 5;

8. декларация - писмено потвърждение на условията на приватизационната сделка, посочени в проекто-договора и парафиране на всяка от страниците му от участника;

9. срок за подаване на окончателни оферти.

(3) Правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса се предоставят на всички допуснати участници в 3-дневен срок от уведомяването им.

(4) Участниците, внесли депозит за участие съгласно ал. 1, т. 2 получават сертификат за регистрация и имат право да подадат окончателна оферта.

(5) Право да подадат оферта имат и юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса, при спазване на изискванията, определени в конкурсната документация. В този случай сертификатът по ал. 3 се издава на тяхно име, след одобряване от НСПСК на предложената форма на участие.

Чл.21.(1) Преди изтичането на срока за подаване на окончателни оферти, НСПСК може по своя преценка да вземе решение за удължаването му.

(2) Всички кандидати, допуснати до участие в заключителния етап на конкурса, се уведомяват в двудневен срок писмено за взетото решение по ал. 1.

Чл.22.(1) Окончателните оферти се представят в ОбАП в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името (фирмата) и адресът на подателя, датата и точния час на подаване .

(2) Постъпилите окончателни оферти се отбелязват в специален регистър, съдържащ входящия им номер, датата и часа на тяхното постъпване. Допълнения или изменения на подадени вече окончателни оферти преди тяхното отваряне не се допускат.

Чл.23.(1) Най-късно на следващия работен ден, след изтичането на срока за подаване на окончателни оферти, на заседание на конкурсната комисия председателят й съобщава общия брой на подадените окончателни оферти и отваря пликовете по реда на постъпването им. Всяка страница от окончателните оферти се парафира най-малко от двама членове на комисията.

(2) По преценка на НСПСК отварянето на окончателните оферти може да се извърши публично.

Чл.24.(1) Не се разглеждат окончателни оферти, които:

1. са подадени след определения или удължения срок по чл. 21;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3.са подадени от лице, което не е получило сертификат за регистрация в заключителния етап на конкурса;

4. не съдържат изрично приемане на условията по чл. 20, ал. 1, т. 6 и т.8.

(2) Извън случаите по ал.1, ако окончателните оферти не отговарят на някое от изискванията, определени с правилата по чл. 20, конкурсната комисия дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В писмото до участника се посочват нередовностите, които следва да бъдат отстранени.

(3) При необходимост конкурсната комисия може да предложи на НСПСК да изиска от участниците или от част от тях да представят и писмени разяснения по депозираните окончателни оферти. Разясненията по предходното изречение не трябва да водят до изменение на окончателните оферти в частта относно условията, по които се извършва оценяването им.

(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени поисканите разяснения в определения срок, съответната оферта не се оценява, а внесеният от участника депозит се освобождава.

Чл.25. След разглеждане на окончателните оферти конкурсната комисия извършва оценката им в съответствие с критериите, определени в Приложение № 5 към тази методика и изготвя мотивиран доклад до НСПСК, съдържащ предложение за класация.

Чл.26.В случай че всички подадени окончателни оферти са неудовлетворителни с оглед целите на приватизация на обекта, определени в конкурсната документация, конкурсната комисия прави мотивирано предложение чрез НСПСК до ОбСъвет за прекратяване на конкурса и освобождаване на внесените от участниците депозити.

Чл.27.(1) След като се запознае с предложението на конкурсната комисия по чл. 25, НСПСК приема решение, с което предлага на кмета да издаде заповед за определяне спечелилия конкурса участник и участника, класиран на второ място.

(2) Всички участници в конкурса се уведомяват писмено за издадената заповед , като внесените депозити се освобождават в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта, а депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.

(3) В случай, че след съобщаване на заповедта по ал. 1 тя бъде обжалвана от участник в конкурса, ОбАП задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

Чл.28. Със заповедта за определяне на участника, спечелил конкурса, задължително се определя и срока за сключване на приватизационния договор, който не може да бъде по -дълъг от 30 дни .

Б. Провеждане на конкурс на един етап

Чл. 28 а. (1) На всички лица, закупили конкурсна документация , а в случаите по чл. 6, ал. 5 от методиката - закупили и информационен меморандум, ОбАП издава сертификат за регистрация и те имат право да подадат оферта.

(2) Право да подадат оферта имат и юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса, в случай че това е предвидено в конкурсната документация. В този случай сертификатът по ал. 1 се издава на тяхно име .

(3) В срока, определен в конкурсната документация, на лицата по ал. 1 се предоставя възможност за извършване на собствен правен и финансов анализ съобразно условията и реда, предвидени в конкурсната документация, по ред посочен в приложение № 6 на Методиката .

(4) Разяснения по процедурата за провеждане на конкурса се предоставят по ред посочен в приложение № 6 на Методиката .

Чл.28б. (1) Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация, и се депозират в ОбАП, в запечатан непрозрачен плик най-късно до изтичането на срока, определен в решението на ОбС. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името (фирмата) и адреса на подателя, датата и точния час на подаване.

(2) Подадените оферти се вписват от ОбАП в специален регистър, съдържащ входящия им номер, датата и часа на постъпването им. Допълнения или изменения на подадените оферти не се допускат освен в случаите по чл. 28д, ал. 2.

Чл.28в.(1) Определените срокове за закупуване на конкурсна документация и за депозиране на оферти могат да бъдат удължени преди изтичането им по реда на чл.15,ал.1 от Методиката.

(2) Когато в срока за депозиране на оферти постъпи само една оферта или не постъпи оферта, се определя допълнителен срок за депозиране на оферти по реда на чл.15, ал.2 от Методиката.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 ОбАП уведомява писмено всички лица, закупили конкурсна документация, за удължаването на сроковете, съответно за определения допълнителен срок. Решението се оповестява от ОбАП чрез обнародване в “Държавен вестник” и се публикува на интернет страницата на Общински съвет Велико Търново.

Чл. 28г. Постъпилите оферти се отварят най-късно на следващия работен ден след изтичането на срока за депозирането им. Всяка страница от офертите се подписва най-малко от двама членове на конкурсната комисия.

Чл. 28д. (1) Не се разглеждат оферти, които:

1. са подадени след определения или удължения срок по чл. 28в.

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик.

3. са подадени от лица, които не са получили сертификат за регистрация.

4. не съдържат писмена декларация за изрично приемане на условията на приватизационната сделка, определени с решението на Общинския съвет.

5. са подадени от лице, което не е внесло депозит по ред и начин , определени в решението на Общинския съвет.

(2) Извън случаите по ал. 1, ако някоя от офертите не отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация, определената комисия дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В писмото до участника се посочват нередовностите, които следва да бъдат отстранени.

(3) При необходимост конкурсната комисия може да изиска от участниците или от част от тях да представят и писмени разяснения по депозираните оферти.

(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени в определения срок и/или не бъдат представени поисканите писмени разяснения, съответният кандидат не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса.

(5) Не се допускат изменения или допълнения на офертите, които водят до промяна на съдържащите се в тях параметри.

Чл.28е. След разглеждане на офертите конкурсната комисия извършва оценката им в съответствие с критериите, посочени в приложение 6 на методиката и изготвя мотивиран доклад до НСПСК , съдържащ предложение за класация.

Чл.28ж. В случай че всички подадени оферти са неудовлетворителни с оглед целите на приватизация на обекта, определени в конкурсната документация, НСПСК прави мотивирано предложение до ОбС за прекратяване на конкурса и за освобождаване на внесените от участниците депозити.

Чл. 28з. (1) След като се запознае с предложението на конкурсната комисия по чл. 28е, освен в случаите по чл. 28ж, НСПСК прави предложение до кмета за определяне със заповед на спечелилия конкурса участник и участника, класиран на второ място.

(2) Всички участници в конкурса се уведомяват писмено от ОбАП за взетото решение, като внесените депозити се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението, а депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.

(3) В случай че след съобщаване на решението по ал. 1 то бъде обжалвано от участник в конкурса, ОбАП задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

Чл.28и.С решението за определяне на участника, спечелил конкурса, задължително се определя и срокът за сключване на приватизационния договор, който не може да бъде повече от 30 дни.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.

Чл.29.(1) Договорът за приватизация се сключва:

1. при продажба чрез публичен търг с явно наддаване - в срок до 30 дни от датата на връчване на заповедта за определяне спечелилия търга участник;

2. при продажба чрез публично оповестен конкурс - в срока, определен съгласно чл. 28 и чл.28и.

(2) Договорът за приватизация се изготвя от Общинската агенция за приватизация след представяне от страна на спечелилия търга/ конкурса на :

1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език;

2. решение в изискуемата по закон форма на съответния орган на купувача за придобиване правото на собственост върху обекта, предмет на приватизационната сделка;

3. платежно нареждане / вносна бележка/ или разпечатка от електронно банкиране, в която се виждат уникалния номер на операцията, наредителя и сумата, заверени с подписа на притежателя на цифровия сертификат за внасяне на дължимата сума /начална вноска / за платените суми по сделката и стойността на дължимия съгласно чл. 45, ал. 5,т.1, във вр. с чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данък върху добавената стойност по договора;

4. декларация за произхода на средствата по реда на чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

Представянето на документите по предходните точки е условие за подписване на договора.

(3) В договора за приватизация задължително се включва достигнатата на търга цена при продажба чрез публичен търг, съответно условията, при които е спечелен конкурсът - при продажба чрез публично оповестен конкурс.

(4) Договорът за приватизация се сключва с участника, спечелил търга с явно наддаване, съответно конкурса, или с посочено от него юридическо лице, в което той притежава целия капитал..

Чл.30.(1) Ако в срока по чл.29, ал.1, т.1 не бъде сключен договор за приватизация по вина на участника, спечелил търга, тръжната комисия прави предложение до кмета на общината да бъде издадена заповед, с която да бъде определен за спечелил търга , класирания на второ място участник . В този случай той внася определения депозит в 14 дневен срок, а пълния размер на определената от него цена / начална вноска в 28 дневен срок от уведомяването му . При неспазване на определените срокове за внасяне на депозита класираният на второ място участник губи правата си , а при невнасяне на предложената от него цена/ начална вноска губи депозита си.

(2) Ако в срока по чл.29,ал.1,т.2 не бъде сключен договор за приватизация по вина на участника, спечелил конкурса, НСПСК въз основа на доклад на конкурсната комисия, може да вземе мотивирано решение въз основа което да бъде издадена заповед на кмета, за даване на срок за сключване на договор с класирания на второ място участник. В този случай той внася депозит в 14 дневен срок, а пълния размер на определената от него цена в 28 дневен срок от уведомяването му . При неспазване на определените срокове за внасяне на депозита класираният на второ място участник губи правата си,а при невнасяне на предложената от него цена губи депозита си.

(3) В случай, че класираното на второ място предложение е неудовлетворително с оглед целите на приватизация на конкретния обект, определени в конкурсната документация, конкурсната комисия прави предложение чрез НСПСК до Об съвет за прекратяване на конкурса.

(4) Ако в определения срок не бъде сключен договор за приватизация по причини, независещи от волята на участника, спечелил търга или конкурса, съответно на класирания на второ място участник в случаите по ал. 1 - 3, НСПСК взема решение за удължаване на срока за сключване на договор.

Чл.31. Ако участникът, спечелил търга или конкурса, съответно класираният на второ място участник, на когото е даден срок за сключване на договор, не сключи по своя вина договора за приватизация в определения срок, внесеният от него депозит се задържа.

 

VІ. СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

А. Общи положения

Чл.32. Следприватизационния контрол се осъществява от Общинската агенция за приватизация, която е специализиран орган на ОбСъвет за контрол по спазването на задълженията на купувача по приватизационния договор

Чл.33. За осъществяване на следприватизационния контрол купувачът осигурява достъп на представителите на ОбАП до обектите и документите, предмет на договорените задължения.

Чл.34. Периодичността на контрола се установява с договора за продажба и в рамките на 6 месеца, след изтичане на съответния срок по договора. В случаите, когато в договора не е посочена друга периодичност се приема, че тя е 6 месеца.

Чл.35. За резултатите от извършената проверка представителите на ОбАП съставят констативен протокол, екземпляр от който се връчва на купувача; а в случай, че купувачът откаже да приеме констативния протокол, същият му се връчва в присъствие на двама свидетели или чрез нотариална покана.

Чл.36. При неизпълнение на договорените условия ОбАП уведомява в писмена форма купувача за дължимата неустойка и го поканва да я внесе доброволно в 14-дневен срок .

Чл.37.При отказ от страна на купувача за доброволно изпълнение на договорените условия в указания срок, ОбАП по своя преценка отнася въпроса до компетентния съд или предприема необходимите мерки за прекратяване на договора, за което уведомява в писмена форма купувача.

Чл.38. До изтичане на срока на следприватизационния контрол купувачът е длъжен да уведомява писмено ОбАП за всички настъпили промени в неговото фактическо или юридическо състояние.

Чл.39. ОбАП е длъжна своевременно да уведомява писмено купувача за настъпили промени в състоянието си, когато те са свързани с добросъвестното изпълнение задълженията на купувача - например промяна на адрес, промяна на сметки и др. подобни

Б. Контрол по изпълнение на поети задължения

Чл.40. Задължението за запазване предмета на дейност се контролира чрез анализ на данните от заверени отчети за приходите и разходите. Запазване предмета на дейност е налице, когато най-малко 50 на сто от приходите се реализират от предмета на дейност, определен като основен при сключването на договора.

Чл.41. Задължението за инвестиции в приватизирания обект се установява чрез съпоставка на обявените за инвестиции средства с изискванията, посочени в Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Извършването на договорените инвестиции се установява, чрез сравнение на записаното в договора с фактическото състояние. Последното се установява чрез представени от купувача заверени копия от първични счетоводни документи, взети счетоводни операции, годишни баланси , протоколи на приемателни комисии и др. документи, в зависимост от вида на съответната инвестиция.

Чл.42. Задължението за трудова заетост се установява чрез заверени копия от : трудовите договори на назначените лица, уведомленията до НОИ, платежни документи за внесените за тях осигуровки, изплащателните ведомости и статистическата форма МС-НС- труд за отчетния период. Поетите от купувача задължения за трудова заетост се изчисляват чрез средно списъчния брой на заетия персонал по реда, определен от НСИ за съответния отчетен период, като за база се приемат посочените в договора начална дата и численост на персонала. В случаите , когато в договора не е фиксирана базовата численост, за такава се приема числеността на персонала в месеца, предхождащ възникването на задължението по договор . При авансово изпълнение на задълженията за трудовата заетост от страна на купувача, същият уведомява писмено продавача за месеца и броя на работните места, при които възникват задълженията .

Чл.43. Състояние на екологичната и трудова среда - чрез протоколи от проверки на специализираните контролни органи.

Чл.44. Други специфични задължения - чрез съответни писмени документи, установяващи изпълнението на съответно поетото задължение.

Чл.45. Санкции за неизпълнение на договорени задължения:

(1). Предмет на дейност - купувачът заплаща неустойка в размер 25 на сто от продажната цена.

(2). Инвестиции - купувачът заплаща неустойка в размер на 25 на сто върху стойността на договорените, но неизвършени инвестиции

(3).Трудова заетост - купувачът заплаща неустойка в размер на минималната работна заплата за страната за всяко неосигурено работно място за съответния период, след възникване на задължението.

(4). Други задължения - купувачът заплаща неустойка в размер на 25 на сто от продажната цена

(5). При разсрочено плащане- при забава на купувача за плащане на разсрочената част от продажната цена и съобразно сроковете, посочени в подписания договор, същият дължи неустойка за забава в размер на законната лихва, начислена върху неиздължената част, считано от забавата, до окончателното изплащане;

Чл.46. При констатиране на неизпълнение на задълженията, за които са предвидени санкции по подписания приватизационен договор, ОбАП определя на купувача до 30 дневен срок за заплащане на съответната неустойка. При неспазване на определения срок за заплащане на неустойката, продавачът има право да развали едностранно договора.

В. Спорове

Чл.47. Споровете между представители на продавача и представители на купувача при изпълнение на клаузи от подписаните договори се решават по добра воля и взаимно съгласие между страните.

Чл.48. Възникналите спорове между представители на продавача и представители на купувача, по които не е постигнато съгласие се разглеждат в Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол .

Чл.49. Страните по спора представят в НСПСК писмени становища, а при обсъждане на спорните въпроси представителите на купувача имат право да присъстват на заседанието на НСПСК и да вземат отношение.

Чл.50. При постигане на съгласие по спорните въпроси НСПСК взема решение, въз основа на което се изготвя писмено споразумение .След подписване на споразумението от страните, то става неразделна част от договора

Чл.51. Не се допуска предоговаряне на поетите с приватизационните договори задължения на купувача, включително и по отменения ЗППДОбП.

Чл.52. При непостигане на съгласие между страните , спорните въпроси се решават от компетентния съд, по реда на българското гражданско законодателство.

 

VІІ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Приватизацията на обекти, за които има приети решения на Об съвет за търгове с явно наддаване или публично оповестен конкурс, се довършва по досегашния ред .

§ 2 . С приемането на тази Методика се отменя Методиката за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, приета с решение № 48/22.01.2004 г.,изменена и допълнена с решения №№ 369/16.12.2004 г., 433/10.03.2005 г., 191/22.05.2008 г.,484/19.02.2009 г.,572/21.05.2009 г., 725/22.10.2009 г., 845/ 18.03.2010 г. , 981/17.06.2010 г. и 1091/21.10.2010 г. на ВТОбСъвет.

§ 3. Тази Методика се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 3 от Правилника за дейността на ОбАП и влиза в действие след приемането й с решение на № 1333/26.05.2011 г, изм. и доп. с решения № 487/2012 г, № 1486 /30.05.2019 г. и № 642/29.07.2021 г. на Великотърновски общински съвет.

 

 

Приложение - ОБРАЗЕЦ № 1 ДО ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

М О Л Б А

 

от …………………………………………………..………...………………………

с постоянен адрес гр./с./ …………………………………..….………………….....

община ...............................................................................................

ул. …………………………………………….. № ……………….………………...

вх. ……., ап. ………. , тел. ……………………………………………………...….

ЕГН ………………………………………………………………………...………..

притежаващ л. к. № ………………,изд. на………………………..………………

от ………………………….. гр. …………………………………………………. ..

e-mail адрес: ………………………………………………………………………...

като ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПЪЛНОМОЩНИК

на ………………………………………………………………….…………………

ЕИК………………………………. ЕГН ……………………...……………………

с постоянен адрес/седалище гр./с./ ……………..………..…………………….....

ул. ……………………………….община ................................................................

притежаващ л. к. № ………………,изд.на………………………..………………

от ………………………….. гр. …………………………………………...……….

e-mail адрес: ………………………………………………………………………..

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Моля, да бъда допуснат/а/ до участие в публичен търг с явно наддаване/публичен конкурс/ за продажба на ........................…………………………………………………, находящ се в гр. /с./………………………….., ул.” ………………………………“ № ..…., който ще се проведе на ………………………………… г. от …………. часа в стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

Заявявам, че при определянето ми за купувач, определената цена ще бъде платена по следния начин:

*изцяло при подписване на договора

*при условията на разсрочено плащане и в срокове, както следва:

-30% от определената цена (без ДДС) – при подписване на договора, а останалата част – на ............... месечни равни вноски.

В случай, че не бъда определен за купувач, моля внесеният депозит да бъде върнат по сметка № ………………………………………при банка ……………………………….., код ………..…………, разкрита на името на .……………………..………………........, с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ ……..……………………………..

ПРЕДСТАВЯМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Декларация за участие – образец 2.

2.Декларация за неразгласявне на информация – образец 3.

3. Платежен документ за закупена документация.

4. Платежен документ за внесен депозит за участие.

5. Сертификат за регистрация –образец 4 .

6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария; удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език.

7. Оригинал или нотариално заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ / за юридическите лица не вписани в търговския регистър/.

8. Решение на органа за управление за участие в търга/конкурса/.

9. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че молбата се подава от друго лице или от лице, което не е законен представител).

 

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                                                       С уважение :

                                                                                                                 /саморъчен подпис/

...................................... година

 

                                                            (................................................................................)

                                                               /изписват се саморъчно пълните имена/

 

 

Приложение - ОБРАЗЕЦ № 2

(попълва се лично от кандидата или негов законен представител)

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Подписаният ……………………………………………………….......……………… с постоянен адрес гр. (с.) ……………………………, община ........................................... област …………………………………, ул.” ……..……………………………………….” № …….. вх.”…….”, ет. .................... ап……….., като ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ на ...............................................…..........................................……., с ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ …………………………, с постоянен адрес/седалище гр. (с.) ………………………......, община ..................................................................... област …………………………….., ул.” ……..………………………………….” № …….. вх.”…….”, ет. ........... тел : …………………. ; факс …………….…., e-mail адрес ........................................, кандидат за участие в публичен търг с явно наддаване/публичен конкурс за закупуване на ………………………………...………………….…………………………………

………………………………………………………………….……………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ :

 

1. Притежавам необходимите средства /банкови гаранции/ за закупуване на обекта на приватизация .

2. Средствата, с които ще закупя обекта на приватизация са придобити в резултат на законосъобразна дейност .

3. Не дължа на държавата данъци върху доходи, имущества и печалби .

4. Не съм представител на таен потенциален купувач .

5. Запознат съм с условията за провеждане на търга/конкурса и предоставената ми тръжна/конкурсна документация, като заявявам, че приемам съдържащия се в същата проект на договор за покупко- продажба на обекта на приватизация.

6. Извършил съм оглед на обекта, предмет на търга/конкурса, като приемам отклонение от посочените площи в размер до плюс - минус 3 на сто .

7. Запознат съм с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от ЗПСК (ДВ, бр. 96/11.10.2002 г.) за произхода на средствата, с които ще участвам в приватизацията и Вътрешните правила за приложението им, публикувани на интернет страницата на Общинска агенция за приватизация Велико Търново.

8. Запознат съм с текста на чл.7, ал.2 от ЗПСК и декларирам, че не съм включен в списъка на лицата по Закона за информацията, относно необслужваните кредити (ЗИОНК- ДВ бр.95/97г.) и съм уредил задълженията си по ЗИОНК.

9. Запознат съм с Решение № 1333/26.05.2011 г. на ОбС В. Търново и приетата с него Методика за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични на търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново, публикувана на интернет страницата на Общинска агенция за приватизация Велико Търново.

10. При поискване на съответните органи ще представя необходимата информация, предмет на сведенията от декларацията.

За деклариране на неверни данни нося отговорност съгласно Наказателния кодекс .

 

Дата : ……………………. г.                                                                       ДЕКЛАРАТОР :

                                                                                                                           /саморъчен подпис/

                                                                                                     (……………………………………………………….)

                                                                                                      /изписват се саморъчно пълните имена/

 

 

Приложение – ОБРАЗЕЦ № 3

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за задължителната информация,

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие

в приватизацията по Закона за приватизация и

следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,

представляващи служебна тайна

 

Долуподписаният (ата) ..........................................................………………...

адрес: гр. .………………………..., ул. ……...………………....... № .… , вх.…, ап….,

представител на ...........................................…………………………….........………....,

на основание.....................................…………………………………………………….

(съдебно решение, пълномощно)

 

Като подписвам тази декларация, се задължавам:

 

1. Да използвам и прилагам фактите, сведенията и документите, предоста-

вени ми като задължителна информация, единствено само за целите на придобива-

не на обекта на приватизация и за никаква друга цел, включително, но не само, за

конкуренция на бизнеса му.

2. Да не разгласявам и да не допускам разгласяването и узнаването по

никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и доку-

ментите,които са ми предоставени като задължителна информация по смисъла

на наредбата, ако те представляват търговска тайна на дружеството.

 

 

 

Дата ..................                                             Декларатор: .................................

                                                                                        /саморъчен подпис/

(……….…………...………………………………………………….)

/изписват се саморъчно пълните имена/

 

Приложение – ОБРАЗЕЦ № 4

 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

№ …..…/ ………… г.

 

Общинската агенция за приватизация удостоверява ,че :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

кандидат за участие в публичен търг / конкурс за

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

е изпълнил изискването на :

- чл.11,ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите относно, участие в публичен търг явно наддаване ;

- чл.20,ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите относно,участие в предварителен етап на публичен конкурс с два етапа на участие ;

чл.27,ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите относно,участие в заключителен етап на публичен конкурс с два етапа на участие ;

- чл.35а,ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите относно,участие в публичен конкурс с един етап на участие

и е вписан в регистъра при ОбАП под № ………/……………………година.

 

 

Дата ………… … г.

 

Изп.директор на ОбАП Велико Търново:

/…………………………………………..……../

 

 

Приложение № 5

 

ОБЩИ ПРАВИЛА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС НА ДВА ЕТАПА

 

А.ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕТАП

1. За допускане до предварителния етап кандидатите за участие попълват документи по образец в т. ч: молба за допускане до участие в конкурса, попълнена по Образец 1; декларация за обстоятелствата, свързани с процедурата на конкурса, попълнена по Образец 2; декларация за неразгласяване на информация, попълнена по Образец 3; сертификат за регистрация – образец 4.

2. Кандидатите за участие в предварителния етап на конкурса прилагат към попълнените молби и декларации и документи, свързани с тяхното идентифициране и удостоверяващи представителната власт на участващите в конкурса:

а/ физическите лица - ксерокопие на документ за самоличност;

б/ удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария; удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език;

в/ за юридическите лица - оригинал на решение на компетентния орган /съвет на директорите, общото събрание, управителен съвет и др./ за участие в конкурса;

г/ юридически лица, регистрирани по друг закон - ксерокопие на удостоверение за актуално правно състояние,издадено от Агенцията по вписванията; оригинал на решение на органа за управление за участие в конкурса и упълномощаване на представител;

г/ консорциуми и други форми на сдружения, неподлежащи на съдебна регистрация: ксерокопие на учредителен акт /договор/ ; оригинал на решение на органа за управление за участие в конкурса.

е/ други документи, свързани с идентификацията на кандидат-купувачите и изпълнението на техните задължения, свързани с участието им в конкурса или в изпълнение на нормативен акт или техни вътрешни актове .

3. Примерно съдържание на предварителната оферта:

а/ данни за участника в конкурса;

б/ опит в дейността / бранша/;

в/ мотиви и основание за участие в конкурса;

г/ ангажименти за спазване условията определени с решението на ОбС ;

д/ виждане за развитието на обекта предмет на конкурса ;

е/ предварително финансово предложение по обявената цена;

ж/ ангажименти за инвестиции и работни места;

з/ банкови референции;

и/ други по преценка на участника в конкурса.

Б. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА КОНКУРС

1. Допуснатите до заключителния етап участници имат право да извършат пълен собствен правен и финансов анализ на обекта за приватизация. За целта същите подават писмена молба до председателя на комисията, в която описват конкретно необходимата им допълнителна информация, в т.ч:оглед на обекта, срещи в ОбАП, срещи с ръководството на дружеството и други представители на собственика / и др. подобни, като посочват времето, в което желаят да осъществят срещите.

2. Молбите се подават най-малко 5 /пет/ дни преди изтичане на срока за подаване на офертите за участие в заключителния етап. Решението на комисията се изготвя на следващия работен ден и се довежда до знанието на участниците, подали молба чрез Об АП.

3. Подадените оферти следва да съдържат задължително следните раздели : наименование на предмета на конкурса; наименование на участника; писмена декларация от участника за спазване на определените конкурсни условия и приемане на предложения проект за договор; мотивирано предложение на участника, за постигане или подобряване на определените с решението на ОбС минимални конкурсни показатели, в т.ч. предложение за: минимална конкурсна цена; инвестиции в обекта - за период до 3 години от датата на сключване на договора запазване на съществуващи и разкриване на нови работни места - за период до 3 години от датата; на сключване на договора. Офертата следва да бъде подписана от лицето, от името на което се внася. Неразделна част от представената оферта представляват: удостоверение за внесен депозит в размер на 5 на сто от минималната конкурсна цена; оригинално удостоверение за представителната власт на лицето, изготвило офертата - не се отнася за физически лица и за юридически лица, вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария.

4. Офертите се подават в ОбАП от името на лицето, получило сертификат за регистрация в заключителния етап на конкурса, при спазване на определения срок и изискванията за представяне на оферти - в запечатан непрозрачен плик върху, който е отбелязано пълното наименование на обекта за приватизация , името /фирмата/ и адресът на подателя.

5. При изготвяне на офертите участниците следва да съобразят предложенията си с условията и критериите за оценка, по които ще бъдат оценявани конкретните им предложения.

6. Преди да пристъпи към оценка на предложенията, комисията дава заключение за спазването и изричното приемане от участниците на условията на конкурса. Офертите на участниците, които не са декларирали изрично приемане на условията на конкурса не се разглеждат .

7. Оценката на предложението на всеки от участниците се извършва и изчислява по индивидуален коефициент на участника - К у по формулата :

 

К у = Кц + Ки + Кр, където:

 

К ц = цена на конкр. участник в лева х 10

                    най- висока цена в лева

Ки = размер на инвест. на конкр. участник в лева х 8 ,

             най- голям размер на инвестициите в лева

Кр = брой на работните места на конкр. участник х 5

           най-голям брой разкрити нови работни места

 

 

Приложение № 6

 

П Р А В И Л А

З А УЧАСТИЕ В КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП

 

1. За допускане кандидатите за участие попълват документи по образец в т. ч: молба за допускане до участие в конкурса, попълнена по Образец 1; декларация за обстоятелствата, свързани с процедурата на конкурса, попълнена по Образец 2 ; декларация за неразгласяване на информация, попълнена по Образец 3; сертификат за регистрация – образец 4.

2. Кандидатите за участие в конкурса прилагат към попълнените молби и декларации и документи, свързани с тяхното идентифициране и удостоверяващи представителната власт на участвуващите в конкурса:

а/ физическите лица - ксерокопие на документ за самоличност;

б/ удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария; удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език;

в/ за юридическите лица - оригинал на решение на компетентния орган / съвет на директорите , общото събрание, управителен съвет и др. / за участие в конкурса;

г/ консорциуми и други форми на сдружения, неподлежащи на съдебна регистрация: ксерокопие на учредителен акт /договор/; оригинал на решение на органа за управление за участие в конкурса.

е/ други документи, свързани с идентификацията на кандидат-купувачите и изпълнението на техните задължения, свързани с участието им в конкурса или в изпълнение на нормативен акт или техни вътрешни актове.

3.(1) Кандидатите за участие в конкурса имат право да извършат собствен правен и финансов анализ на обекта за приватизация. За целта същите подават писмена молба до председателя на комисията, в която описват конкретно необходимата им допълнителна информация, в т.ч: оглед на обекта, срещи в Об АП,срещи с ръководството на дружеството и други представители на собственика / и др. подобни, като посочват времето, в което желаят да осъществят срещите.

(2) Кандидатите за участие в конкурса имат право да получат допълнително информация по процедурата за провеждане на конкурса.

(3) Молбите се подават най-малко 5 /пет/ дни преди изтичане на срока за подаване на офертите за участие. Решението на комисията се изготвя на следващия работен ден и се довежда до знанието на участниците, подали молба чрез Об АП.

4.Подадените оферти следва да съдържат задължително следните раздели :

а/ данни за участника в конкурса-наименование и адрес за кореспонденция;

б/ опит в дейността / бранша/;

в/ мотиви и основание за участие в конкурса;

г/виждане за развитието на обекта предмет на конкурса ;

д/банкови референции ;

е/декларация от участника за спазване на определените конкурсни условия и предложения проект за договор;

ж/ мотивирано предложение на участника, за постигане или подобряване на определените с решението на ОбС минимални конкурсни показатели, в т.ч. предложение за: минимална конкурсна цена; инвестиции в обекта - за период до 3 години от датата на сключване на договора запазване на съществуващи и разкриване на нови работни места - за период до 3 години от датата; на сключване на договора ;

з/ други по преценка на участника в конкурса.

5. Офертите се подават в ОбАП от името на лицето, получило сертификат за регистрация в заключителния етап на конкурса, при спазване на определения срок и изискванията за представяне на оферти - в запечатан непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта за приватизация , името /фирмата/ и адресът на подателя.

6. При изготвяне на офертите участниците следва да съобразят предложенията си с условията и критериите за оценка, по които ще бъдат оценявани конкретните им предложения.

7. Преди да пристъпи към оценка на предложенията, комисията дава заключение за спазването и изричното приемане от участниците на условията на конкурса. Офертите на участниците, които не са декларирали изрично приемане на условията на конкурса не се разглеждат .

8. Оценката на предложението на всеки от участниците се извършва и изчислява по индивидуален коефициент на участника - К у по формулата :

 

К у = Кц + Ки + Кр, където:

 

К ц = цена на конкр. участник в лева х 10

            най- висока цена в лева

Ки = размер на инвест. на конкр. участник в лева х 8 ,

        най- голям размер на инвестициите в лева

Кр = брой на работните места на конкр. участник х 5

        най-голям брой разкрити нови работни места

 

 

Към чл. 6, ал.2, т.13

 

РАЗЯСНЕНИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПО РЕДА НА ЗАКОНА

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 

Попълване на приложените в тръжната документация образци на документи за участие в търга (без проекта за договор), в това число: образец 1- молба за допускане до участие– към молбата се прилагат изискващите се оригинални документи; образец 2 – декларация от участника, че е запознат с условията за участие в търга; образец 3 – декларация за неразгласяване на станалата му известна информация за обекта на търга .

Попълнените молби и декларации /заедно с приложенията към тях/, както и всички други описани като приложения документи се поставят в непрозрачен плик, който се залепва/запечатва, надписване на същия с наименованието на обекта на търга, с името на участника и ЕИК/БУЛСТАТ.

Представяне на запечатания плик с предложението за участие в насрочения търг в Общинската агенция за приватизация – ст. 419 в сградата на Община В. Търново в срока, указан в обявата за насрочения търг.

В деня на търга кандидатите се легитимират пред комисията с лична карта, а пълномощниците се легитимират пред комисията с нотариално заверено пълномощно за участие в конкретния търг и лична карта .

След приключване на търга, оригиналите на удостоверенията за актуално правно състояние и картата за идентификация на ЕИК по БУЛСТАТ, приложени към молбата за допускане до участие, се връщат на участниците в търга в ст. 419 в сградата на Община В. Търново, а депозитите на неспечелилите търга участници се връщат по банков път, по посочена от участника сметка в молбата – Обр. 1, в срок до 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на търга.

Участникът, спечелил търга, получава препис-извлечение от протокола за проведен търг с конкретни указания за реда, начина и срока за внасяне на дължимите суми като продажна цена, ДДС и др. такси.

Внасянето на дължимите суми следва да се извърши в 30-дневен срок от датата на връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга; представянето на декларация за произхода на средствата по реда на чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ЗПСК се извършва в 20-дневен срок от дата на провеждането на търга. Представянето на удостоверение за актуално правно състояние за търговец или друго юридическо лице, спечелили търга, и решение на съответно компетентния орган за закупуване на обекта, предмет на търга, са условие за подписване на договора .

В срок до 7 дни след подписване на договора за продажба купувачът прави необходимите постъпки пред съответните доставчици за записване на свое име на партидите в продадения обект, свързани с доставяне на ел. енергия, вода, топлоенергия, газ и други, след което в 10-дневен срок от подписването на договора обекта му се предава с приемно-предавателен протокол.

 

Тези указания са изготвени на основание Наредбата за търговете и конкурсите /обн. в ДВ бр. 85/2003, изм. и доп. в ДВ бр… бр.115/2004 г./ и Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, приета с реш. № 1333/ 26.05.2011 г, изм. и доп. с реш. № 487/20.12.2012 г, №14876/ 30.05.2019 г. и № 642/29.07.2021 г. на ВТОбС.

 

 

Към чл.6, ал.2, т.13

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ,

ОТНОСНО: ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ МОЛБАТА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

С ЯВНО НАДДАВАНЕ /ПУБЛИЧЕН КОНКУРС и ПЪЛНОМОЩНИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД КОМИСИИТЕ

1. Всички декларации по образците, посочени като приложения към Молбата (Приложение-Образец 1) - Попълват се ясно, точно и четливо и се подписват лично от участника в търга/конкурса, съответно от неговия законен представител .

2. Платежен документ за закупена документация. Прилага се заверен от обслужващата банка документ /преводно нареждане, вносна бележка или разпечатка от електронно банкиране, в която се виждат уникалния номер на операцията, наредителя и сумата, заверени с подписа на притежателя на цифровия сертификат/ за внесената от участника определена сума, посочена в обявата за конкретния обект и издадена от Общинската агенция за приватизация фактура на името на участника. След търга се връщат на участника.

3. Платежен документ за внесен депозит. Прилага се заверено от банка платежно/преводно нареждане, вносна бележка или разпечатка от електронно банкиране, в която се виждат уникалния номер на операцията, наредителя и сумата, заверени с подписа на притежателя на цифровия сертификат/ за внесената от участника определена сума, посочена в обявата за конкретния обект.

4. Сертификат за регистрация – образец 4. Издава се от ОбАП само в случаите, когато в решението за търга/конкурса има посочени предварителни квалификационни изисквания към участниците. Прилага се оригинал.

5. Прилага се оригинал или нотариално заверено копие на: а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария; б) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език.

6. Прилага се оригинал или нотариално заверено копие от карта за идентификация на ЕИК по БУЛСТАТ – за юридическите лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на РБългария. След търга се връщат на участника..

7. Решение на съответно компетентния орган на купувача за участие в конкретната приватизационна процедура. Прилага се оригинал, в който се посочва конкретния обект предмет на търга.

9. Нотариално заверено пълномощно. Упълномощител е лицето-участник в конкретната приватизационна процедура или неговия законен представител, който не може да участва лично при провеждането на търга/конкурса, като се посочват действията, за които е извършено упълномощаването и обема на предоставените права. Представя се пред комисията за провеждане на търга/конкурса в оригинал.

Забележка: Приложената в тръжната документация декларация по чл.7,ал. 3 и ал.4 от ЗПСК за произход на средствата, с които се участва в приватизацията се попълва и заверява по установения ред само от участника, който е спечелил търга.

Тези указания са изготвени на основание Наредбата за търговете и конкурсите /обн. в ДВ бр. 85/2003, изм. и доп. в ДВ бр… бр.115/2004 г./ и Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, приета с реш. № 1333 / 26.05.2011 г, изм.и доп. с реш. № 487/20.12.2012 г, №14876/ 30.05.2019 г. и № 642/29.07.2021 г. на ВТОбС.

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА