НАРЕДБА за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

 

Приета с ПМС № 170 от 30.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 70 от 8.08.2003 г., в сила от 8.08.2003 г., изм., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 9/2003 г., стр. 243

Библиотека закони - АПИС, т. 8, р. 1, № 5л

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят данните, подлежащи на вписване в публичните регистри по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), както и редът за запознаване с тях.

Чл. 2. (1) Публичните регистри се създават въз основа на:

1. актовете, издавани от органите за приватизация и за следприватизационен контрол, доколкото не съдържат класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

2. други документи, събирани, създавани и съхранявани от органите по т. 1 във връзка с осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол, доколкото не съдържат класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

(2) В случаите, в които документите по ал. 1, т. 2 съдържат данни, които се отнасят до трето лице и е необходимо неговото съгласие за вписването им, те се включват в публичните регистри след получаване на писменото съгласие на лицето.

(3) Данните, представляващи служебна тайна по смисъла на чл. 9, т. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, се включват в публичните регистри по реда на чл. 14 от същата наредба.

Чл. 3. (1) Всеки от органите за приватизация организира създаването и поддържането на публичен регистър, който отразява процеса на приватизация, осъществяван от съответния орган след влизането в сила на ЗПСК.

(2) Всеки от органите за следприватизационен контрол организира създаването и поддържането на публичен регистър, който отразява осъществявания следприватизационен контрол.

Чл. 4. (1) Публичните регистри по наредбата представляват бази данни.

(2) Данните в публичните регистри се поддържат и съхраняват на магнитен носител.

Чл. 5. (1) На вписване в публичните регистри подлежат предвидените в наредбата данни.

(2) Вписванията в регистрите нямат друго действие освен даване на гласност на вписаните обстоятелства.

Глава втора

ДАННИ ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В

ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ

Чл. 6. Органите за приватизация вписват в публичните регистри следните данни за процеса на приватизация на дружества с държавно или общинско участие в капитала:

1. фирма, седалище и адрес на управление, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер и съда по вписването и номера на фирменото дело, по което е вписано дружеството;

2. регистриран предмет на дейност или отрасъл;

3. размер на регистрирания капитал, брой, вид и номинална стойност на акциите/дяловете към датата на откриване на процедурата за приватизация; размер на регистрирания капитал, брой, вид и номинална стойност на акциите/дяловете съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата;

4. брой акции/дялове - собственост на държавата/общината в капитала на дружеството към момента на влизането в сила на ЗПСК, размер на държавното/ общинското участие, изразено в проценти; държавното/общинското участие включва и определените за удовлетворяване на реституционни претенции акции/ дялове от капитала;

5. данни за приватизационните продажби на държавно/общинско участие в капитала на дружеството, осъществени по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (отм.), както и по реда на ЗПСК към момента на вписването, фирма, седалище на купувача, брой на приватизираните акции/дялове, размер на приватизираното участие, изразено в проценти;

6. държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството;

7. данни за реституционните искове, които включват:

а) процент от капитала и брой акции/дялове, определен за удовлетворяване на реституционни претенции;

б) процент от капитала и брой акции/дялове, предоставен на собственици на одържавени недвижими имоти и земи;

в) размер на идеални части при съсобственост върху обекти и реално възстановяване на обекти;

8. номер и/или дата и кратко описание на разрешенията и лицензиите от съществено значение за дейността на приватизираното дружество, ако има издадени такива, заедно с кратко описание;

9. номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива;

10. номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой на "Държавен вестник", в който то е обнародвано, и номера, под който дружеството е включено в списъка по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК;

11. процент от капитала и брой акции/дялове - предмет на продажба;

12. решения по чл. 28 ЗПСК:

а) номер и дата на решението по чл. 28, ал. 2 ЗПСК;

б) номер и дата на решенията, с които се дава разрешение за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗПСК;

в) номер и дата на решението по чл. 28, ал. 6 ЗПСК;

13. решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК:

а) номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя;

б) номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК;

14. в случаите на приватизация чрез публично оповестен конкурс:

а) номер и дата на решението за определяне на метод, брой и дата на "Държавен вестник", в който то е обнародвано;

б) номер и дата на решението за определяне на участниците, които се допускат до участие в заключителния етап;

в) основни параметри на офертите на участниците в конкурса и крайно класиране;

г) номер и дата на решението за определяне на участник, спечелил конкурса;

д) номер и дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК;

е) датата на подписване на приватизационния договор, данни за купувача (наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер), цена, срок и схема за плащане, договорен размер на инвестиции и брой работни места;

ж) решения на Министерския съвет и на Народното събрание, когато законово е предвидено приемането на такива решения;

з) дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете;

и) други данни по преценка на органа за приватизация;

15. в случаите на приватизация чрез публичен търг:

а) номер и дата на решението за определяне на метод, брой и дата на "Държавен вестник", в който то е обнародвано;

б) дата на провеждане на търга, начална цена, крайно класиране на участниците и цена, предложена от всеки от участниците в търга;

в) номер и дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК;

г) датата на подписване на приватизационния договор, данни за купувача (наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело), цена, срок и схема за плащане;

д) дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете;

е) други данни по преценка на органа за приватизация;

16. в случаите на приватизация чрез централизиран публичен търг:

а) номер и дата на решението за определяне на метод, брой и дата на "Държавен вестник", в който то е обнародвано;

б) дата и брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано тръжното обявление, чрез което ще бъдат продавани акциите на дружеството, с посочване броя на акциите;

в) дата и брой на "Държавен вестник", в който са обнародвани резултатите от централизирания публичен търг, брой на продадените акции/процент от капитала и цена на продадения пакет и схема на плащане;

г) други данни по преценка на органа за приватизация;

17. в случаите на приватизация чрез публично предлагане:

а) номер и дата на решението за определяне на метод, брой и дата на "Държавен вестник", в който то е обнародвано;

б) номер и дата на решението за провеждане на конкурс за избор на инвестиционен посредник, както и брой акции, които се предлагат за приватизация;

в) номер и дата на решението за избор на инвестиционен посредник;

г) дата на договора с инвестиционния посредник и кратко описание на условията по договора;

д) брой продадени акции въз основа на договора с инвестиционния посредник и цена на продадения пакет и схема на плащане;

е) други данни по преценка на органа за приватизация;

18. в случаите на приватизация чрез приемане на търгово предложение по реда на чл. 149, 149а и 149б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

а) номер и дата на решението за приемане на търгово предложение, брой и дата на обнародването му в "Държавен вестник";

б) брой продадени акции, цена на продадения пакет и схема на плащане;

в) други данни по преценка на органа за приватизация;

19. номер и дата на решението за разваляне на приватизационния договор в случаите, когато не е била прехвърлена собствеността, изходящ номер и дата на писменото уведомление за разваляне на договора, както и описание на основанието за развалянето;

20. други данни по преценка на органа за приватизация.

Чл. 7. Органите за приватизация вписват в публичните регистри следните данни за процеса на приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК:

1. наименование и данни за местонахождението, адрес на обекта на приватизация, както и посочване на дружеството, от което е обособената част;

2. номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който то е обнародвано;

3. данните по чл. 6, т. 6, т. 7, буква "в", т. 9, 10, 13, 14, 15, 19 и 20 .

Глава трета

ДАННИ ЗА ПРОЦЕСА НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ

В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ

Чл. 8. (1) Органите за следприватизационен контрол вписват в публичните регистри следните данни:

1. относно приватизационните договори, подлежащи на контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК:

а) датата на подписване на приватизационния договор, както и данни за купувача - наименование (фирма), идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на управление;

б) наименование (фирма) и седалище на дружеството - предмет на продажба;

в) процент и брой акции/дялове - предмет на продажба;

г) индивидуализация на обособената част - предмет на договора;

д) договорена цена, схема на плащане;

е) общ размер на задължението за извършване на инвестиции съгласно приватизационния договор, както и данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период;

ж) данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период;

з) данни за други задължения, поети от купувача по приватизационния договор;

и) данни относно наличието на предвидени в договорите обезпечения на изпълнението на договорните задължения (залог, ипотека, банкова гаранция и други);

к) наличие на допълнителни споразумения, допуснати изменения в клаузи на приватизационния договор;

2. относно приватизационните договори, подлежащи на контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК, се вписват данните по т. 1, букви "а" - "и";

3. относно процеса на следприватизационен контрол по договорите по т. 1 и 2:

а) номер и дата на решенията за начисляване неустойки на купувачите при неизпълнение на задълженията по приватизационните договори;

б) данни относно дела, образувани по искове за неустойки и неизплатени части от цената по приватизационни договори;

в) номер и дата на решението за разваляне на приватизационния договор, индивидуализация на волеизявлението за разваляне, съответно данни за образувано дело за разваляне на приватизационен договор;

г) номер и дата на решението за избор на трети лица по чл. 5, ал. 2 ЗПСК;

д) номер и дата на решенията за предприемане на действия по обявяване на купувача в несъстоятелност;

е) номер и дата на решението за реализиране на предвидените в договора обезпечения;

ж) номер и дата на решението за освобождаване на предвидените в договора обезпечения, както и кратко описание на основанието за това;

з) решения относно пълното изплащане на цената по договори с разсрочено плащане на цената и данни относно изплатените вноски заедно с начислените лихви (неустойки) за забава;

и) решения, с които се освобождават наложени обезпечения, гарантиращи плащането на разсрочената част от цената по договора и други задължения, поети от купувача;

к) данни относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения по плащане на цената по договора, инвестиционната програма, програмата за трудова заетост, както и други данни по преценка на органа за следприватизационен контрол;

л) решения за даване на разрешения от името на продавача за осъществяване на обезпечителни и/или разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на приватизираното дружество/обособената част;

м) решения за даване на разрешения от името на продавача за осъществяване на обезпечителни и/или разпоредителни сделки с акции/дялове, придобити от купувача с приватизационния договор;

н) други решения за даване на съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационния договор.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) В случаите, когато Агенцията за публичните предприятия и контрол установи, че от предадената документация по § 20 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК не могат да се установят обстоятелства, подлежащи на вписване, в регистъра на сключените сделки се отразява липсата на информация.

Глава четвърта

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Чл. 9. Вписванията в публичните регистри се извършват от органите за приватизация и за следприватизационен контрол в срок 14 дни след настъпване на подлежащото на вписване обстоятелство, съответно от деня на получаване на информация за подлежащото на вписване обстоятелство.

Чл. 10. (1) Всяко дружество, за чиято приватизация се отнасят подлежащите на вписване обстоятелства, се въвежда в публичния регистър за процеса на приватизация в нарочна партида "А" под пореден номер.

(2) Всяка обособена част, за чиято приватизация се отнасят подлежащите на вписване обстоятелства, се въвежда в публичния регистър за процеса на приватизация в нарочна партида "В" под пореден номер.

Чл. 11. (1) Всеки договор, подлежащ на следприватизационен контрол, сключен преди влизането в сила на ЗПСК, се въвежда в публичния регистър за следприватизационен контрол в нарочна партида "С" под пореден номер.

(2) Всеки договор, подлежащ на следприватизационен контрол, сключен след влизането в сила на ЗПСК, се въвежда в публичния регистър за следприватизационен контрол в нарочна партида "D" под пореден номер.

Чл. 12. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства, подлежащи на вписване в публичните регистри, се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(2) Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица, като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа грешка".

Чл. 13. Електронната база данни се поддържа по начин, който гарантира защитата на информацията в системата срещу унищожение, неправомерно изменение и ползване. Защитата на електронната база данни се осигурява чрез периодично оперативно архивиране.

Глава пета

ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ

Чл. 14. Всеки има право на свободен достъп до данните в публичните регистри по електронен път на интернет страницата на съответния орган за приватизация или за следприватизационен контрол или на специално създаден от съответния орган интернет адрес.

Чл. 15. (1) Всеки има право да иска издаване на писмени извлечения от вписванията в публичните регистри под формата на:

1. извлечение на хартиен носител, и/или

2. извлечение на технически носител.

(2) Искането за издаване на извлечение се прави в писмена форма до държавния/общинския орган, водещ съответния публичен регистър, и съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на лицето, направило искането;

2. посочване на данните, за които се иска извлечението;

3. предпочитана форма на извлечението;

4. адрес за кореспонденция с лицето и телефон за връзка.

(3) Ако в искането не се съдържат данните по ал. 2, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

(4) В случай че искането не е ясно или когато данните по ал. 2, т. 2 са формулирани общо, подателят се уведомява и има право да уточни предмета на исканото извлечение. Срокът по чл. 16, ал. 1 започва да тече от датата на уточняване предмета на искането.

(5) В случаите по ал. 4, ако лицето, направило искането, не уточни данните по ал. 2, т. 2 до 30 дни от уведомяването, искането се оставя без разглеждане.

Чл. 16. (1) Органът за приватизация или за следприватизационен контрол, до който е отправено искане по чл. 15, ал. 2 , предоставя исканото извлечение във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на постъпване на искането.

(2) Разходите по издаване на извлечения по чл. 15, ал. 1 са за сметка на лицата, които са го поискали, и се определят от съответния орган за приватизация и за следприватизационен контрол съгласно Заповед № 10 на министъра на финансите от 10 януари 2001 г.(ДВ, бр. 7 от 2001 г.).

(3) Лицата, поискали издаване на извлечения по чл. 15, ал. 1 , заплащат разходите по тяхното изготвяне преди предоставянето на извлеченията.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. "База данни" по смисъла на наредбата е интегрирана съвкупност от данни, характеризиращи обекта на автоматизация.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Органите за приватизация и за следприватизационен контрол приемат вътрешни правила за организиране воденето на регистрите в срок 15 работни дни от влизането в сила на наредбата.

§ 3. До 5 месеца от влизането в сила на наредбата органите за приватизация и за следприватизационен контрол публикуват в два национални ежедневника интернет адрес на поддържания от тях регистър или съответно информация за начина, по който се осигурява достъп до публичния регистър посредством интернет страницата на съответния орган.

§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА