НАРЕДБА за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни

 

Приета с ПМС № 230 от 1.10.2002 г., обн., ДВ, бр. 96 от 11.10.2002 г., изм., бр. 37 от 8.04.2008 г., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 11/2002 г., стр. 329

Библиотека закони - АПИС, т. 8, р. 1, № 5а

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят сведенията, които съдържа декларацията за произхода на средствата, с които физическите и юридическите лица, наричани по-нататък "лицата", участват в приватизацията, както и сроковете за представяне на декларациите.

(2) С наредбата се определят и редът, и органите за контрол на декларираните данни по ал. 1.

Чл. 2. (1) Лицата задължително представят пред органите за приватизация декларация за произхода на средствата - образец № 1 съгласно приложение № 1.

(2) В случаите на приватизация, когато покупната цена на обекта е до 5 хил. лева, лицата подават декларация - образец № 2 съгласно приложение № 2.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Купувачите по сключени приватизационни договори, включително преди влизането в сила на наредбата, представят на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно на общинските съвети, декларацията по ал. 1 за произхода на средствата, свързани с изпълнението на задълженията им за инвестиции, погасяване на задължения на приватизираното търговско дружество и други финансови задължения, поети с приватизационния договор.

Глава втора

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Чл. 3. (1) Данните в декларацията отразяват размера и произхода на притежаваните средства от всички източници за периода от началото на текущата година до датата на декларацията, както и платените данъци за последните 5 календарни години и за периода от началото на текущата година до датата на декларацията.

(2) В случаите по чл. 2, ал. 3 данните в декларацията отразяват размера и произхода на притежаваните средства от всички източници за периода от началото на отчетния период до датата на декларацията, както и платените данъци за периода, следващ подписването на приватизационния договор, до датата на декларацията.

(3) Юридическите лица прилагат като неразделна част към декларациите заверено копие от годишните финансови отчети за последните 5 години, придружени с доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор, когато това се изисква съгласно Закона за счетоводството, както и месечен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за месеца, предхождащ датата на подаване на декларацията.

Чл. 4. Когато в декларацията се посочват постъпления на парични средства, чието получаване предстои в периода между попълването на декларацията и момента на плащането, това обстоятелство се отразява в графа "забележки" на съответния раздел. Към момента на плащането се представят документи, удостоверяващи постъпленията.

Чл. 5. (1) В случаите, когато лицата ползват кредитни средства от банки, към декларацията се прилага заверено копие от договора за кредит или писмо за ангажимент за финансиране - образец № 3 съгласно приложение № 3, издадено от банка. Когато кредитният договор не предвижда обезпечение, това задължително се посочва в графа "забележки".

(2) В случаите, когато лицата ползват заемни средства от небанкови финансови институции, от търговци или от физически лица, към декларацията се прилага писмен договор за заем, в който са посочени името, адресът, ЕГН, данъчният номер и БУЛСТАТ на заемодателите, както и заеманата сума.

Чл. 6. (1) Чуждестранните лица, които са данъчно регистрирани в Република България, попълват декларация съгласно изискванията на наредбата.

(2) Чуждестранните лица, които не са данъчно регистрирани в Република България, представят декларация съгласно изискванията на наредбата, която не се заверява от българските данъчни служби.

(3) Чуждестранните лица по ал. 2 прилагат към декларацията документ, издаден от компетентен орган и съобразно законодателството на страната, където тези лица са данъчно регистрирани. Документът трябва да съдържа данни за размера на доходите и платените данъци за последните 5 години, съответно за периода, следващ подписването на приватизационния договор, до датата на декларацията. Декларацията и приложеният документ трябва да са преведени и легализирани по съответния ред.

Чл. 7. (1) Общият размер на собствените парични и непарични платежни средства, посочени в декларацията, заедно с привлечените средства трябва да е равен или да надхвърля размера на предстоящите плащания по приватизационната сделка. В случай на плащане с непарични платежни средства се декларира стойността на реално платените суми за придобиването им, което лицата удостоверяват със съответните документи.

(2) Купувачите по сключени договори за приватизация, включително преди влизането в сила на наредбата, представят декларация, в която доказват произхода на отчитаните суми за осъществените инвестиции, погасените задължения на приватизираното търговско дружество, както и сумите за изпълнение на всички други финансови задължения по приватизационния договор за отчетния период.

Глава трета

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Чл. 8. (1) При публично оповестен конкурс декларация се представя единствено от участника, спечелил конкурса. Срокът за представяне на декларацията се определя от органа за приватизация в правилата за провеждане на заключителния етап и не може да бъде по-кратък от 20 календарни дни от датата на уведомяване на участника, спечелил конкурса, за решението, с което е определен за такъв. Органите за приватизация могат да предвидят в правилата за провеждане на заключителния етап на публично оповестения конкурс изискване лицата да представят декларацията към офертите за участие в конкретната приватизационна процедура.

(2) При публичен търг декларация се представя единствено от участника, спечелил търга. Декларацията се представя на органите за приватизация в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При провеждане на неприсъствен търг декларацията се представя на органите за приватизация в срока по предходното изречение от участника, спечелил търга, или от лицето, упълномощено от него да използва системата за електронна търговия.

(3) При публично оповестен конкурс и публичен търг с явно наддаване представянето в съответните срокове на декларация, отговаряща на всички изисквания на наредбата, е задължително условие за сключването на приватизационната сделка. При неприсъствен търг наличието на декларация, отговаряща на всички изисквания на наредбата, е условие за прехвърляне на собствеността върху обекта на приватизация.

Чл. 9. (1) При публично предлагане на акции декларацията на купувача на тези акции се представя на органите за приватизация от инвестиционния посредник, осъществяващ продажбата, съответно от упълномощения от купувача инвестиционен посредник, в 20-дневен срок след прехвърлянето на собствеността върху тях.

(2) При приемане на търгово предложение по реда на чл. 149 от Закона за публично предлагане на ценни книжа предложителят или упълномощеният от него инвестиционен посредник представя на органите за приватизация декларация едновременно със заплащането на акциите - предмет на търгово предлагане.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) При продажба на акции чрез централизирани публични търгове лицата, чиито заявки са класирани успешно на търга, представят декларация на Агенцията за публичните предприятия и контрол в определения срок за плащане на продаваните акции, като представянето на декларацията е условие за прехвърлянето на собствеността върху тях.

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Декларациите на купувачите по сключени приватизационни договори се представят на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно на общинските съвети, в срока за представяне на отчетите за изпълнението на задълженията за инвестиции, погасяване на задължения на приватизираното търговско дружество и други финансови задължения, предвидени в приватизационните договори.

Глава четвърта

РЕД И ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДАННИ

Чл. 12. (1) Декларацията - образец № 1, се попълва и подписва в два екземпляра и се представя в териториалната данъчна дирекция по регистрацията на лицата за проверка.

(2) Териториалната данъчна дирекция проверява и заверява данните по глава втора в двата екземпляра на декларацията в 14-дневен срок след представянето й. Единият екземпляр се връща на титуляря, а другият остава в териториалната данъчна дирекция и се съхранява към данъчното досие на лицето до заличаването му от данъчния регистър.

(3) За проверка и заверка на декларацията - образец № 1, от съответната териториална данъчна дирекция се заплаща такса по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

(4) Декларацията - образец № 2, се попълва и подписва в един екземпляр и се представя на органа за приватизация.

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Датата на заверка на данните в декларацията, извършена от териториалната данъчна служба, не може да е по-рано от един месец от датата на представянето на декларацията на органа за приватизация, съответно на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) В случаите на необезпечен кредит по чл. 5, ал. 1 органите за приватизация, съответно Агенцията за публичните предприятия и контрол, са длъжни незабавно да уведомят управление "Банков надзор" на Българската народна банка.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) В случаите на декларирани заемни средства по чл. 5, ал. 2 органите за приватизация, съответно Агенцията за публичните предприятия и контрол, са длъжни да уведомят териториалната данъчна дирекция по регистрация на заемодателя за това обстоятелство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) В случаите по чл. 2, ал. 3, ако в съответните срокове по наредбата не са представени декларации, Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно общинските съвети, уведомяват за това обстоятелство дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За приватизационните процедури, при които е започнал да тече срокът за представяне на декларацията, лицата представят декларация - приложение № 1 към чл. 2, образец № 1 към отменената Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, и за реда и органите за контрол на декларациите.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Министърът на финансите и Агенцията за публичните предприятия и контрол дават указания по прилагането на наредбата.

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Министърът на финансите, ръководителите на органите за приватизация и изпълнителният съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол определят вътрешната организация и задълженията на длъжностните лица от съответните органи по прилагането на наредбата.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

§ 5. Отменя се Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, и за реда и органите за контрол на декларациите, приета с Постановление № 340 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 78 от 1997 г.).

————————————————————————————————

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 68 на Министерския съвет от 13 април 2020 г. за приемане

на Устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол

(ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

........................................................................................................................

§ 6. В Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2008 г.), се правят следните изменения:

........................................................................................................................

2. Навсякъде в текста думите "Агенцията за приватизация" и "Агенцията за следприватизационен контрол" се заменят с "Агенцията за публичните предприятия и контрол".

..................................................................................................................

Приложение № 1

към чл. 2, ал. 1

Образец № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Долуподписаният.............................................................,

 

 

(име, презиме, фамилия)

 

притежаващ лична карта № ............, издадена на ......................,

МВР - гр. ..................., ЕГН ........................., с адрес за кореспонденция гр. (с.) ..................., пощенски код ...............,

ул. ....................., № .......,бл. ..., вх. ...., ет. ...., ап. ........,

Фирма.........................................................................,

(попълва се от ЕТ)

териториална данъчна дирекция ................................................,

номер от НДР ........................., БУЛСТАТ ..............................,

тел. ............, факс ............, в качеството си на:

 

 

А. физическо лице

Б. физическо лице - едноличен търговец (ЕТ)

В. представител на юридическото лице................................

 

..............................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище: гр. (с.) ................, с адрес за кореспонденция - гр. (с.) .................., код ......, ул. (ж.к.) ........... № ........,

бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. ...., териториална данъчна дирекция ..........................., номер от НДР .........................., БУЛСТАТ ......................................., тел........................., факс .................., на основание (съдебно решение).............................

...............................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

I. Плащането по сделката ще се извършва със следните платежни средства:

1. Парични средства:

1.1. лева.......................№ на банковата сметка..........................

1.2. валута.....................№ на банковата сметка..........................

2. Непарични платежни средства за участие в приватизация (посочват се видът и общият размер на непаричните платежни средства по номинал, като отделно се посочва сумата, платена от декларатора за закупуването им. За удостоверяване на последното обстоятелство към декларацията се прилагат съответни документи):

...........................

...........................

...........................

Средствата по т. I са от:

II. Доходи; печалби

 

 

 

Година

Вид на данъчната декларация/ данъчен ревизионен акт

Доход за облагане/ облагаема печалба

Платен данък

Доход (печалба) след облагането

Забележки

 

 

 

19 ........

19 ........

19 ........

20 ........

20 ........

От ........

до ........

на 20 .......

_____________________________________________________________________________

 

Всичко:

_____________________________________________________________________________

 

 

За т. II заверил:

Данъчен орган: .......................

Дата: ................................

(подпис и печат)

 

III. Парични средства от продажба на имущество

(попълва се само от физически лица и еднолични търговци)

Вид на имуществото

Дата и основание на придобиване (наследство, дарение, Покупка или др.), № и дата на нотариалния акт или съдебното решение

Платени данъци и такси по придобиването (наследство, дарение, покупка или др.), №, дата и вид на платежния документ

Дата на продажбата

Приход от продажбата (лв.)

Данни за купувача (име, адрес, ЕГН, данъчна регистрация, БУЛСТАТ)

Забележки

 

 

 

А. Недвижимо имущество

1.

2.

3.

Б. Движимо имущество

1.

2.

3.

_____________________________________________________________________________

 

Общо

по

А + Б

_____________________________________________________________________________

 

 

За т. III, к. 1, 2 и 3:

Данъчен орган: ...............

Дата: ................................

 

IV. Парични средства от други източници

А. Пари (в левове или във валута), получени по наследство и/или дарение......................................................................

(посочва се общият наследствен дял или дарение, в т.ч. на парите; прилага се документът, въз основа на който са определени и платени дължимите данъци и такси и техният размер)

Б. Печалби, получени от лотарийни и хазартни игри

.............................................................................

(посочва се размерът на спечелените суми; наименованието и адресът на лицето, изплатило печалбата, и видът на

платежния документ, с който е извършено плащането)

В. Доходи от трудови правоотношения..........................................

(декларира се сумата на дохода и нейният платец за последните пет години; прилага се служебна(и) бележка(и) за изплатените възнаграждения)

Г. Други източници...........................................................

(посочват се източниците, неупоменати в предходни точки)

V. Привлечени средства

 

 

 

Кредитодател

Вид на кредита

Размер на кредита

Условия за усвояване

Срок за издължаване

Обезпечения- вид, размер

Забележки

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

____________________________________________________________________________

Общо:

_____________________________________________________________________________

Забележка. Всички обезпечения по кредитите се обявяват като източници на средствата по предходните раздели, като в графа “забележки” се отбелязва, че са обезпечения по договор за кредит.

VI. Задължения:

1. Към държавата (и приравнени към тях):

1.1. към бюджета (данъци, такси, глоби, лихви и други държавни вземания):

 

 

1. ..................................................................

2. ..................................................................

3....................................................................

4. ..................................................................

5. ..................................................................

6. ..................................................................

7. ..................................................................

8. ..................................................................

 

1.2. за ДОО, фонд “ПКБ” и други държавни фондове:

 

 

1. ..................................................................

2. ..................................................................

3. ..................................................................

4. ..................................................................

5. ..................................................................

6. ..................................................................

7. ..................................................................

8. ..................................................................

 

2. Други задължения (включително лихви):

2.1. към банки

2.2. към доставчици

2.3. към други кредитори

2.4. ........................................................................

2.5. ........................................................................

2.6. ........................................................................

2.7. ........................................................................

2.8. ........................................................................

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Прилагам:

1. ..........................................................................

2. ..........................................................................

3. ..........................................................................

4. ..........................................................................

5. ..........................................................................

 

Дата: ......................

Декларатор: ...................

 

 

 

 

 

Приложение № 2

към чл. 2, ал. 2

Образец № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Долуподписаният..........................................................

(име, презиме, фамилия)

притежаващ лична карта № ..........., издадена на ..........., МВР - гр. ......................................, ЕГН.................................,

с адрес за кореспонденция гр. (с.)..........................................,

пощенски код............., ул. ..............................................

№ .........., бл. .........., вх. .........., ет. .........., ап............,

фирма.......................................................................,

(попълва се от ЕТ)

териториална данъчна дирекция ..............................................,

номер от НДР ..................., БУЛСТАТ...................................,

тел. ................, факс ......................., в качеството си на:

А. физическо лице

Б. физическо лице - едноличен търговец (ЕТ)

В. представител на юридическото лице........................................,

.............................................................................

(наименование на юридическото лице)

със седалище: гр. (с.) ........................, с адрес за кореспонденция - гр. (с.)....................................................................,

код ......, ул. (ж.к.) ........................... № ..........., бл. ........., вх. ....., ет. ....., ап. ...., териториална данъчна дирекция ..............., номер от НДР............, БУЛСТАТ .............., тел........................., факс ..........., на основание (съдебно решение).....................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Средствата, с които участвам за закупуването на обекта на приватизация, са от...........................................................................

.............................................................................

(описват се източниците)

2. За периода, през който съм придобил средствата по т. 1, съм платил данъци върху доходите в размер .............................. лева (кв. № или банково бордеро).

3. Юридическото лице, което представлявам, е реализирало печалба за предходната година в размер .................. лева и е платило данък върху печалбата в размер .................... лева (кв. № или банково бордеро).

4. Юридическото лице, което представлявам, притежава имущество и финансови активи в размер .......... лева.

5. Аз (юридическото лице, което представлявам) нямам (няма) публични задължения.

6. Съгласен съм да давам информация на съответните органи относно сведенията в тази декларация и за средствата, с които ще изплащам кредитите, използвани при приватизацията.

Декларирам, че цената на придобиване на закупения от мен обект не надвишава 5000 (пет хиляди) лева.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..........................

Декларатор: .......................

 

Приложение № 3

към чл. 5, ал. 1

Образец № 3

ДО

(посочва се името на приватизиращия орган)

Писмо за ангажимент за финансиране

Уважаеми господа,

Уведомяваме Ви, че ............. АД (посочва се наименованието на банката) със седалище и адрес на управление: .............., регистрирано в търговския регистър на ..........................окръжен (градски) съд по ф.д. № ........../........... г., представлявано от ............................. (длъжност, трите имена и ЕГН), е информирано, че .......................... (посочва се наименованието на лицето) със седалище и адрес на управление: ........., регистрирано в търговския регистър на .................окръжен (градски) съд по ф.д. №........../........... г., представлявано от ........................ (длъжност, трите имена и ЕГН), е спечелило публичния търг/определено за участник, спечелил конкурса, провеждан на основание Решение №........../.............г. на .................................(посочва се името на приватизиращия орган).

С настоящото представляваната от нас банка заявява, че поема ангажимент да финансира ................... (посочва се наименованието на лицето), като предостави кредит в размер ................. (посочва се размерът на сумата и вида на паричната единица). За обезпечение на кредита ще послужи ......... (посочва се видът на обезпечението), в размер .................. Срокът за погасяване на кредита ще бъде ............

Настоящото писмо се издава, за да бъде представено пред ....................

..................................................................

..................................................................

(поставят се подписите на лицата,

представляващи банката, и нейният печат)

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА