НАРЕДБА за търговете и конкурсите

 

Приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., обн., ДВ, бр. 85 от 26.09.2003 г., в сила от 26.09.2003 г., изм., бр. 80 от 14.09.2004 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.11.2004 г., в сила от 23.11.2004 г., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г., бр. 44 от 17.05.2013 г., в сила от 17.05.2013 г., бр. 77 от 1.10.2019 г., в сила от 1.10.2019 г., изм., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 10/2003 г., стр. 332; кн. 10/2004 г., стр. 215; кн. 12/2004 г., стр. 389; кн. 1/2005, стр. 501

Библиотека закони - АПИС, т. 8, р. 1, № 24

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за организацията и провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси.

Чл. 2. (1) По реда на наредбата се извършва продажба чрез публичен търг и публично оповестен конкурс на:

1. дялове или акции - собственост на държавата или на общините, от търговски дружества;

2. (нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, в други търговски дружества;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

5. (нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., отм., бр. 77 от 2019 г., в сила от 1.10.2019 г.);

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и други), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

(2) В случаите на приватизация на търговски дружества, включени в списъка по чл. 35а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), предвиденият в наредбата ред се прилага, доколкото не противоречи на разпоредбите на глава седма "а" от ЗПСК.

(3) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 1.10.2019 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Обектите по чл. 1, ал. 2, т. 5 от ЗПСК се продават от Агенцията за публичните предприятия и контрол чрез електронен търг по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Договорите с определените купувачи се сключват по реда на тази наредба.

Чл. 3. (1) Публичните търгове се провеждат:

1. с явно наддаване - във всеки от случаите на продажба по чл. 2, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) неприсъствено - в случаите на продажба на дялове - по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2.

(2) При провеждането на неприсъствените публични търгове се използва електронна система.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Публично оповестените конкурси се провеждат на един или на два етапа.

Глава втора

ПРОВЕЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГ

Чл. 4. (1) Преди да вземе решение за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, органът за приватизация може да проведе маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта на приватизация.

(2) Начинът и сроковете за провеждане на маркетинг се определят от органа за приватизация. В зависимост от вида на обекта на приватизация начинът за провеждане на маркетинг може да включва:

1. оповестяване на предстоящата продажба чрез средствата за масово осведомяване, придружено с кратка информация за обекта на приватизация;

2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) предоставяне на информация за приватизиращия се обект в Българската агенция за инвестиции;

3. изпращане на покани за участие в приватизацията до лица, заявили интерес, до консултантски фирми и до други институции по преценка на органа за приватизация;

4. други действия по преценка на органа за приватизация.

(3) Органите за приватизация могат да възлагат дейности, свързани с извършването на маркетинг, на други лица при условията на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

Глава трета

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО

ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) Решението за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се взема от органа за приватизация и се оповестява съгласно чл. 31, ал. 3 ЗПСК.

Чл. 6. (1) Решението за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване съдържа:

1. наименованието на обекта на търга;

2. началната тръжна цена;

3. стъпката на наддаване, която се определя в размер между 1 и 10 на сто от началната тръжна цена;

4. размера на депозита и крайния срок за внасянето му;

5. мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й;

6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) срока за закупуване на тръжната документация, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник";

7. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) срока за подаване на предложения за участие в търга, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник";

8. срока за извършване на огледи на обекта на търга, съответно на активите на търговското дружество;

9. мястото, деня и началния час на провеждането на търга;

10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) предварителните квалификационни изисквания към участниците в търга - в случаите, в които са поставени такива изисквания.

(2) Решението за приватизация чрез неприсъствен публичен търг съдържа:

1. списък на обектите на приватизация, които се предлагат за продажба;

2. началните тръжни цени на един дял за всеки от обектите;

3. броя дялове, който е определен за минимално количество за покупка за стандартен пакет, формиращ стъпката на определяне на количеството за покупка (минималната пазарна партида);

4. мястото, времето и срока за разглеждане на информационния меморандум, проект на договора за продажба на дялове, условията за провеждането на търга, определени в договора по чл. 17, ал. 2, включително срок, до чието изтичане не се приемат заявки под началната цена, за всеки един от продаваните обекти;

5. регулирания пазар, на който е възложено техническото изпълнение на търга;

6. мястото на провеждането на търга;

7. началната и крайната дата на търга.

(3) Документите и информацията по ал. 2, т. 4 се предоставят безплатно.

Чл. 7. Решението за продажба чрез публично оповестен конкурс съдържа:

1. наименованието на обекта на конкурса;

2. минималната конкурсна цена - в случаите, когато такава е определена;

3. мястото, където се закупува конкурсната документация, и цената й;

4. срока за закупуване на конкурсната документация;

5. условията за закупуване на конкурсната документация, включително необходимите документи, които следва да бъдат представени при закупуването й;

6. предварителните квалификационни изисквания към участниците в конкурса - в случаите, когато са поставени такива изисквания;

7. срока, в който лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса;

8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) размера и вида на депозита за участие и крайния срок за внасянето му - в случаите, в които конкурсът се провежда на един етап;

9. (нова - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) срока за подаване на оферти - в случаите, в които конкурсът се провежда на един етап.

Глава четвърта

ТРЪЖНА И КОНКУРСНА КОМИСИЯ. ТРЪЖНА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 8. (1) Организацията и провеждането на публичните търгове с явно наддаване и публично оповестените конкурси се извършват от комисия, назначена от органа за приватизация, в състав най-малко трима членове, поне един от които е правоспособен юрист.

(2) В заповедта за назначаване на тръжна или конкурсна комисия се определят нейният председател и членовете, включително резервни членове.

(3) Членовете на тръжни и конкурсни комисии, както и на работните групи в случаите по ал. 5 получават за дейността си възнаграждение, чийто размер се определя от органа за приватизация.

(4) При продажба чрез публично оповестен конкурс в зависимост от специфичния характер на осъществяваната дейност или предмета на дейност на приватизиращото се търговско дружество в работата на конкурсната комисия могат да бъдат включвани експерти, притежаващи необходимите познания и опит, които не са служители в администрацията на органа за приватизация. В случай че експертите по предходното изречение са служители в друго ведомство, включването им в конкурсната комисия се съгласува с неговия ръководител.

(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2004 г., изм., бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) При продажба чрез публично оповестен конкурс и в случаите на сключване на договор за доверителна сметка и/или договор между акционерите като част от документите по сделката в състава на конкурсните комисии могат да бъдат включвани служители от съответното министерство след съгласуване с министъра, упражняващ правата на държавата в приватизиращото се търговско дружество.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) В случаите, когато за осъществяване на приватизацията на съответния обект е назначена работна група от Министерския съвет, нейните членове могат да участват в заседанията на тръжната или конкурсната комисия, да дават становища и да правят предложения в съответствие с функциите на работната група, определени в решението за назначаването й. Преди провеждането на търга, съответно преди отварянето на предварителните оферти при продажба чрез публично оповестен конкурс, членовете на работната група представят на органа за приватизация декларация за липсата на конфликт на интереси съгласно глава четвърта от ЗПСК.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) В случаите по ал. 5, както и в случаите, когато е определен консултант за осъществяване на приватизационната процедура, в докладите на тръжната или конкурсната комисия се отразяват становищата, препоръките и предложенията, направени от членовете на работната група, съответно от консултанта.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Решенията на тръжните и конкурсните комисии се вземат с обикновено мнозинство от членовете им. Когато член на комисията е против взетото решение, той представя особеното си мнение писмено. Особените мнения се вписват в доклада на комисията.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) В случай че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервните членове, заседанието на комисията се отлага за попълването на състава й, но за срок не по-дълъг от един ден. В случай че и след отлагането на заседанието съставът на комисията не може да бъде попълнен, органът за приватизация издава заповед за допълване на състава на комисията с нови членове.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) В случай на невъзможност на член на комисията да изпълнява задълженията си, продължила повече от 7 дни, органът за приватизация може да издаде заповед за заменянето му с нов член.

(11) (Предишна ал. 10, доп. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Преди провеждането на търга, съответно преди отварянето на предварителните оферти по чл. 21, съответно офертите по чл. 35б при продажба чрез публично оповестен конкурс, членовете на комисията представят на органа за приватизация декларация за липсата на конфликт на интереси съгласно глава четвърта от ЗПСК.

(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Председателят на тръжната или конкурсната комисия организира съхраняването на подадените предложения за участие в търга или конкурса.

Чл. 9. Тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване се утвърждава от органа за приватизация едновременно с решението по чл. 5 и съдържа:

1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 с конкретни данни за всяко от тях;

2. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;

3. основанията за недопускане до участие в търга;

4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация;

5. проект на договор за продажба на обекта на търга;

6. информационен меморандум.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Конкурсната документация за провеждане на конкурс на два етапа се утвърждава от органа за приватизация едновременно с решението по чл. 5 и съдържа:

1. правила за провеждането на предварителния етап на конкурса, включващи:

а) разяснения по провеждането на предварителния етап на конкурса, включително условията за допускане до участие в заключителния етап;

б) изисквания към съдържанието на предварителната оферта за участие в конкурса, включително списък на документите, които следва да бъдат приложени към нея;

в) (доп. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) изисквания в случаите на участие в конкурса чрез юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса - в случай че в конкурсната документация е предвидено участие на такива лица;

г) условия и ред за получаване на допълнителна информация за обекта на приватизация извън съдържащата се в информационния меморандум, включително чрез извършване от участниците на ограничен собствен правен и финансов анализ;

д) (отм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.);

е) проект на договор или декларация за неразгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в предварителния етап на конкурса;

ж) срок за депозиране на предварителни оферти;

2. информационен меморандум;

3. други документи по преценка на органа за приватизация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Конкурсната документация за провеждане на конкурс на един етап се утвърждава от органа за приватизация едновременно с решението по чл. 5 и съдържа:

1. правила за провеждането на конкурса, включващи:

а) разяснения по провеждането на конкурса;

б) изисквания към съдържанието на офертата за участие в конкурса, включително списък на документите, които следва да бъдат приложени към нея;

в) условия за задържане и връщане на депозита;

г) изисквания в случаите на участие в конкурса чрез юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса - в случай че в конкурсната документация е предвидено участие на такива лица;

д) условия и ред за получаване на допълнителна информация за обекта на приватизация извън съдържащата се в информационния меморандум, включително чрез извършване от участниците на собствен правен и финансов анализ, както и списък на документите, които участниците следва да представят за това;

е) проект на договор или декларация за неразгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса;

ж) условията на конкурса, по които ще се оценяват офертите;

з) критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка;

и) условия на приватизационната сделка, които задължително следва да бъдат приети от участниците, за което те представят писмена декларация пред органа за приватизация;

к) проект на договор за приватизация и/или други документи по сделката по преценка на органа за приватизация;

л) срок за депозиране на оферти;

2. информационен меморандум;

3. други документи по преценка на органа за приватизация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) В случаите по чл. 6, ал. 1, т. 10 и чл. 7, т. 6 информационният меморандум се предоставя за закупуване отделно от тръжната, съответно от конкурсната, документация, само на лицата, отговарящи на поставените предварителни квалификационни изисквания, а в тръжната, съответно в конкурсната, документация задължително се включват разяснения относно начина на доказване от участниците на съответствието с изискванията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) При провеждане на публично оповестен конкурс на един етап в случаите, когато са поставени предварителни квалификационни изисквания към участниците, конкурсната документация, която се предоставя на всички лица, заявили интерес за участие в приватизацията, съдържа разяснения по провеждането на конкурса и реда за доказване на съответствието с предварителните квалификационни изисквания. Конкурсна документация, съдържаща останалата информация по ал. 2, се предоставя само на лицата, получили сертификат за регистрация в конкурса. По преценка на органа за приватизация на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, може да бъде предоставена конкурсна документация, съдържаща цялата информация по ал. 2.

Глава пета

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

Раздел I

Провеждане на публичен търг с явно наддаване

Чл. 11. (1) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) В случаите по чл. 10, ал. 3 органът за приватизация издава сертификат за регистрация на лицата, закупили тръжна документация и информационен меморандум.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават до органа за приватизация в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в решението по чл. 5. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) В плика с предложението се представят документите по чл. 9, т. 2.

Чл. 12. (1) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на търга.

(2) Лицата, които представляват участниците, подали предложения, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно - в случаите на упълномощаване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) В случаите по чл. 8, ал. 9 търгът се отлага за същия час и място на следващия ден.

Чл. 13. (1) След откриването на търга тръжната комисия проверява съдържанието на подадените предложения.

(2) Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

1. са подадени след срока, определен с решението по чл. 6, ал. 1;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

5. не съдържат който и да е от документите, посочени в тръжната документация в съответствие с чл. 9, т. 2;

6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) са подадени от лица, които не са получили сертификат за регистрация по чл. 11, ал. 1.

(3) Председателят на тръжната комисия обявява допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат до участие поради наличие на някое от основанията по ал. 2, като посочва конкретното основание.

Чл. 14. (1) Преди да започне наддаването, председателят на тръжната комисия поканва последователно по реда на подаване на предложенията всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.

(2) В случай че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.

(3) Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил при условията на ал. 1.

(4) В случаите, когато на публичен търг с явно наддаване не се е явил кандидат, при обявяване на нов търг за продажба със същия предмет органът за приватизация може да намали началната тръжна цена с не повече от 50 на сто.

Чл. 15. (1) Наддаването започва с обявяване от председателя на тръжната комисия на началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията за участие в търга.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.

(3) В случай че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадена цена, продължава участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от търга.

(4) В случай че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.

(5) След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най-високата цена, и закрива търга.

Чл. 16. (1) Тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в 2 екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от представителите на всички допуснати участници в търга. При отказ на участник да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява от членовете на тръжната комисия. Единият екземпляр от протокола се предоставя на участника, предложил най-висока цена, след приключването на търга.

(2) В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия представя на органа за приватизация протокола от търга.

(3) В срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг органът за приватизация с решение определя спечелилия търга участник. Участниците в търга се уведомяват писмено за решението по предходното изречение.

(4) В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението по ал. 3 органът за приватизация освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената. В случай че от участник в търга бъде подадена жалба срещу решението по ал. 3, органът за приватизация задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

Раздел II

Провеждане на неприсъствен публичен търг

Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол възлага на регулирания пазар действията по техническото изпълнение на неприсъствения публичен търг съгласно § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, за което се сключва договор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Договорът по ал. 1 съдържа и минималната продажна цена за всеки от обектите, чиято продажба е предмет на съответния търг, и възнаграждението, дължимо от Агенцията за публичните предприятия и контрол на регулирания пазар за техническото изпълнение на търга.

(3) В търга могат да участват само инвестиционни посредници - членове на съответния регулиран пазар. Инвестиционните посредници могат да участват в търга от свое име, за своя или за чужда сметка.

Чл. 18. (1) Неприсъствен публичен търг се провежда чрез закрити аукциони, извършвани от регулирания пазар всеки работен ден в часови интервал, предварително определен от регулирания пазар, от началото на срока по чл. 6, ал. 2, т. 7 до изтичането на този срок или до изчерпване на предложеното на търга количество дялове.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Точният принцип за провеждане на аукционите се урежда от регулирания пазар след съгласуване с Агенцията за публичните предприятия и контрол. Регулираният пазар няма право да изисква възнаграждение от участниците в организираните от него аукциони по провеждането на търга.

(3) Участник в търга, класиран като купувач от системата на регулирания пазар на аукцион по ал. 1, е задължен да извърши всички необходими действия по плащане на цената на съответните дялове в съответствие с разпоредбите на наредбата, правилата на регулирания пазар и правилата на Централния депозитар.

(4) В случай че поради недостатъчно търсене до изтичането на срока по чл. 6, ал. 2, т. 4 на аукционите по ал. 1 са останали дялове, за които не са класирани купувачи, от следващия работен ден се допуска въвеждането на поръчки за покупка от участниците с цени, по-ниски от началната тръжна цена, но не по-ниски от 50 на сто от началната тръжна цена. За последното регулираният пазар уведомява участниците в търга по подходящ начин най-късно до два часа преди първия аукцион с новите условия към цената.

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) За резултатите от всеки аукцион се изготвя отделен протокол в два еднообразни екземпляра - един за регулирания пазар и един за Агенцията за публичните предприятия и контрол. Протоколът по предходното изречение задължително съдържа:

1. дата на предлагането (аукциона);

2. наименование на сегмента на регулирания пазар;

3. наименование на дружествата, чиито дялове се предлагат за приватизация;

4. код на дружествата, зададен от регулирания пазар;

5. броя на дяловете, които са предложени за приватизация;

6. определената пазарна партида за търговия;

7. минималната продажна цена на една пазарна партида за всяка от емисиите, по която се извършва предлагането;

8. класираните купувачи в резултат на аукциона, цената и броя на дяловете, които те са задължени да купят;

9. информация за констатирани нарушения и несъответствия при провеждането на аукциона;

10. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) друга информация, определена от регулирания пазар след съгласуване с Агенцията за публичните предприятия и контрол.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) Всеки класиран купувач в аукцион по чл. 18, ал. 1 е длъжен да осигури по своя сметка или по сметка на свой клиент в Централния депозитар необходимите парични и/или непарични платежни средства за плащане на дяловете, които се е задължил да купи посредством своите поръчки. Задължението по предходното изречение се изпълнява по реда и в сроковете на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, правилата на регулирания пазар и правилата на Централния депозитар.

(3) Регулираният пазар е длъжен да уведоми по реда на извършване на сделки с ценни книжа и компенсаторни инструменти Централния депозитар, като изпрати отчет за задълженията за плащане на класираните участници от всеки аукцион по чл. 18, ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) На основание на отчета по ал. 3 Централният депозитар извършва плащане в полза на Агенцията за публичните предприятия и контрол, като я уведомяват за всяко плащане по сделка, за всеки инвестиционен посредник, от чиито сметки е извършено плащане, както и за крайните купувачи по сделките.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) В срок два работни дни от извършването на плащане по ал. 4 инвестиционните посредници, от чиито сметки е извършено плащането, са задължени да уведомят Агенцията за публичните предприятия и контрол за реалните купувачи по всяка сделка с приключило плащане и да заявят готовност за сключване на договор по чл. 36.

(6) За неуредените в наредбата въпроси, свързани с неприсъствените търгове, се прилагат съответните правила на регулирания пазар и на Централния депозитар.

Глава шеста

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Раздел I

Провеждане на конкурс на два етапа. Предварителен етап на конкурса

(Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.)

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) На всички лица, закупили конкурсна документация, а в случаите по чл. 10, ал. 3 - и информационен меморандум, органът за приватизация издава сертификат за регистрация.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) При постъпване на искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса органът за приватизация изготвя писмен отговор в срок 5 работни дни. Разясненията се съхраняват от председателя на конкурсната комисия и се предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.

Чл. 21. (1) Предварителните оферти се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация, и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до изтичането на срока, определен в документацията. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името (фирмата) и адресът на подателя.

(2) Подадените предварителни оферти се вписват в специален регистър, съдържащ входящия им номер, датата и часа на тяхното постъпване. Допълнения или изменения на подадените предварителни оферти не се допускат освен в случаите по чл. 24, ал. 2.

Чл. 22. (1) Определените срокове за закупуване на конкурсна документация и за депозиране на предварителни оферти могат да бъдат удължени преди изтичането им по преценка на органа за приватизация.

(2) Когато в срока за депозиране на предварителни оферти постъпи само една предварителна оферта или не постъпи такава оферта, органът за приватизация може да определи допълнителен срок за депозиране на предварителни оферти.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 органът за приватизация е длъжен да уведоми писмено всички лица, закупили конкурсна документация, за удължаването на сроковете, съответно за определения допълнителен срок. Когато се удължава срокът за закупуване на конкурсна документация, решението се оповестява и по реда на чл. 5.

Чл. 23. Постъпилите предварителни оферти се отварят най-късно на следващия работен ден след изтичането на срока за депозирането им. Всяка страница от предварителните оферти се парафира най-малко от двама членове на конкурсната комисия.

Чл. 24. (1) Не се разглеждат предварителни оферти, които:

1. са подадени след определения или удължения срок по чл. 22;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. са подадени от лица, които не са получили сертификат за регистрация в предварителния етап на конкурса.

(2) Извън случаите по ал. 1, ако някоя от предварителните оферти не отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация, органът за приватизация дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В писмото до участника се посочват нередовностите, които следва да бъдат отстранени.

(3) При необходимост конкурсната комисия може да предложи на органа за приватизация да изиска от участниците или от част от тях да представят и писмени разяснения по депозираните предварителни оферти.

(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени в определения срок и/или не бъдат представени поисканите писмени разяснения, съответният кандидат не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса.

Чл. 25. Конкурсната комисия изготвя мотивиран доклад до органа за приватизация, в който се отразява съдържанието на депозираните предварителни оферти. Докладът съдържа предложение относно това, кои от участниците да бъдат допуснати до участие в заключителния етап на конкурса в съответствие с условията, определени в конкурсната документация.

Чл. 26. (1) След получаване на доклада по чл. 25 органът за приватизация в 3-дневен срок определя участниците, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса.

(2) Всички участници в конкурса, депозирали предварителни оферти, се уведомяват писмено в 3-дневен срок за обстоятелството по ал. 1.

Раздел II

Заключителен етап на конкурса

Чл. 27. (1) След определяне на участниците, които се допускат до участие в заключителния етап, конкурсната комисия изготвя правила за провеждане на заключителния етап на конкурса.

(2) Правилата по ал. 1 съдържат:

1. условия и ред за извършване от участниците на пълен собствен правен и финансов анализ на обекта на приватизация - огледи, срещи с ръководството на приватизиращото се дружество, посещения в информационната зала и др.;

2. списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците като условие за получаване на разрешение за извършване на дейностите по т. 1;

3. размер и вид на депозита за участие и краен срок за внасянето му;

4. условия за задържане и връщане на депозита;

5. изисквания към съдържанието на окончателните оферти;

6. размер на минималната конкурсна цена, в случай че такава цена е определена;

7. условия на конкурса, по които ще се оценяват окончателните оферти;

8. критерии за оценяване на окончателните оферти и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка;

9. условия на приватизационната сделка, които задължително следва да бъдат приети от участниците, за което представят писмена декларация пред органа за приватизация;

10. проект на договор за приватизация и/или други документи по сделката по преценка на органа за приватизация;

11. условия и ред за провеждане на преговори с допуснатите участници преди подаването на окончателни оферти, в случай че се предвижда провеждането на такива преговори;

12. срок за подаване на окончателни оферти.

(3) Правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса се утвърждават от органа за приватизация и се предоставят на всички допуснати участници в 3-дневен срок от утвърждаването им.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) Участниците, допуснати до заключителния етап на конкурса, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат окончателна оферта.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Право да подадат оферта имат и юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса, в случай че това е предвидено в конкурсната документация. В този случай сертификатът по ал. 4 се издава на тяхно име след одобряване от органа за приватизация на предложената форма на участие.

Чл. 28. (1) Преди изтичането на срока по чл. 27, ал. 2, т. 12 органът за приватизация може по своя преценка да вземе решение за удължаването му.

(2) Всички кандидати, допуснати до участие в заключителния етап на конкурса, се уведомяват в двудневен срок писмено за взетото решение по ал. 1.

Чл. 29. (1) Окончателните оферти се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името (фирмата) и адресът на подателя.

(2) Постъпилите окончателни оферти се отбелязват в специален регистър, съдържащ входящия им номер, датата и часа на тяхното постъпване. Допълнения или изменения на подадени вече окончателни оферти преди тяхното отваряне не се допускат.

Чл. 30. (1) Най-късно на следващия работен ден след изтичането на срока за подаване на окончателни оферти на заседание на конкурсната комисия председателят й съобщава общия брой на подадените окончателни оферти и отваря пликовете по реда на постъпването им. Всяка страница от окончателните оферти се парафира най-малко от двама членове на комисията.

(2) По преценка на органа за приватизация отварянето на окончателните оферти може се извърши публично.

Чл. 31. (1) Не се разглеждат окончателни оферти, които:

1. са подадени след определения или удължения срок по чл. 28;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. са подадени от лице, което не е получило сертификат за регистрация в заключителния етап на конкурса;

4. не съдържат изрично приемане на условията по чл. 27, ал. 2, т. 9;

5. (нова - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) са подадени от лице, което не е внесло депозит за участие съгласно чл. 27, ал. 2, т. 3.

(2) Извън случаите по ал. 1, ако окончателните оферти не отговарят на някое от изискванията, определени с правилата по чл. 27, органът за приватизация дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В писмото до участника се посочват нередовностите, които следва да бъдат отстранени.

(3) При необходимост конкурсната комисия може да предложи на органа за приватизация да изиска от участниците или от част от тях да представят и писмени разяснения по депозираните окончателни оферти. Разясненията по предходното изречение не трябва да водят до изменение на окончателните оферти в частта относно условията, по които се извършва оценяването им.

(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени поисканите разяснения в определения срок, съответната оферта не се оценява, а внесеният от участника депозит се освобождава.

Чл. 32. След разглеждане на окончателните оферти конкурсната комисия извършва оценката им в съответствие с критериите, определени с правилата по чл. 27, и изготвя мотивиран доклад до органа за приватизация, съдържащ предложение за класация.

Чл. 33. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) В случай че всички подадени окончателни оферти са неудовлетворителни с оглед целите на приватизация на обекта, определени в конкурсната документация и/или посочените в офертите покупни цени, органът за приватизация може да вземе мотивирано решение за прекратяване на конкурса и освобождаване на внесените от участниците депозити.

Чл. 34. (1) След като се запознае с предложението на конкурсната комисия по чл. 32, освен в случаите по чл. 33, органът за приватизация с решение определя спечелилия конкурса участник и участника, класиран на второ място.

(2) Всички участници в конкурса се уведомяват писмено за взетото решение, като внесените депозити се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението, а депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.

(3) В случай че след съобщаване на решението по ал. 1 то бъде обжалвано от участник в конкурса, органът за приватизация задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

Чл. 35. С решението за определяне на участника, спечелил конкурса, задължително се определя и срокът за сключване на приватизационния договор.

Раздел III

(Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.)

Провеждане на конкурс на един етап

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) На всички лица, закупили конкурсна документация, а в случаите по чл. 10, ал. 3 - закупили и информационен меморандум, органът за приватизация издава сертификат за регистрация и те имат право да подадат оферта.

(2) Право да подадат оферта имат и юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса, в случай че това е предвидено в конкурсната документация. В този случай сертификатът по ал. 1 се издава на тяхно име след одобряване от органа за приватизация на предложената форма на участие.

(3) В срока, определен в конкурсната документация, на лицата по ал. 1 се предоставя възможност за извършване на собствен правен и финансов анализ съобразно условията и реда, предвидени в конкурсната документация.

(4) Разяснения по процедурата за провеждане на конкурса се предоставят по реда на чл. 20, ал. 3.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) (1) Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация, и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до изтичането на срока, определен в решението по чл. 7. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името (фирмата) и адресът на подателя.

(2) Подадените оферти се вписват в специален регистър, съдържащ входящия им номер, датата и часа на постъпването им. Допълнения или изменения на подадените оферти не се допускат освен в случаите по чл. 35д, ал. 2.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) (1) Определените срокове за закупуване на конкурсна документация и за депозиране на оферти могат да бъдат удължени преди изтичането им по преценка на органа за приватизация.

(2) Когато в срока за депозиране на оферти постъпи само една оферта или не постъпи оферта, органът за приватизация може да определи допълнителен срок за депозиране на оферти.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 органът за приватизация е длъжен да уведоми писмено всички лица, закупили конкурсна документация, за удължаването на сроковете, съответно за определения допълнителен срок. Решението се оповестява и по реда на чл. 5.

Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Постъпилите оферти се отварят най-късно на следващия работен ден след изтичането на срока за депозирането им. Всяка страница от офертите се парафира най-малко от двама членове на конкурсната комисия.

Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) (1) Не се разглеждат оферти, които:

1. са подадени след определения или удължения срок по чл. 35в;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. са подадени от лица, които не са получили сертификат за регистрация;

4. (нова - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) не съдържат изрично приемане на условията по чл. 10, ал. 2, т. 1, буква "и";

5. (нова - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) са подадени от лице, което не е внесло депозит за участие съгласно чл. 7, т. 8.

(2) Извън случаите по ал. 1, ако някоя от офертите не отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация, органът за приватизация дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В писмото до участника се посочват нередовностите, които следва да бъдат отстранени.

(3) При необходимост конкурсната комисия може да предложи на органа за приватизация да изиска от участниците или от част от тях да представят и писмени разяснения по депозираните оферти.

(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени в определения срок и/или не бъдат представени поисканите писмени разяснения, съответният кандидат не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса.

(5) Не се допускат изменения или допълнения на офертите, които водят до промяна на съдържащите се в тях параметри.

Чл. 35е. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) След разглеждане на офертите конкурсната комисия извършва оценката им в съответствие с критериите, определени с конкурсната документация по чл. 10, ал. 2, и изготвя мотивиран доклад до органа за приватизация, съдържащ предложение за класация.

Чл. 35ж. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г., доп., бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) В случай че всички подадени оферти са неудовлетворителни с оглед целите на приватизация на обекта, определени в конкурсната документация и/или посочените в офертите покупни цени, органът за приватизация може да вземе мотивирано решение за прекратяване на конкурса и за освобождаване на внесените от участниците депозити.

Чл. 35з. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) (1) След като се запознае с предложението на конкурсната комисия по чл. 35е, освен в случаите по чл. 35ж, органът за приватизация с решение определя спечелилия конкурса участник и участника, класиран на второ място.

(2) Всички участници в конкурса се уведомяват писмено за взетото решение, като внесените депозити се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението, а депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.

(3) В случай че след съобщаване на решението по ал. 1 то бъде обжалвано от участник в конкурса, органът за приватизация задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

Чл. 35и. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) С решението за определяне на участника, спечелил конкурса, задължително се определя и срокът за сключване на приватизационния договор.

Глава седма

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Чл. 36. (1) Договорът за приватизация се сключва:

1. при продажба чрез публичен търг с явно наддаване - в срок 30 дни от датата на решението по чл. 16, ал. 3;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) при продажба чрез неприсъствен публичен търг - в срок 30 дни от датата на получаване от Агенцията за публичните предприятия и контрол на уведомлението по чл. 19, ал. 4;

3. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) при продажба чрез публично оповестен конкурс - в срока, определен съгласно чл. 35, съответно чл. 35и.

(2) В договора за приватизация задължително се включва достигнатата на търга цена при продажба чрез публичен търг, съответно условията, при които е спечелен конкурсът - при продажба чрез публично оповестен конкурс.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) При продажба чрез публично оповестен конкурс в срока по чл. 35, съответно по чл. 35и може да се провеждат преговори с участника, спечелил конкурса, по проектите на договор за приватизация и/или останалите документи по сделката. В хода на преговорите не могат да се договарят условия, които са по-неблагоприятни за продавача в сравнение с предложенията, съдържащи се в офертата на участника, спечелил конкурса.

(4) След постигане на съгласие по текстовете на проекта на договор за приватизация и останалите документи по сделката те се парафират на всяка страница от страните, за което се съставя протокол.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) Договорът за приватизация се сключва с участника, спечелил търга с явно наддаване, съответно конкурса, или с посочено от него юридическо лице, в което той притежава целия капитал, в случай че това е предвидено в тръжната, съответно в конкурсната, документация. При неприсъствен публичен търг договорът за приватизация се сключва със съответното лице, посочено по реда на чл. 19, ал. 4 като краен купувач.

Чл. 37. (1) Ако в срока по чл. 36, ал. 1, т. 1 не бъде сключен договор за приватизация по вина на участника, спечелил търга, органът за приватизация въз основа на доклад на тръжната комисия взема решение за даване на нов срок 30 дни за сключване на договор с класирания на второ място участник.

(2) Ако в срока по чл. 36, ал. 1, т. 3 не бъде сключен договор за приватизация по вина на участника, спечелил конкурса, органът за приватизация въз основа на доклад на конкурсната комисия може да вземе мотивирано решение за:

1. даване на срок за сключване на договор с класирания на второ място участник, или

2. прекратяване на конкурса, ако класираното на второ място предложение е неудовлетворително с оглед целите на приватизация на конкретния обект, определени в конкурсната документация.

(3) С решението по ал. 1, съответно по ал. 2, т. 1, се определя и нов срок, в който класираният на второ място участник следва да внесе отново депозита за участие.

(4) Ако в определения срок не бъде сключен договор за приватизация по причини, независещи от волята на участника, спечелил търга или конкурса, съответно на класирания на второ място участник в случаите по ал. 1 - 3, органът за приватизация взема решение за удължаване на срока за сключване на договор.

Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Когато договорът за приватизация подлежи на одобряване от Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол и/или за сключването му е необходимо получаването на разрешение от друг орган, срокът за сключване на договор за приватизация спира да тече от датата на двустранното парафиране на проекта на договора съгласно чл. 36, ал. 4 и започва отново да тече след получаване на одобрението, съответно на разрешението, от датата, на която избраният купувач е уведомен писмено за това, но не по-късно от 7 дни от датата на вземане на решението, съответно даване на разрешението.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) В случаите по ал. 1, когато Надзорният съвет не одобри проекта на договор за приватизация или съответният орган откаже да даде разрешение, Агенцията за публичните предприятия и контрол може да вземе решение за:

1. прекратяване на процедурата по продажба чрез публичен търг, или публично оповестен конкурс и освобождаване депозита на спечелилия участник, или

2. даване на срок за сключване на договор с класирания на второ място участник.

Чл. 39. Ако участникът, спечелил търга или конкурса, съответно класираният на второ място участник, на когото е даден срок за сключване на договор в случаите по чл. 37, ал. 1 - 3, съответно по чл. 38, ал. 2, т. 2, не сключи по своя вина договора за приватизация в определения срок, внесеният от него депозит се задържа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г.) По смисъла на наредбата "сертификат за регистрация" е писмен документ, издаден от съответния орган за приватизация, с който се удостоверява, че участникът в търга, съответно в конкурса, е изпълнил изискванията на чл. 11, ал. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 27, ал. 4 и чл. 35а, ал. 1.

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Възнагражденията на членовете на тръжни и конкурсни комисии, както и на работни групи съгласно чл. 8, ал. 5 се изплащат от средствата по § 10-00 от утвърдената план-сметка на приходната и разходната част на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за публичните предприятия и контрол.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Когато към датата на влизане в сила на наредбата има прието решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс, той се довършва по реда, предвиден в наредбата.

§ 4. Когато към датата на влизане в сила на наредбата има прието решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на отменената Наредба за търговете, процедурата се довършва по досегашния ред.

§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., нов, бр. 77 от 2019 г., в сила от 1.10.2019 г.) Когато към датата на влизане в сила на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала има публикувано решение за определяне на метод за продажба на имот по чл. 11, ал. 1, изречение първо от тази наредба, тя се довършва по досегашния ред.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 32, ал. 4 ЗПСК във връзка с § 13, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК.

————————————————————————————————

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 309 на Министерския съвет от 12 ноември 2004 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за търговете и конкурсите

(ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 23.11.2004 г.)

§ 15. Когато към датата на влизане в сила на постановлението има прието решение за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, процедурата се довършва по досегашния ред.

...............................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 68 на Министерския съвет от 13 април 2020 г. за приемане

на Устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол

(ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

...............................................................................

§ 3. В Наредбата за търговете и конкурсите, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 80, 103 и 115 от 2004 г., бр. 44 от 2013 г. и бр. 77 от 2019 г.), навсякъде в текста думите "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол" се заменят с "Агенцията за публичните предприятия и контрол".

...............................................................................

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА