НАРЕДБА

 

 за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия

 

(Загл. доп. – ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

Приета с ПМС № 121 от 29.06.2018 г., обн., ДВ, бр. 56 от 6.07.2018 г., в сила от 6.07.2018 г., изм. и доп., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) С наредбата се определят условията и редът за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително извършване на действия на процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите на Агенцията за публичните предприятия и контрол по Закона за публичните предприятия.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Дейностите по чл. 1 включват всяка дейност на подпомагане на органите за приватизация, съответно за следприватизационен контрол, при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), включително дейностите, свързани с изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, приватизационни оценки, цялостно консултиране по приватизационните процедури, осъществяване на действия на процесуално представителство, изготвяне на експертни становища, извършване на действия на експертно техническо подпомагане, маркетинг, както и други експертни дейности, произтичащи от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Дейностите по чл. 1 включват и всяка дейност на подпомагане на Агенцията за публичните предприятия и контрол при изпълнение функциите й на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, включително извършване на действия на експертно техническо подпомагане и други експертни дейности, произтичащи от Закона за публичните предприятия.

Чл. 3. Конкретният вид и обем на дейностите по чл. 2 се определя с договор, подписан между възложителя и определения изпълнител.

Глава втора

ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

Чл. 4. (1) Възлагането на дейностите по чл. 2 се извършва чрез открит конкурс, чрез ограничен конкурс или чрез пряко договаряне.

(2) При открит конкурс възложителят отправя покана до неограничен брой кандидати.

(3) При ограничен конкурс възложителят отправя писмена покана за участие най-малко до трима кандидати.

(4) При пряко договаряне възложителят възлага изпълнението на дейности по чл. 2 след преговори с един или с няколко избрани от него кандидати.

Чл. 5. (1) Възложителят провежда открит конкурс за определяне на изпълнител, освен в случаите на ал. 2 и 3.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Възложителят може да вземе решение за провеждане на ограничен конкурс в случаите на възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, приватизационни оценки, при осъществяване на действия на процесуално представителство и следприватизационен контрол, както и в случаите на възлагане извършването на маркетинг.

(3) Възложителят може да вземе решение за провеждане на процедура чрез пряко договаряне в случаите на възлагане на:

1. актуализация на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки;

2. извършване на действия на техническо подпомагане;

3. изготвяне на експертни становища;

4. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества с по-малко от 30 на сто държавно или общинско участие в капитала;

5. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества с по-малко от 30 на сто участие в капитала на търговски дружества, собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

6. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на имоти – частна държавна собственост, подлежащи на приватизация по реда на ЗПСК;

7. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както и на незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества;

8. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

9. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

10. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти от дружества, подлежащи на продажба по реда на чл. 28, ал. 9 от ЗПСК.

(4) Възлагане изготвянето на актуализация на анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки чрез пряко договаряне се допуска само за лицата, изготвили преди това анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки.

(5) При възлагане, извършено чрез пряко договаряне, уговореното възнаграждение не може да надхвърля 10 000 лв. без включен ДДС, освен в случаите по чл. 6.

Чл. 6. (1) Освен в случаите по чл. 5, ал. 2 възложителят може да вземе решение за провеждане на процедура чрез пряко договаряне и в случаите на възлагане извършването на:

1. дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол на обект, икономически свързан с друг обект, за който вече е възложено извършването на такива дейности;

2. допълнителни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, на обект, за който вече е възложено извършването на такива дейности;

3. допълнителни действия на процесуално представителство по дела и/или производства, по които вече е възложено извършването на процесуално представителство или които са свързани пряко и непосредствено с тези дела и/или производства;

4. (нова – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) допълнителни действия, свързани със Закона за публичните предприятия, за които вече е възложено извършването на такива дейности.

(2) Възлагане извършването на дейностите по ал. 1 се допуска:

1. само за лицата, на които е възложено извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол на свързания обект по ал. 1, т. 1 или на обекта, по отношение на който е необходимо възлагане извършването на допълнителни дейности по ал. 1, т. 2;

2. (доп. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) само за лицата, на които е възложено осъществяването на процесуално представителство по делото и/или производството по ал. 1, т. 3, или за лицата, на които е възложено осъществяването на действия по Закона за публичните предприятия по ал. 1, т. 4.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Възнаграждението за възложените дейности по реда на ал. 1 не може да надхвърля 50 на сто от възнаграждението по договора за възлагане извършването на дейности на свързания обект по ал. 1, т. 1 или по договора за същия обект по ал. 1, т. 2, или по договора за същото дело и/или производство по ал. 1, т. 3 или по договора по ал. 1, т. 4.

Чл. 7. Всяка процедура по реда на наредбата се открива с решение на възложителя.

Глава трета

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС

Чл. 8. (1) (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол оповестява решението за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс чрез страницата на възложителя в интернет.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Общинските съвети или определените от тях органи за извършване на приватизация оповестяват решението за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс чрез страницата на възложителя в интернет и могат да го публикуват в един централен ежедневник и/или в един местен вестник.

(4) По преценка на възложителя решението може да се оповести и по друг начин.

(5) Решението за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс съдържа:

1. предмет на конкурса;

2. изисквания към кандидатите;

3. срок за закупуване на правилата за провеждане на конкурса;

4. цена на правилата за провеждане на конкурса;

5. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) срок за подаване на предложенията, който не може да е по-малък от 30 дни считано от датата на оповестяване на решението за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс чрез страницата на възложителя в интернет;

6. критерии за оценка на предложенията, които задължително включват критерий "най-ниска цена";

7. размер на депозита за участие в конкурса, в случай че такъв е определен.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Размерът на депозита за участие в процедурата се определя за всеки отделен случай в зависимост от спецификите на конкретния обект, подлежащ на приватизация съгласно ЗПСК, или в зависимост от спецификите на съответните дейности, като депозитът за участие в процедурата се трансформира в гаранция за изпълнение на договора с изпълнителя.

Чл. 9. (1) В случаите на провеждане на открит конкурс възложителят изготвя правила за провеждане на процедурата, които включват:

1. решението за откриване на процедурата;

2. описание и информация за предмета на конкурса;

3. изисквания към кандидатите;

4. съдържание и срок на валидност на предложенията;

5. критерии за оценка на предложенията, които задължително включват критерий "най-ниска цена", както и начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението;

6. срок и начин за искане и даване на разяснения по процедурата;

7. срок и начин за внасяне на депозита по чл. 8, ал. 5, т. 7;

8. проект на договор.

(2) По преценка на възложителя в правилата за провеждане на конкурса може да се включи и друга информация освен посочената в ал. 1.

Глава четвърта

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕН КОНКУРС

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол оповестява решението за провеждане на ограничен конкурс чрез страницата на възложителя в интернет.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Общинските съвети или определените от тях органи за извършване на приватизация оповестяват решението за провеждане на ограничен конкурс чрез страницата на възложителя в интернет и могат да го публикуват в един местен вестник.

(3) При провеждане на ограничен конкурс решението за откриване на процедура съдържа:

1. предмет на конкурса;

2. изисквания към кандидатите;

3. срок за подаване на предложенията, който не може да е по-малък от 10 дни считано от датата на публикуването на решението;

4. критерии за оценка на предложенията, които задължително включват критерий "най-ниска цена";

5. размер на депозита за участие в конкурса, в случай че такъв е определен;

6. цена на правилата за провеждане на процедурата;

7. срок за закупуване на правилата за провеждане на ограничения конкурс.

(4) Размерът на депозита за участие в процедурата се определя съгласно чл. 8, ал. 6.

Чл. 11. Възложителят изготвя правила за провеждане на ограничения конкурс, които включват:

1. решението за откриване на процедура за провеждане на ограничен конкурс;

2. описание и информация за предмета на конкурса;

3. изискванията към кандидатите;

4. критериите за оценка на предложенията, които задължително включват критерий "най-ниска цена", както и начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението;

5. друга информация, определена по преценка на възложителя.

Глава пета

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Чл. 12. (1) Решението за откриване на процедура чрез пряко договаряне задължително съдържа:

1. предмет на договарянето;

2. името на поканения кандидат, съответно на поканените кандидати;

3. срок за подаване на предложението, съответно на предложенията.

(2) Решението по ал. 1 се изпраща на поканения кандидат, съответно на поканените кандидати.

(3) По преценка на възложителя решението може да се оповести и публично на страницата на възложителя в интернет.

Глава шеста

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Чл. 13. В процедурите по наредбата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, които отговарят на предварително обявените изисквания.

Чл. 14. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура по наредбата кандидат, който:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или в трета страна;

3. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение е кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

4. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) е налице конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който не може да се отстрани;

5. не отговаря на изискванията за доказване на възможност за изпълнение, квалификация, годност за изпълнение на съответната дейност, когато такава се изисква, и други съгласно действащото в страната законодателство, когато такива са определени от възложителя в решението по чл. 8, ал. 5 и чл. 10, ал. 3.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Кандидатите представят декларации за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 3, които са неразделна част от предложенията за участие в процедура по наредбата. Кандидатите представят декларация за липсата на "конфликт на интереси" по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(3) Когато кандидатът е юридическо лице, изискването на ал. 1, т. 1, 2 и 4 се отнася за лицата, които представляват кандидата, включително в конкретната процедура, както и за членовете на неговите управителни и надзорни органи.

(4) Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, декларации се представят от всяко физическо лице и от членовете на управителните органи на всяко юридическо лице, участващо в него.

(5) За доказване на липсата на основания за отстраняване по чл. 14, ал. 1 кандидатът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 3 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

(6) Когато кандидатът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал. 5, издаден от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, а в случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

(7) Възложителят няма право да изисква представянето на документите по ал. 5, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път.

Глава седма

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Чл. 15. (1) Оценката на постъпилите предложения при провеждането на процедура на открит конкурс, ограничен конкурс и пряко договаряне се извършва от назначена от възложителя комисия, който определя и срок за нейната работа.

(2) В заповедта за назначаване на комисията се определят нейните председател и членове, включително резервни членове.

(3) Комисията се състои най-малко от трима членове, единият от които задължително е правоспособен юрист.

(4) Когато възложителят прецени за необходимо, в комисията могат да бъдат включвани и експерти, притежаващи необходимите знания и опит, които не са служители на органа по възлагане. Когато експертите са служители на друг държавен орган, заповедта за назначаване на комисията се подписва и от неговия ръководител.

(5) Когато е създадена работна група, оправомощена да участва в избора или да одобрява избора на лица, определени след конкурс за извършване на някоя от дейностите по чл. 2, в комисията могат да участват членовете на тази работна група или определени от тях представители.

(6) Комисията заседава в пълен състав, освен в случаите на ал. 7. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от състава й. Всеки член на комисията има право на особено мнение, което се вписва в доклада на комисията.

(7) Когато отсъстват повече от един член на комисията и те не могат да бъдат заменени от определените резервни членове, заседанието на комисията се отлага до попълването на състава й, но не с повече от един ден.

(8) Член на комисията не може да е лице, което е "свързано лице" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участник в процедурата или с членовете на неговите управителни и контролни органи, или лице, което има търговски, финансови или други взаимоотношения с някой от участниците в процедурата.

(9) Членовете на комисията нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни във връзка с процедурата.

(10) За обстоятелствата по ал. 8 и 9 членовете на комисията представят декларация, подписана към момента на разглеждане на предложенията на кандидатите.

Глава осма

ПОДАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Чл. 16. За участие в процедура за открит конкурс, ограничен конкурс или пряко договаряне кандидатите подават предложения.

Чл. 17. Предложенията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в решението по чл. 8, ал. 5, чл. 10, ал. 3 или чл. 12, ал. 1. Върху плика се отбелязват предметът на процедурата, името и адресът на кандидата.

Чл. 18. Подадените предложения се вписват в специален регистър, в който се отбелязват входящ номер, дата и час на постъпването им.

Чл. 19. Предложенията се отварят и разглеждат от комисията най-късно на следващия работен ден след изтичането на срока за подаването им.

Чл. 20. Не се допускат до разглеждане предложения, които:

1. са подадени след срока, посочен в решението за откриване на процедурата;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. не съдържат документ за внесен депозит, когато такъв се изисква.

Чл. 21. Когато в срока за подаване на предложения за участие в открит конкурс не постъпи нито едно предложение, възложителят може да удължи срока или да премине към ограничен конкурс или към пряко договаряне.

Чл. 22. Когато при провеждане на ограничен конкурс предложения подадат и лица, които не са поканени за участие, възложителят е длъжен да разгледа и тези предложения с изключение на случаите на възлагане на процесуално представителство.

Чл. 23. При провеждане на процедура чрез пряко договаряне комисията разглежда само предложенията на поканения кандидат, съответно на поканените кандидати.

Чл. 24. (1) По предложение на комисията възложителят може да изиска от някои или от всички кандидати представянето на допълнителни документи и разяснения, както и отстраняване на допуснатите нередности, като определя срока за това. Направените разяснения или допълнения не трябва да водят до изменение на вече подадените предложения.

(2) Когато в определения от възложителя срок допълнителните документи и разяснения не се представят и допуснатите нередности не се отстранят, предложенията на съответните кандидати не се оценяват.

(3) Извън случаите по ал. 1 по предложение на комисията възложителят може да изиска от кандидатите подобряване на направените предложения, като определя срок за представянето им.

(4) Комисията разглежда направените предложения и изготвя мотивиран доклад в 14-дневен срок от отварянето им, съответно от изтичането на срока по чл. 24, ал. 1 и/или 3. В 5-дневен срок от получаването на доклада на комисията възложителят се произнася с решение, в което обявява кандидатите, класирани на първите три места.

(5) Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от класирането, като внесените депозити се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението, а депозитът на спечелилия кандидат се задържа като гаранция за сключване на договора за възлагане. Когато договорът за възлагане не бъде сключен по вина на спечелилия кандидат, депозитът му за участие в процедурата се задържа от възложителя.

(6) Възложителят задържа депозита и на кандидат, който:

1. е подал жалба срещу решението за класиране, до решаването на спора от съда;

2. е оттеглил предложението си след изтичането на срока за подаване на предложенията;

3. не е представил необходимите документи за доказване на декларираните обстоятелства по чл. 14, ал. 1.

Чл. 25. Възложителят може с решение да прекрати процедурата мотивирано по всяко време.

Глава девета

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Чл. 26. (1) Договорът с класирания на първо място кандидат се сключва в 14-дневен срок след изтичането на срока за обжалване на решението по чл. 24, ал. 4 и представяне на доказателствата по чл. 14, ал. 5, както и на други документи, когато такива се изискват.

(2) Когато договорът не бъде сключен с класирания на първо място кандидат, възложителят поканва за сключване на договор последователно кандидатите, класирани съответно на второ и трето място.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) Когато договорът подлежи на одобряване от Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол, той влиза в сила след получаване на одобрението от датата, на която спечелилият кандидат е уведомен писмено за това, но не по-късно от 7 дни от датата на вземането на решението.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) В случаите по ал. 3, когато Надзорният съвет не одобри договора, Агенцията за публичните предприятия и контрол може да вземе решение за:

1. прекратяване на процедурата и освобождаване депозита на спечелилия кандидат, или

2. даване на срок за сключване на договор с кандидатите, класирани на второ, съответно на трето място.

Чл. 27. (1) Договорите по реда на наредбата са възмездни и се сключват в писмена форма.

(2) Сключените договори съдържат задължително предложенията на кандидата, въз основа на които е бил класиран.

Чл. 28. Определеният по реда на наредбата изпълнител няма право да разгласява информация и да придобива право на собственост върху обекта, свързан с дейността му като изпълнител, както и да осъществява друга дейност, предпоставяща конфликт на интереси по отношение на дейността му като изпълнител.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) "Възложител" е Агенцията за публичните предприятия и контрол и общинските съвети, съответно определените от тях органи по смисъла на чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

2. "Обединение" е обединяването на две или повече български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица с цел да участват в процедура по реда на наредбата, без да е възприета някаква правна форма.

3. "Изпълнител" е кандидат в процедура по реда на наредбата, с когото е сключен договор за възлагане.

4. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г. , в сила от 21.04.2020 г.) "Експертни дейности" са предоставянето на устни и/или писмени съвети, препоръки и становища по конкретни въпроси, свързани с подпомагане на органите при осъществяване на правомощията им съгласно ЗПСК и/или Закона за публичните предприятия.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Висящите процедури по възлагането на дейности се продължават по реда на наредбата.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 2 от ЗПСК.

————————————————————————————————

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 68 на Министерския съвет от 13 април 2020 г. за приемане

на Устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол

(ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

§ 1. В Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, приета с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 56 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:

........................................................................................................................

10. Навсякъде в текста думите "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол" се заменят с "Агенцията за публичните предприятия и контрол".

........................................................................................................................

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА