ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

за приложението на Наредбата за сведенията,

които съдържа декларацията по чл. 7 ал. 3 от ЗПСК и за реда и органите за контрол на декларираните данни

 

І. Общи положения

Чл. 1.(1) Настоящите правила имат за цел да определят вътрешната организация и задълженията на длъжностните лица , по прилагане на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7 ал. 3 от ЗПСК и за реда и органите за контрол на декларираните данни / ДВ -бр. /2002г/, наричана за краткост Наредбата , в случаите когато Общински съвет- Велико Търново,в качеството си на орган по чл. 3 от ЗПСК, извършва приватизация на :

- дялове и акции от общински предприятия ;

- обособени части, от имущество на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала ;

- общински нежилищни имоти , невключени в състава на общински търговски дружества ,които са предназначени за стопански цели, както и незавършени обекти на строителството, невключени в състава на общински търговски дружества.

(2)Правилата се прилагат за всички плащания по приватиза- ционни сделки в това число: договорена цена, начални вноски, вноски по разсрочени плащания, инвестиции, погасяване на задължения и други финансови задължения, поети с приватизационните договори.

Чл. 2 . Вътрешните правила се отнасят до :

(1) Осъществяване контрол по представените декларации от лица,участвуващи в приватизацията,съобразно изискванията на Наредбата.

(2) Кореспонденция и взаимодействие със специализирани органи, упражняващи контрол върху данните от декларацията в т.ч. : Териториална данъчна дирекция, управление "Банков надзор" при БНБ и БФР при МФ.

(3) Съхранение и опазване на информацията от декларациите .

(4) Разкриване на инфоформация от декларациите .

Чл. 3.(1) Общинският съвет - гр. В. Търново, в качеството си на орган по чл. 3 от ЗПСК,възлага на Общинската агенция за приватизация, дейността по реда на чл. 2 , ал. ал. 1 , 2 и 3 от тези правила.

(2) Разкриването на информация от декларациите се извършва след писмено разрешение от председателя на Общинския съвет, при спазване на нормативно определения ред.

(3) Общинската агенция за приватизация се отчита за дейността си по спазването на Наредбата и на тези правила пред Надзорния съвет за приватизация, а Надзорният съвет за приватизация пред Общинския съвет.

 

II. Осъществяване контрол по представените декларации от лица,участвуващи в приватизацията

Чл. 4 .(1) При подаване на документи за участие в търг /конкурс/ физическите и юридически лица попълват декларация за обстоятелствата по чл. 7,ал.3 от ЗПСК, съгласно утвърден от Общинския съвет образец.

(2) Изискващите се по реда на чл.2 от Наредбата декларации се представят само от спечелилите търга/конкурса/ физически и юридически лица , наричани по - нататък " лицата" , в Общинската агенция за приватизация / ОбАП/ в 20 дневен срок от провеждането на съответния търг /конкурс /.

Чл. 5. Длъжностните лица в ОбАП приемат декларациите и ги проверяват по отношение на комплектност и валидност както следва :

(1) За плащания по сделки с обща цена над 5 хил лв. , в т.ч.: цена / вноски при разсрочено плащане/ , инвестиции , финансови задължения - декларация образец 1 към Наредбата / Д.В бр.96/2002 г. / по отношение на :

1. Формално попълване на всички реквизити на деклара-

цията с цифри и текст , дата и подпис на декларатора;

2. Данни за притежаваните средства за периода от началото на текущата година до датата на декларацията и платените данъци за последните 5 календарни години и за периода от началото на текущата година до датата на декларацията., заверени с оригинален подпис ,мокър печат и дата от съответната данъчна служба , в т.ч. и за данъчно регистрираните в страната чуждестранни лица ;

3. Нерегистрираните данъчно в страната чуждестранни лица представят декларация образец 1 без заверени раздели ІІ и ІІІ . В този случай към декларацията се прилага легализиран по съответния ред документ за размера , доходите и платените данъци за последните 5 години , издаден от страната, в която са данъчно регистрирани ;

4. Служебно заверени копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните 5 години заверени от съответното юридическо лице ; когато това се изисква от Закона за счетоводството тези документи следва да бъдат заверени и от одитор;

5. Документи за получени парични средства в периода между попълване на декларацията и момента на плащането , когато това е посочено в колона " забележка " на раздел II и IІІ;

6. Заверено копие от договора за банков кредит или гаранционно писмо от банка / образец № 3 от Наредбата- ДВ.бр 96/2002 г / , съдържащо размера на кредита,размера и вида на обезпечението и срока на погасяване Кредити , за които не се изисква обезпечение се посочват в графа"забележки" на раздел IІІ;

7. В случаите, когато лицата ползуват кредит от нефинансов кредитодател , търговец или физическо лице към декларацията се прилага : копие от договора за кредит с данни за заемодателя , съдържащи име, адрес, ЕГН, данъчен номер и Булстат ;

8. Документи за платени данъци и такси , дарения или получени в наследство пари в левове и валута ;

9. Документи от заведения за лотарийни и хазартни игри, извършили плащания на лицата по чл.4 от тези правила, като документа съдържа : наименование и адрес на лицето, изплатило печалбата и размера на спечелената сума ;

10. Служебни бележки от платеца на доходи по трудови правоотношения за последните 5 години и размера на тези доходи ;

11. Други източници , неупоменати в предходните точки - посочват се поименно с отразяване на: размера на съответното плащане и лицето, което го е извършило;

12. Валидност на декларацията-до 1 месец след извършване на съответната проверка от данъчните служби ;

(2) За плащания по сделки с обща цена под 5 хил.лв. в т.ч. : цена / вноски при разсрочено плащане/, инвестиции и финансови задължения, участвувалите в приватизацията лица представят в ОбАП декларация образец 2 от Наредбата / ДВ бр.96/2002г/, с попълнени всички реквизити, дата и подпис на декларатора .

(3) В случаите на поети задължения за разсрочено плащане на цена, инвестиции и финансови задължения, лицата по чл. 4 представят декларация /образец 1 или образец 2 - Д.В.бр 96/2002 г/ за произхода на средствата , с които отчитат изпълнението на задълженията си за съответния отчетен период, съобразно подписания договор.

 

III.Кореспонденция и взаимодействие със специализирани органи

Чл.6 След извършена проверка на данните ,съдържащи се в декларацията длъжностните лица от ОбАП уведомяват органите за управление на ОбАП и осъществяват кореспонденция със специали- зираните органи, посочени в Наредбата , както следва:

(1) Когато в определения с Наредбата 20 дневен срок не е представена декларация или общият размер на собствените парични средства и привлечените такива е по-малък от размера на извършеното плащане по приватизационната сделка се уведомява БФР при МФ.

(2) Когато са ползувани кредитни средства от банки без да е посочено изискващото се обезпечение или обстоятелството,че не се изисква обезпечение не е отразено в графа "забележки" на раздел V от декларацията се уведомява управление "Банков надзор" при БНБ.

(3) Когато лицата по чл.4 на тези правила ползуват като източник за средства кредити от небанкови финансови институции, търговци или физически лица,ОбАП уведомява писмено съответната данъчна служба по регистрация на заемодателя за тези обстоятелства .

 

IV. Съхранение и опазване на информацията

Чл. 7 Информацията получена по реда на Наредбата и тези правила, с изключение на съдържащата се в публичните регистри представлява служебна тайна и се съхранява в Об АП.

(1)За правилното съхранение на декларациите и придружа- ващите ги документи директорът на агенцията определя със заповед длъжностното лице,което отговаря за спазването на посочените изисквания.

(2) Длъжностните лица от ОбАП,членовете на НСП и членовете на комисии,определени от Об съвет са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите,станали известни по повод на изпълнение на служебните им задължения във връзка с Наредбата и тези правила.

(3) Лицата по предходната алинея подписват декларация за опазване на служебна тайна .

 

V. Разкриване на информация от декларациите

Чл. 8. ( 1 ).Информацията от декларациите и придружаващите ги документи,които представляват служебна тайна се разкрива при писмено искане на правоимащ държавен орган до органа по чл.3 от ЗПСК, в случаите предвидени по закон.

(2) Разкриването на информация от декларацията, която представлява служебна тайна се извършва с разрешение на председателя на ОбС . Същата се представя на правоимащия орган в писмена форма с придружително писмо, описващо обхвата на представената информация.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Тези правила се приемат на основание §3 от ПЗР на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7,ал.3 от ЗПСК и за реда и органите за контрол на декларираните данни .

§ 2. Купувачите по приватизационни договори,сключени преди 14.11.2002 г., които имат задължения свързани с плащания по : цената на приватизационната сделка, отчитане на инвестиции и други финансови задължения представят в ОбАП декларации образец 1 / образец 2/ утвърдени с Наредбата за сведенията по чл.7,ал.3 от ЗПСК .

§3. С приемането на тези Правила се отменят Вътрешните правила за приложението на Наредбата за сведенията по § 9 от ПЗР на ЗППДОбП, приета с решение № 543/09.10.1997 г.,изм. и доп. с реш.561/06.11.1997 г. на ОбС .

§4 . Тези правила влизат в сила след приемането им с решение № .. на Общинския съвет .

 

Приложение : Декларация по чл.4,ал.1

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА