ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

за създаване и поддържане на публичен регистър за процеса на приватизация и
следприватизационен контрол в Община Велико Търново

 

І. Общи положения

Чл.1(1) Настоящите Вътрешни правила се създават в изпълнение на чл. 29 ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и § 2 от заключителните разпоредби на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, наричана за краткост в следващите членове Наредбата - Д.В. бр. 70/2003 година.

(2) Публичният регистър по смисъла на Наредбата представлява база данни , създадена на основата на актове и други документи на Общинския съвет, които са свързани с организацията на приватизационния процес в общината, доколкото същите не съдържат класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

(3) Данни, които представляват държавна или служебна тайна, декларирана фирмена тайна на трето лице, както и тези които са свързани с приватизационния процес, но не са изрично посочени в Наредбата се включват в публичния регистър след решение на Общинския съвет за всеки конкретен случай или получаване на писмено съгласие от лицето.

Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат в случаите, когато Общинския съвет - В.Търново в качеството се на орган по чл.3, ал.3 ,т.2 и чл. 4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол извършва приватизация на:

- дялове и акции на общински търговски дружества;

- обособени части, имущество на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала;

- общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински търговски дружества, които са предназначени за стопански цели;

- незавършени обекти на строителството, невключени в състава на общински търговски дружества.

Чл. 3. Общинският съвет, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 и чл. 4, ал.2 по ЗПСК възлага на Общинската агенция за приватизация, /Об АП/ дейността по създаването на публичния регистър, както и по поддържането и съхраняването на вписаните в него данни.

Чл.4(1) Данните в публичния регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол се създават, поддържат и съхраняват на магнитен носител по начин който да гарантира защита на информацията в системата от унищожаване, неправомерно изменение и ползуване.

(2) Данните от публичния регистър нямат друго действие освен за даване на гласност на вписаните в него обстоятелства.

 

ІІ. Създаване и водене на публичния регистър

Чл.5. За процеса на приватизация на дялове и акции от дружества с общинско участие , за които Об съвет е взел решение за откриване на процедура за приватизация след влизане в сила на ЗПСК се създава партида " А" под пореден номер , в която се въвеждат всички подлежащи на вписване обстоятелства по начин, подробно описани в чл. 6 точки от 1 до 20 на Наредбата .

Чл.6. За процеса на приватизация на: обособени части от дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала; общински нежилищни имоти, предназначени за стопански цели; незавършени обекти на строителството, невключени в състава на общински дружества, за които Об съвет е взел решение за откриване на процедура за приватизация след влизане в сила на ЗПСК се създава партида " В" под пореден номер, в която се въвеждат всички подлежащи на вписване обстоятелства по начин, подробно описан в чл. 7 т.1 и 2 на Наредбата .

Чл. 7. За следприватизационния контрол по договори сключени преди влизането в сила на ЗПСК се създава партида" С" под пореден номер, в която се въвеждат всички подлежащи на вписване обстоятелства по начин подробно описан в чл. 8 ал. 1т. 1 и чл. 8 ал. 1 т. 3 на Наредбата.

Чл. 8. За следприватизационния контрол по договори сключени след влизането в сила на ЗПСК се създава партида " Д" под пореден номер, в която се въвеждат всички подлежащи на вписване обстоятелства, по начин подробно описан в чл. 8 ал. 1 т. 2 букви "а" - "и" и чл. 8 ал. 1 т. 3 на Наредбата.

Чл. 9. Всички вписвания в регистъра се извършват само от длъжностни лица на Об АП . Вписванията се извършват в 14-дневен срок от възникване на съответното обстоятелство, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните записвания. Допуснатите грешки се поправят само от длъжностни лица на Об АП с пояснение "техническа грешка".

 

ІІІ. Достъп до публичния регистър

Чл. 10. Право на достъп до публичния регистър има всеки, който посети по електронен път страницата на Об съвет или специално създадения за целта интернет адрес.

Чл. 11.(1) Писмени извлечения от вписванията в публичния регистър под формата на хартиен и/или технически носител има всеки , който направи в писмена форма искане до Об АП и чието искане съдържа :

1. трите имена и седалището на лицето направило искането;

2. данните за които се иска извлечението;

3.предпочитана форма на извлечението;

4. адрес за кореспонденция и телефон за връзка

(2) Писменото извлечение от регистъра се представя на лицето във възможно най-къс срок , но не по късно от 14 дни от датата на постъпване на искането;

(3) В случаите, когато искането не съдържа данните по чл. 11 ал. 1 т. 1,2,4 същото се оставя без последствие;

(4) В случаите , когато искането е непълно или неясно подателят се уведомява и му се дава срок за отстраняване на пропуските, като срокът по чл. 11 ал. 2 започва да тече от датата на отстраняване на пропуските. В случай, че лицето не отстрани пропуските в 30 дневен срок, искането се оставя без разглеждане.

Чл. 12. Лицата поискали по установения ред извлечение от публичния регистър заплащат разходите по тяхното изготвяне преди предоставянето на извлеченията , като заплащат стойността им съобразно нормативите, посочени в заповед № 10 на Министъра на финансите - Д. В. бр. 7/2001 г.

 

ІV. Преходни заключителни разпоредби

§ 1. В срок до 3 месеца от приемането на настоящите вътрешни

правила Об АП организира създаването на програмен продукт, отговарящ на изискванията на Наредбата, чрез който да се води публичния регистър за приватизационния процес и следприватизационния контрол в Община Велико Търново.

§ 2. В срок до 5 месеца от влизането в сила на Наредбата, ОбАП

публикува в два национални ежедневника интернет адрес на поддържания публичен регистър или информация за начина , по който се осигурява достъп

до регистъра посредством интернет страницата на Об съвет.

§ 3. Контролът по спазването на настоящите вътрешни правила

за организиране и водене на публичния регистър за приватизационния процес и следприватизационния контрол в Община Велико Търново се упражнява от Надзорния съвет за приватизация.

Настоящите вътрешни правила за създаване и поддържане на публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в Община Велико Търново влизат в сила след приемането им Общинския съвет с решение № 1196/11.09.2003 година

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА