Временни правила

за защита на приходите от приватизацията

 

I. Общи положения

Чл.1 (1) Настоящите временни правила имат за цел да бъдат защитени приходите от приватизацията от неблагоприятни финансово-икономически фактори, като: инфлация, отрицателни лихвени проценти, спекулативни промени на курсовете и други подобни.

Чл.2 (1) Временните правила за защита на приходите от приватизацията не отменят правилниците, наредбите и правилата, които регламентират приватизационния процес в общината.

(2) Временните правила се прилагат едновременно с правилниците, наредбите и правилата, които регламентират приватизационния процес в общината , като допълват и конкретизират същите в частта им, относно начина на плащане на договорените цени.

Чл.3 (1) Общинският съвет в качеството си на орган по чл. 3,ал.3, т.2 и чл. 4, ал.2 от ЗПСК възлага изпълнението на тези правила на Общинската агенция за приватизация .

(2) Общинския съвет възлага контрола по спазването на тези правила на Надзорния съвет за приватизация при общината.

(3)Надзорният съвет за приватизация и Общинската агенция за приватизация се отчитат за дейността си по изпълнението на тези правила пред Общинския съвет, съгласно приетия план за работата му.

 

II. Определяне на начални цени за приватизация

Чл.4 (1) Началните цени за приватизация се определят по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки , като оценителите представят цената на обектите в български лева и в щатски долари по централния курс на БНБ към деня на оценката.

(2) Представените цени се обсъждат в Общинската агенция за приватизация, която ги представя със становище пред Надзорния съвет.

(3) Надзорният съвет изготвя проект за решение до Общинския съвет, относно начални цени на обектите, подлежащи на приватизация в български лева или "левова равностойност на щатски долари".

(4) Общинският съвет приема решение за размера на началните цени на обектите, подлежащи на приватизация в български лева или като "левова равностойност на щатски долари / щ.д/.

(5) С решението на Общинският съвет се определя депозитът и условията за плащане за всеки подлежащ на приватизация обект.

(6) Депозитът и лихвата се определят съответно в български лева и проценти, съгласно Методиката за подготовка на приватизационни сделки и следприватизационен контрол.

 

III. Обявяване на продажбите

Чл.5 (1) Общинската агенция за приватизация обявява по установения ред решението на Общинския съвет, в което началната цена на обектите е посочена в лева или левова равностойност на цената в щатски долари по централния курс на БНБ, съгласно решението на Общинския съвет за всеки конкретен случай.

(2) В обявата се посочва депозитът за участие, който се определя в лева ,като процент спрямо приетата начална цена в лева , както следва: при търг 10 на сто; при конкурс - 5 до 10 на сто.

 

IV. Договаряне на цени

Чл.6 (1) При провеждане на търгове / конкурси / участниците внасят пред съответната комисия предложение за закупване на обекта, предмет на приватизационна сделка, като посочват предложената от тях цена в лева или в левова равностойност на цената в щ. д. , съобразно с обявеното решение на Общинския съвет за конкретния обект.

(2) След приключване на търга купувачът и продавачът подписват двустранен протокол, в който е посочен срокът и начинът на плащане , съобразно Наредбата за търговете, /Наредбата за конкурсите/ Методиката за подготовка на приватизационни сделки и следприватизационен контрол и обявеното решение на Общинския съвет за конкретния обект.

(3) След подписване на протокола, на класирания на първо място участник се връчва заповед, с която същия се определя за купувач.

Чл. 7 (1) Купувачът заплаща договорената по време на търга /конкурса/ цена в български лева, съобразно предложението си, като приспада от същата внесения депозит. В случай, че предложението е в "левова равностойност на щ.д." дължимата вноска се изчислява по централния курс на БНБ за деня на плащане, след приспадане на депозита по същия курс.

(2) При разсрочено плащане купувачът заплаща договорената цена както следва:

1. В случай, че договорената цена е обявена в български лева купувачът заплаща начална вноска, която не може да бъде по малка от 50 на сто на определената цена по време търга / конкурса/.

2.В случай, че договорената цена е обявена като левова равностойност на щ.д , купувачът заплаща начална вноска в български лева. Левовата равностойност на обявената в щ.д. начална вноска се изчислява чрез преобразуване на доларите в лева по централния курс на БНБ за деня на плащане на началната вноска. Депозитът се приспада от вноската по същия курс. Началната вноска не може да бъде по малка от половината на определената по време на търга /конкурса /цена.

3.Неизплатената част цената се олихвява с лихва, определена с решението на Общинския съвет

Чл.8(1) При еднократно заплащане на договорената цена, в договора за продажба се посочва действително заплатената от купувача цена в лева , изчислена по реда на чл. 7 ал. 1 от тези правила . (2) В случаите на разсрочено плащане в договора за продажба като цена на обекта се посочва обявената от купувача цена в лева /левова равностойност в щатски долари/ , като се описва и посочената схема на плащане.

Чл.11(1)При еднократно плащане на приватизационните сделки същите се отчитат по следната схема :

1. Когато решението на Общинския съвет е плащането да се извърши в български лева, в отчета се посочва определената с решението начална цена и посочената в договора цена на сделката;

2. Когато решението на Общинския съвет е плащането да се извърши в "левова равностойност на български лева", началната цена се определя като приетата от ОбС цена в щатски долари се умножава по централния курс на БНБ в деня на плащането ,а договорената (продажна) цена - като предложената от купувача цена в щатски долара, се умножава по централния курс на БНБ в деня на плащането .

(2) При разсрочено плащане на приватизационните сделки същите се отчитат както следва по следната схема:

1. Когато решението на Общинския съвет е плащането да се извърши в български лева, в отчета се посочва определената с решението начална цена, а като цена на сделката посочената в договора цена;

2. Когато решението на Общинския съвет е плащането да се извърши в "левова равностойност на български лева", началната цена се определя като приетата от ОбС цена в щатски долари се умножава по централния курс на БНБ в деня на плащането на началната вноска, а като цена на сделката - посочената в договора цена умножена по централния курс към деня на плащане на началната вноска .

(3) Разликата между отчетните цени, изчислени по реда на предходните алинеи и окончателно заплатената цена от продавача /включително и лихвите/ се посочва като „приходи от лихви“.

Тези правила е приети с решение 810/18.07.2002 г. на ОбС и се прилагат за всички сделки, които се сключват след тяхното влизане в сила.

НОРМАТИВНА УРЕДБА