ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА - Приложение 1

 

С П Р А В К А

за подготвените за приватизация обекти

през 2022 година

 

А. Открити процедури за приватизация

 

НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС Реш. на ОбС №.. Дата

на реш.

1 2 3 4 5
1 Застроен УПИ XII-66 – „за училище“ от кв.11 по плана на с.Миндя, заедно с построените в него сгради

с. Миндя

858

24.02.2022
2 Незастроен УПИ III - „за мотел с рехабилитационен център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща вода

с. Вонеща вода

942

28.04.2022

 

Б. Приети нови цени за обекти

лева

ОБЕКТ

№ на Решение на ВТОбС

Цена

Депозит

Стъпка

1 2 3 4 5 6

1

Застроен УПИ VI – „за обществено обслужване“ от стр. кв. 13 по плана на с. Ветринци, заедно с построена в него сграда - ракиджийница

859/24.02.2022 г.

12 000

3 600

600

2

Застроен УПИ XII-66 – „за училище“ от кв.11 по плана на с.Миндя, заедно с построените в него сгради

943/28.04.2022 г.

200 390

60 117

1 100

3

Незастроен УПИ III - „за мотел с рехабили- тационен център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща вода

1013/30.06.2022

33 500

10 050

1 600

4

Поземлен имот с идентификатор 61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

1098/29.09.2022

8 795

2 639

440

5

Ресторант, с идент.10447. 502.189.6. 4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответств. на обособената част идиални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идент.10447.502. 189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

1187/22.12.2022

194 800

58 440

19 450

6

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.13 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189, с адм. адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 1, с 1,7876% ид. ч. от общите части на сградата и 1,1579 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на обекта

1188/22.12.2022

27 170

8 151

2 700

7

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.12 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502. 189, с адм. адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 4, заедно 2,5937 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,6800 % ид. ч. от правото на собств. Върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на обекта

1189/22.12.2022

40 000

12 000

4 000

8

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.11 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 с адм. адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 5, заедно 0,9110 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,5901 % ид. ч. от правото на собств. Върху ПИ с идент. 10447.502.189,съобразно ЗП на обекта

1190/22.12.2022

14 000

4 200

1 400

9

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с. Войнежа, заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1

1191/22.12.2022

23 400

7 020

1 200

10

Незастроен УПИ I- „за обслужващи дейности“ от кв. 9 по плана на с. Вонеща вода

1192/22.12.2022

8 280

2 484

450

11

Урегулиран поземлен имот I - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно със сграда (бивше училище)

1193/22.12.2022

47 000

14 100

4 700

12

Застроен УПИ XII-66 – „за училище“ от кв.11 по плана на с.Миндя, заедно с построените в него сгради

1194/22.12.2022

201 290

60 387

10 100

 

В. Обявени търгове през 2022 година

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

Реш.на

Об С № ..

Цена

лева

Търгове брой

1

2

3

4

5

1

Ресторант, с идент.10447. 502.189.6. 4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответств. на обособената част идиални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идент.10447.502. 189, съобразно ЗП на самостоятелния обект

186/31.03.2016

149 850

13

2

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В. Търново, за който е отреден УПИ ІІ-5664, отреден „за производствено-складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка”

999/29.03.2018

69 785

6 продаден

3

Самост. обект с идентификатор 10447.509. 281.2.4 по КККР на гр.В.Търново, на етаж 0,в сграда № 2, построена в ПИ с идент. 10447. 509.281 и с адм.адрес ул.„Цар Ив. Шишман“ 2, представляващ магазин със сервизно помещение и принадлежащ към него склад, заедно с 6,71% ид.ч. от общ. части на сградата и отст. право на строеж, съобразно ЗП в/у ПИ

405/26.11.2020

 

30 525

5 продаден

4

Поземлен имот с идентификатор 61861.501.22 по КККР на с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1

1551/25.07.2019

1098/29.09.2022

10 148

8 795

10

3

5

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.13 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189, с адм. адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 1, с 1,7876% ид. ч. от общите части на сградата и 1,1579 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на обекта

1522/27.06.2018

19 100

12

6

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.15 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189, с адм.адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 3, заедно 2,7136 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,7576 % ид. ч. от правото на собств. върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на обекта

623/24.06.2021 г.

30 480

2

продаден

7

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.12 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502. 189, с адм. адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 4, заедно 2,5937 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,6800 % ид. ч. от правото на собств. Върху ПИ с идент. 10447.502.189, съобразно ЗП на обекта

624/24.06.2021 г.

29 680

13

8

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.11 по КККР на гр.В.Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 с адм. адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр.В.Търново, представляващ офис 5, заедно 0,9110 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,5901 % ид. ч. от правото на собств. Върху ПИ с идент. 10447.502.189,съобразно ЗП на обекта

1526/27.06.2018

13 000

13

9

Урегулиран поземлен имот I - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно със сграда (бивше училище)

308/27.08.2020 г.

42 000

13

10

Застроен урегулиран поземлен имот IV– 421, „за основно училище“ от кв.1 по плана на с. Пушево, заедно с построените в него сгради“

368/29.10.2020 г.

51 600

1 продаден

11

Застроен УПИ VI – „за обществено обслужване“ от стр. кв. 13 по плана на с. Ветринци, заедно с построена в него сграда - ракиджийница

859/24.02.2022 г.

12 000

3

продаден

12

Незастроен УПИ I- „за обслужващи дейности“ от кв. 9 по плана на с. Вонеща вода

603/27.05.2021

7 850

13

13

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, местност „Сухи чеир“, заедно с построени в него сгради

696/30.09.2021

309 170

13

14

Самостоятелен обект в сграда /детска млечна кухня/, с идентификатор 10447.510.123.3.8 по КККР на гр. В. Търново, на трети етаж в сграда № 3, разположена в ПИ с идентификатор 10447.510.123 и с административен адрес ул. „Димитър Найденов” № 4, вх.“А“, ет. 3, гр. Велико Търново, заедно 6,81% идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123

697/300.09.2021

83 300

5 продаден

15

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с. Войнежа, заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1

740/28.10.2021

21 490

13

16

Застроен УПИ XII-66 – „за училище“ от кв.11 по плана на с.Миндя, заедно със сгради

943/28.04.2022

200 390

8

17

Незастроен УПИ III - „за мотел с рехабилитационен център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща вода

1013/30.06.2022

33 500

6

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ 2022 Г.