ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

 

Настоящият отчет е изготвен и се внася в НСПСК на основание чл.10, т.5 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация – ОбАП .

В отчета е отразена извършената работа от ОбАП през 2022година, за изпълнение на Годишния план за приватизация в Община Велико Търново, приет с решение № 838 на Общински съвет Велико Търново, взето по Протокол № 35 от 27.01.2022 г. и на взетите решения на по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

 

А. ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

С цел създаване на необходимите условия за провеждане на ефективна приватизация през отчетния период ОбАП е извършила следното: отчет за работата на ОбАП през 2020 година, актуализиране на годишния план за приватизация в Община Велико Търново за 2021 година чрез допълване на същия с нови обекти, откриване процедури за приватизация на обекти от годишния план за приватизация, изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план, намаляване на началната цена и приемане на нова начална цена, определяне метод на приватизация, отпускане на безлихвени заеми от фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други.

Посочените и всички последващи приемането на плана действия през периода са извършени в съответствие с разпоредбите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), действащите наредби и правилници за приложението му, както и в изпълнение на приетата от Общинския съвет вътрешна нормативна уредба за организация на приватизационния процес.

Обобщените данни и сравнението им с приетия годишен план са посочени в приложената по-долу таблица:

 

Показатели

План за

2022 г.- брой

Отчет план

2022 г.- брой

Подготвени нови обекти

3

3

Обявени обекти

25

17

Обявени търгове за обектите

25

152

Продадени обекти

25

8

 

От обобщените данни се вижда, че през годината е била извършена предвидената по нормативен път работа за подготвяне на включените в годишния план обекти за приватизация, като конкретните данни са посочени в Приложение 1, както следва:

- подготвени нови обекти – през годината са подготвени за приватизация 3 нови обекта, представляващи: УПИ VI – „за обществено обслужване“ от стр. кв. 13 по плана на с. Ветринци, заедно с построена в него сграда – ракиджийница, застроен УПИ XII-66 – „за училище“ от кв.11 по плана на с.Миндя, заедно с построените в него сгради, и незастроен УПИ III - за мотел с рехабилитационен център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща вода – собственост на Община Велико Търново;

Поради все още съществуващи проблеми от техническо и правно естество липсват условия за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка: за застроен УПИ XIII - „за обществено обслужващи дейности“ от кв. 7 по плана на с. Вонеща вода, с построена в него сграда, за застроен УПИ XV- „за обществено обслужващи дейности“ от кв. 7 по плана на с. Вонеща вода, с построена в него сграда и за къща „Бранковани” в с.Арбанаси;

- прекратени процедури – през годината няма прекратени процедури за приватизация;

- приети цени – през годината са приети нови цени за 11 обекта и е извършено е намаляване на началната цена на 1 обект;

- обявени търгове – поради слабия интерес към включените в годишния план обекти, същите са обявявани многократно. От приложената справка се вижда, че през годината са обявени общо 152 търга. С цел повишаване информираността, относно обявените обекти, същите са редовно обявявани на интернет страниците на ОбАП и на ВТОбС;

- продадени обекти – през отчетния период са сключени договори за продажба на 8 обекта, в т.ч.: „УПИ ІХ – „ за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище, заедно с построената в него сграда (бивше училище с пристройка)”; „Незастроен УПИ І - “за обществено обслужване” от кв. 45, с площ 1 658 кв.м”; „Незастроен УПИ ІII - “за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1 397 кв.м”; „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502. 189.2.15 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” №78, гр. В. Търново, представляващ офис 3, заедно 2,7136 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,7576 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект”; „Застроен урегулиран поземлен имот IV-421, „за основно училище“ от кв.1 по плана на с. Пушево, заедно с построените в него сгради“; „Самостоятелен обект в сграда /детска млечна кухня/, с идентификатор 10447.510.123.3.8 по КККР на гр. В. Търново, на трети етаж в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 10447.510.123 и с административен адрес ул. „Димитър Найденов” №4, вх. „А“, ет. 3, гр. В. Търново, заедно 6,81 % идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123“; „Самостоятелен обект с идентификатор 10447.509.281.2.4 по КККР на гр. Велико Търново, разположен на етаж 0, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.509.281 и с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман“ №2, представляващ магазин със сервизно помещение и принадлежащ към него склад, заедно с 6,71% идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.509.281“ и „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ - 5664, отреден „за производствено-складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ „Дълга лъка” – собственост на Община Велико Търново.

 

Б. ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

 

Обобщените данни за паричните постъпления от приватизацията са представени в приложената по долу таблица , а конкретните данни по източници - в Приложения №№ 2 и 3 .

 

Показатели

Първоначален план

за 2022 год.

-лева

Отчет

за

2022 г.

лева

Изп. на год. план %

Начално салдо на 01.01.2022г.

1 758 780

1 758 780

100.00 %

Постъпления от сделки

329 670

1 183 596

359,02%

Неустойка за поети, но неизпълнени договорни задължения

223

0

Постъпления от тр. документация и др.

3 000

1 750

58,33%

Лихви по срочни депозити

100

74

74.00%

Постъпления от възстановени заеми -

17 363

15 775

90,85%

Общо средства по приват. фондове

2 108 913

2 960 198

140,37%

 

Постъпленията от сделки са формирани от сключените през годината договори за продажба на приватизационни обекти и от разсрочени плащания от сделки сключени през предходни години.

Преизпълнението на плана е в резултат на предсрочното изплащане от „КАПИТАЛ ХЕЛТ“ ЕООД на обект „ Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв. 25 по плана на с. Присово, заедно с построена в него сграда /бивше училище/“ и „БУЛТРЕЙД 2015“ ЕООД на обект „ Поземлен имот с идентификатор 62517.193.104 по КККР на с. Ресен, заедно с построената в него сгради ” и осъществените 8 броя сделки през текущата година, от които 5 без разсрочване на плащанията.

 

В.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ

 

Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 10 на ЗПСК, чл.127, ал.3 и § 12, ал.4 на Закона за публичните финанси, както следва :

 

Парични постъпления в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

 

Показатели

Първоначален план за

2022 год.

Отчет

за

2022г.

Изпълнение

на год. план %

Начално салдо на 1.01.2022г

565 440

565 440

100.00 %

Отчисления от постъпления от приватизация

300 000

1 077 072

359,02 %

Неуктойка за поети, но неизпълнени договорни задъл7

223

-

Всичко средства във фонда

865 440

1 642 735

189,82%

 

Парични постъпления във Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол"

 

Показатели

Първоначален план за
2022 г.

лева

Отчет за

2022 г.

лева

Изпълнение

на год. план

%

Начално салдо на 1.01.2022 год.

1 193 340

1 193 340

100.00%

Отчисления от постъпления от приватизация

29 670

106 524

359,03%

Тръжна документация

3 000

1 750

58,33%

Лихви от срочни депозити

100

74

74.00%

Възстановени заеми

17 363

15 775

90,85%

Всичко средства по фонда

1 243 473

1 317 463

105,95%

 

Във възстановените заеми са отчетени погасителните вноски направени от Регионална библиатека „ Петко Рачев Славейков“ във връзка със заем, отпуснат съгласно Решение № 769/25.11.2021г.

 

Г. РАЗХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ

Изпълнението на годишния план за разходите на средства от приватизационните фондове е както следва:

 

Разходи от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

 

Показатели

Първоначален план за 2022г.

лева

Отчет
за 2022 г.

лева

Изпълнение

на год. план  %

Средства по фонда

865 440

1 642 735

189.82%

Разходи за Инвест. Програма

865 440

967 954

111,85%

Преходен остатък

0

674 781

-

 

Разходите на средства от фонда по обекти от инвестиционната програма са предмет на извършване и отчитане от общинска администрация.

 

 

Разходи от Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол"

 

Показатели

Първоначален

план за 2022г.

лева

Отчет

за 2022г.

лева

Изпълнение

на год. план

%

Средства по фонда, в т.ч:

1 243 473

1 317 463

105,95%

Разходи за приватизация

95 000

99 593

104,83%

Преходен остатък

1 148 473

1 217 870

106,04%

 

Д .СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 

През годината е упражнен следприватизационен контрол върху задълженията на купувачите за издължаване на вноски по разсрочено плащане за закупуване на: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.14 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 2, заедно 3,2541% идеални части от общите части на сградата и 2,1077% идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект”; „Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси, заедно с построени в този имот сгради”, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.501.302 по КККР на гр. В. Търново, за който е отреден УПИ ХХVІІ -„за производствени и складови дейности” от кв. 6 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ЗПЗ; „Урегулиран поземлен имот III - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)“; „Незастроен УПИ II – „за обществено обслужващи дейности, търговия и услуги“ от кв.111 по плана на с. Шемшево“; „Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв.25 по плана на с. Присово, заедно с пост-роена в него сграда (бивше училище)”; „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62517.193.104 по КККР на с. Ресен, заедно с построени в него сгради”, „Самостоятелен обект в сграда /детска млечна кухня/, с идентификатор 10447.510.123.3.8 по КККР на гр. В. Търново, на трети етаж в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 10447.510.123 и с административен адрес ул. „Димитър Найденов” №4, вх. „А“, ет. 3, гр. В. Търново, заедно 6,81 % идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123“; „Самостоятелен обект с идентификатор 10447.509.281.2.4 по КККР на гр. Велико Търново, разположен на етаж 0, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.509.281 и с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман“ №2, представляващ магазин със сервизно помещение и принадлежащ към него склад, заедно с 6,71% идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.509.281“, както и за доказване произхода на средствата, с които е заплатен обекта .

Нарушения не са констатирани.

 

Е. ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ

 

През годината няма постъпили жалби и възражения, свързани с проведените от ОбАП приватизационни процедури.

 

Ж. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.

 

През годината са подготвени и проведени 13 заседания на НСПСК, от които две са от разстояние, съгласно условията и реда на чл. 50а от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация. На заседанията са разгледани общо 78 въпроса свързани с организацията на приватизационния процес .

По предложение на НСПСК са приети 22 решения на ВТОбС, в т.ч.: отчет за работата на ОбАП през 2021 г, приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост за 2022 година, откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план, приемане на нови начални цени, изменение и допълнение на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново, актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2022 година, както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

 

3. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОбАП

 

Подробна информация на всички приходи и разходи на парични средства по фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” е представена в Приложение № 3.

 

На основание на изложеното и чл.10, т.5 и чл.12, ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП предлагам на Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол да вземе следното

 

 РЕШЕНИЕ:

 

1.Приема отчет за работата на Общинската агенция в приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2022 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1, 2 и 3 .

 

Приложения : Съгласно текста

 

 

СНЕЖАНА ДАНЕВА – ИВАНОВА

Изпълняваща длъжността

изп. директор на ОбАП

 

12.01.2023 г.