ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

Настоящият отчет е изготвен и се внася в НСПСК на основание чл.10, т.5 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация – ОбАП .

В отчета е отразена извършената работа от ОбАП през 2021 година, за изпълнение на Годишния план за приватизация в Община Велико Търново, приет с решение № 432 на Общински съвет Велико Търново, взето по Протокол № 17 от 17.12.2020 г. и на взетите решения на по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

А. ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

С цел създаване на необходимите условия за провеждане на ефективна приватизация през отчетния период ОбАП е извършила следното: отчет за работата на ОбАП през 2020 година, актуализиране на годишния план за приватизация в Община Велико Търново за 2021 година чрез допълване на същия с нови обекти, откриване процедури за приватизация на обекти от годишния план за приватизация, изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план, намаляване на началната цена и приемане на нова начална цена, определяне метод на приватизация, отпускане на безлихвени заеми от фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други.

Посочените и всички последващи приемането на плана действия през периода са извършени в съответствие с разпоредбите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), действащите наредби и правилници за приложението му, както и в изпълнение на приетата от Общинския съвет вътрешна нормативна уредба за организация на приватизационния процес.

Обобщените данни и сравнението им с приетия годишен план са посочени в приложената по-долу таблица:

 

Показатели

План за

2021 г.- брой

Отчет план

2021 г.- брой

Подготвени нови обекти

10

8

Обявени обекти

32

26

Обявени търгове за обектите

32

219

Продадени обекти

32

12

 

От обобщените данни се вижда, че през годината е била извършена предвидената по нормативен път работа за подготвяне на включените в годишния план обекти за приватизация, като конкретните данни са посочени в Приложение 1, както следва:

- подготвени нови обекти – през годината са подготвени за приватизация 8 нови обекта, представляващи: застроен УПИ VII - „за производствени нужди“ от кв.39 по плана на с. Ново село, заедно с построена в него сграда – ракиджийница, незастроен ПИ с идентификатор 10447.512.102 по КККР на гр. Вeлико Търново, за който е отреден УПИ III от кв.170-А по ПУП–ПР на гр. Велико Търново,Гаров район, незастроен УПИ I - „за обслужващи дейности“ от кв. 9 по плана на с. Вонеща вода, застроен УПИ I –„за амбулатория, съвет и поща“ по плана на с. Войнежа, заедно с построени в него сгради, застроен УПИ I от кв.7 по ПУП на с. Вонеща вода, заедно със сграда – бивш пионерски лагер, самостоятелен обект в сграда (б. детска млечна кухня), с административен адрес ул. „Димитър Найденов” № 4, вх.“А“, ет. 3, гр. Велико Търново, заедно 6,81% идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр.Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, местност „Сухи чеир“, заедно с построени в него сгради, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.511.680 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Крайбрежна“ № 9, за който имот е отреден УПИ ХХI от кв. 281 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с.Войнежа, заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1, УПИ VI – „за обществено обслужване“ от стр.кв. 13 по плана на с. Ветринци, заедно с построена в него сграда - ракиджийница – собственост на Община Велико Търново;

Поради все още съществуващи проблеми от техническо и правно естество липсват условия за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка: за офисни помещения, находящи се на 3-ти, 4-ти, 5-ти и 6-ти етаж в сграда с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, за застроен УПИ I от кв.7 по ЗРП на с. Вонеща вода, заедно със сграда – бивш пионерски лагер и за къща „Бранковани” в с.Арбанаси;

- прекратени процедури – през отчетния период с решение на ВТОбС са прекратени 2 процедури за приватизация;

- приети цени – през годината са приети нови цени за 6 обекта и е извършено е намаляване на началната цена на 2 обекта;

- обявени обекти – през годината е извършено обявяване на всички обекти, включени в годишния план за приватизация, за които с решение на ВТОбС са приети анализи на правното състояние и са определени начални цени за продажба по установения от закона ред. С цел повишаване информираността, относно обявените обекти, същите са редовно обявявани на интернет страниците на ОбАП и на ВТОбС;

- обявени търгове – от приложената справка се вижда, че през отчетния период за всеки обект, за който не се е явил купувач, в съответствие с приетите решения на ВТОбС са обявявани последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния пореден търг;

- продадени обекти – през годината са продадени 12 обекта, в т.ч.: „Застроен урегулиран поземлен имот II-71 от кв.19 по ПУП на с. Балван, заедно с построена в него сграда (бивша ветеринарна лечебница с пристройка)“; „Поземлен имот с идентификатор 11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община В. Търново, целият с площ от 2588 кв.м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване” в стр.кв.4, заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв.м.”; „Урегулиран поземлен имот III - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)“ „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62517.193.102 по КККР на с. Ресен, заедно с построената в него сграда”; „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.512.102 по КККР на гр. Велико Търново, за който е отреден УПИ III от кв.170-А по ПУП–ПР на гр. Велико Търново, Гаров район“; „Застроен УПИ VII - „за производствени нужди“ от кв.39 по плана на с. Ново село, заедно с построена в него сграда ракиджийница“; „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62517.193.104 по КККР на с. Ресен, заедно с построени в него сгради”; „Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв.25 по плана на с. Присово, заедно с пост-роена в него сграда (бивше училище)”; „Застроен УПИ І-426 от кв.82 по ПУП-ПР на с. Плаково, заедно с построена в него сграда (бивше килийно училище)”; „Незастроен УПИ І - “за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище, с площ 1 658 кв.м”; „Незастроен УПИ ІII - “за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 1 397 кв.м” и „УПИ ІХ – „ за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с.Пчелище, заедно с построената в него сграда (бивше училище с пристройка)” – собственост на Община Велико Търново.

Б. ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Обобщените данни за паричните постъпления от приватизацията са представени в приложената по долу таблица , а конкретните данни по източници - в Приложения №№ 2 и 3 .

 

Показатели

Първоначален план

за 2021 год.

Отчет

за

2021 г.

Изп. на год. план %

Начално салдо на 01.01.2021 г.

1 393 552

1 393 552

100.00 %

Постъпления от сделки

329 670

799 385

242.48%

Постъпления от тр. документация и др.

2 500

3 750

150.00%

Лихви по срочни депозити

100

74

74.00%

Постъпления от възстановени заеми -

238 500

251 174

105.31%

Общо средства по приват. фондове

1 964 322

2 447 935

124.62 %

 

Постъпленията от сделки са формирани от сключените през годината договори за продажба на приватизационни обекти и от разсрочени плащания от сделки сключени през предходни години.

 

В.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 10 на ЗПСК, чл.127, ал.3 и § 12, ал.4 на Закона за публичните финанси, както следва :

 

Парични постъпления в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

 

Показатели

Първоначален план за

2021 год.

Отчет

за

2021 г.

Изпълнение

на год. план %

Начално салдо на 1.01.2021г

186 834

186 834

Отчисления от постъпления от приватизация

300 000

727 440

242.48%

Всичко средства във фонда

486 834

914 274

187.80%

 

Парични постъпления във Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол"

 

Показатели

Първоначален план за 2021г.

Отчет за

2021 г.

лева

Изпълнение

на год. план %

Начално салдо на 1.01.2021 год.

1 206 718

1 206 718

100.00%

Отчисления от постъпления от приватизация

29 670

71 945

242,48%

Тръжна документация

2 500

3 750

150.00%

Лихви от срочни депозити

100

74

74.00%

Възстановени заеми

238 500

251 174

105.31%

Всичко средства по фонда

вътр

1 477 488

1 533 661

103.80%

 

Възстановените заеми на Общинска агенция за приватизация надхвърлят първоначалния план със 12 674. Предсрочно са погасени 12 000 лв. по предоставеният заем на „Обредни дейности“ЕООД на основание Решение на ВТОС №434/07.12.2020г. и с 674 лв. предсрочно погасена първа вноска по предоставен заем на основание Решение на ВТОС №769/25.11.2021г. за отпускане на безлихвен заем на РНБ „П. Р. Славейков“.

 

Г. РАЗХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ

Изпълнението на годишния план за разходите на средства от приватизационните фондове е както следва:

 

Разходи от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

 

Показатели

Първоначален план за 2021г. лева

Отчет за 2021 г.

Изпълнение

на год. план %

Средства по фонда

486 834

914 274

187,80%

Разходи за Инвест. Програма

300 000

348 834

116.28%

Преходен остатък

186 834

565 440

302.64%

 

Разходите на средства от фонда по обекти от инвестиционната програма са предмет на извършване и отчитане от общинска администрация.

 

 

Разходи от Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол"

 

Показатели

Първоначален

план за 2021г.

Отчет

за 2021г.

Изпълнение

на год. план

%

Средства по фонда, в т.ч:

1 477 488

1 533 661

103.80%

Разходи за приватизация

89 500

86 821

97.01%

Предоставени заеми

235 500

253 500

107.64%

Преходен остатък

1 152 488

1 193 340

103.54%

 

Предоставените заеми от Общинска агенция за приватизация надхвърлят първоначалния план с 18 000 лв. на основание Решение на ВТОС №769/25.11.2021г. за отпускане на безлихвен заем на РНБ „П. Р. Славейков“.

 

Д .СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

През годината е упражнен следприватизационен контрол върху задълженията на купувачите за издължаване на вноски по разсрочено плащане за закупуване на: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.14 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 2, заедно 3,2541% идеални части от общите части на сградата и 2,1077% идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект”; „Незастроен УПИ II – „за обществено обслужващи дейности, търговия и услуги“ от кв.111 по плана на с. Шемшево“; „Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси, заедно с построени в този имот сгради”, „Застроен урегулиран поземлен имот I - „за обществено обслужващи дейности“ от кв.11 по ПУП на с. Беляковец, заедно с построена в него сграда (бивше училище)“, „Поземлен имот с идентификатор 11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община В. Търново, целият с площ от 2588 кв.м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване” в стр.кв.4, заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв.м.”; „Урегулиран поземлен имот III - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)“; „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62517.193.104 по КККР на с. Ресен, заедно с построени в него сгради”; „Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв.25 по плана на с. Присово, заедно с построена в него сграда (бивше училище)”, както и за доказване произхода на средствата, с които е заплатен обекта .

Нарушения не са констатирани.

 

Е. ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ

През годината няма постъпили жалби и възражения, свързани с проведените от ОбАП приватизационни процедури.

 

Ж. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ .

През годината са подготвени и проведени 12 заседания на НСПСК, от които: осем са от разстояние, съгласно условията и реда на чл. 50а от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация и две присъствени. На заседанията са разгледани общо 74 въпроса свързани с организацията на приватизационния процес .

По предложение на НСПСК са приети 23 решения на ВТОбС, в т.ч.: отчет за работата на агенцията през 2020 г, откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план, приемане на нови начални цени, определяне метод на приватизация за продажба, намаляване на началните цени и приемане на нови начални цени, изменение и допълнение на Методика за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново, отпускане на безлихвени заеми от фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

 

3. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОбАП

Подробна информация на всички приходи и разходи на парични средства по фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” е представена в Приложение № 3.

На основание на изложеното и чл.10, т.5 и чл.12, ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП предлагам на Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол да вземе следното

 

 РЕШЕНИЕ:

 

1.Приема отчет за работата на Общинската агенция в приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2021 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1, 2 и 3.

 

Приложения : Съгласно текста