ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА - Приложение 2

 

ОТЧЕТ

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново през 2022 година

 

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2022 г.

ОТЧЕТ

към 31.12.2022 г.

І.

Начално салдо на 01.01.2022 година, в т. ч:

1 758 780 1 758 780
1.

Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи /СФИДА/

565 440 565 440
2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и следприват. контрол ” /ПРПСК/

1 193 340 1 193 340
ІІ.

Парични постъпления от приватизация

1 183 819 1 183 819
1

Заплащане на договорена цена

1 183 596 1 183 596

Неустойка за поети, но неизпълнени договорни задължения

223 223
ІІІ.

Парични постъпления от съпътстващи мероприятия

1 824 1 824
1.

Продажба на тр. документация и инф. меморандуми

1 750 1 750
2.

Лихви от срочни депозити на фонд “ПРПСК”

74 74
ІV.

Постъпления от върнати заеми и други предоставени средсва във фонд “ПРПСК” на РБ „П. Р. Славейков“,

15 775 15 775
V.

Разпределение на паричните средства

2 960 198 2 960 198
1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи /р. І.1+ р.ІІ.х 0,91 /

1 642 735 1 642 735
2.

фонд " Покриване разходите за приватизацията и СК" / р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.2+ ІV/

1 317 463 1 317 463
VI.

Разходи от приватизационните фондове

1 067 547 1 067 547
1.

От „СФ ИДА” - за инвестиционна програма 2022г.

967 954 967 954
3.

От фонд “ПРПСК” – за орган. на приват. процес и СК

99 593 99 593
VIІ.

Преходен остатък на 31.12. 2022г .

1 892 651 1 892 651
1.

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи / р.V.1-р.VI.1/

674 781 674 781
2.

фонд “Покриване разходите за приватизация и СК”

/ р. V.2-р.VI.2- р.VІ.3/

1 217 870

 

1 217 870

 

 

Забележка: Годишният план е изравнен към годишния отчет.

 

 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ 2022 Г.