ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА “Застроен урегулиран поземлен имот ІІІ от стр.кв.4 по плана на село Войнежа, община Велико Търново, заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/”
- местонахождение село Войнежа , община Велико Търново
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 1346/19.04.2007 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр.38 / 11.05.2007 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК ; № 1346/19.04.2007 г.
- индивидуализация на изпълнителя / правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от “Елативтехноинвест”ООД - София
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; № 513/19.03.2009 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 513/19.03.2009
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр. 30 / 19.04.2009 г.
- дата на провеждане на търга 15.09.2009 г.
- начална цена 13 108 лв. / без ДДС /
- крайно класиране на участниците 1. “ИНВЕСТМЕНТ ЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр.В.Търново
- цена, предложена от всеки от участниците в търга 1. “ИНВЕСТМЕНТ ЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД –– 13 108 лв.
- датата на подписване на приватизационния договор 15.10.2009 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма “ИНВЕСТМЕНТ ЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул.”Колю Гайтанджията” № 1, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, представлявано от Анна Николова Бонева, действаща като пълномощник на управителя и представляващ дружеството Дамяно Балди, поданик на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, действащ съгласно Решение на Общото събрание на съдружниците по протокол от 17.09.2009 г.
- цена 14 891,20 (четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет стотинки ) лева, от която: стойността на сградите и прилежащия към тях терен е в размер на 4 192 (четири хиляди сто деветдесет и два) лв., стойността на урегулирания поземлен имот (намалена със стойността на прилежащия към сградите терен) е в размер на 8 916 (осем хиляди деветстотин и шестнадесет) лева и стойността на дължимия ДДС е в размер на 1783,20 (хиляди седемстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки) лева.
- срок на плащане 30 дни от датата на решението за определяне на купувач
- схема за плащане еднократно
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 15.10.2009 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация няма
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА, -
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ -

 

Партида В