ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Поземлен имот с идентификатор № 00583.501.141 по КК и КР на с.Арбанаси, заедно с построените в този имот масивна двуетажна сграда и едноетажна сграда /навес и склад към него/
- местонахождение с. Арбанаси ,общ. Велико Търново
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 946/20.05.2010 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр.43 /08.06.2010 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК ; 946/ 20.05.2010 г.
- индивидуализация на изпълнителя / правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от “ДУПАЛОВ”ООД - В.Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; № 1009/22.07.2009 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 1009/22.07.2010 г
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр. 63 / 13.08.2010 г.
- дата на провеждане на търга 03.09.2010 г.
- начална цена 506 900 лв. / без ДДС /
- крайно класиране на участниците 1. „АРКУС” АД , гр. Лясковец, област В. Търново, представлявано от Банко Георгиев Банков
- цена, предложена от всеки от участниците в търга 1. „АРКУС” АД , гр. Лясковец, област В. Търново, представлявано от Банко Георгиев Банков – 506 900 лв.
- датата на подписване на приватизационния договор 28.09.2010 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

„АРКУС” АД , вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 129007079, със седалище и адрес на управление гр. Лясковец, област В. Търново, ул.”Васил Левски” № 219, представлявано от Банко Георгиев Банков
- цена 506 900 (петстотин и шест хиляди и деветстотин) лева, в която сума не е включена стойността на дължимия ДДС в размер на 101 380 (сто и една хиляди триста и осемдесет) лева.
- срок на плащане до 12 (дванадесет) месеца, считано от подписването на договора
- схема за плащане в срок до 09.10.2010 г. - 253 450 лева, от която 152 070 лева представлява стойността на дължимата първа вноска , а сумата 101 380 (сто и една хиляди триста и осемдесет) лева представлява стойността на дължимия съгласно чл. 45, ал. 7, във вр. с чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данък върху добавената стойност, от която обща сума се приспада стойността на внесения от купувача депозит в размер на 170 000 лева ;

- останалата част от продажната цена в размер на 354 830 лева, е платима в срок до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора, на четири равни вноски.

- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 28.09.2010 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация За обезпечаване изпълнението на задълженията на купувача е вписана законна ипотека върху недвижимия имот
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА, -
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ -

 

Партида В