ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр. В. Търново, заедно с построените в него сграда с идентификатор 10447.517.177.1, сграда с идентификатор 10447.517.177.2, сграда с идентификатор 10447.517.177.3, сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и сграда с идентификатор 10447.517.177.5
- местонахождение гр. Велико Търново ,
- адрес кв. „Дълга лъка”, ул. „Първа“ № 1
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… собственост на Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 1283/30.10.2014 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр.93/ 11.11.2014 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК ; № 1283/30.10.2014 г.
- индивидуализация на изпълнителя /правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от „Дупалов” ООД – гр.Велико Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; № 1325/20.11.2014 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 1325/20.11.2014 г. и № 1647/30.07.2015 г.
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр. 100/05.12.2014 г. и бр.62/14.08.2015 г.
- дата на провеждане на търга 04.09.2015 г.
- начална цена 736 091 лв.
- крайно класиране на участниците „АЛЕКС О`К” ЕООД, гр. В. Търново, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Александър Бенев Нанков
- цена, предложена от всеки от участниците в търга Александър Бенев Нанков – 736 091 лв.
- датата на подписване на приватизационния договор 02.10.2015 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „АЛЕКС О`К” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Ем.Станев”№ 6, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 104600641, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Александър Бенев Нанков
- цена 801 279,80 лева , от която: стойността на сградите и прилежащия към тях терен - 410 147 лева; стойността на УПИ (намалена със стойността на прилежащия към сградата терен) - 325 180,80 лева; стойността на обзавеждане в обекта 763,20 лева и стойността на дължимия ДДС - 65 188,80 лева.
- срок на плащане в срок до 08.10.2015 г. – 286 016,10 лв.
- схема за плащане останалата част от продажната цена в размер на 515 263,70 лева, платима в срок до 24 месеца, считано от подписването на договора, на 4 равни вноски, от които: първата вноска е в размер на 128 815,91 лева и е платима в срок до 02.04.2016 г., а останалите 3 вноски, всяка в размер на по 128 815,93 лева, са платими до 02.10.2016 г., до 02.04.2017 г. и до 02.10.2017 г.
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 02.10.2015 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация Няма

9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА,

-

10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

-

 

Партида В