ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)
- местонахождение с.Пчелище, община Велико Търново
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… собственост на Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 1574/28.05.2015 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр. 44/ 16.06.2015 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК ; № 1574/28.05.2015 г.
- индивидуализация на изпълнителя /правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от „Елатив техноинвест” ООД ,гр.София – офис гр. Велико Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; №1646/30.07.2015 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод №1646/30.07.2015 г.
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр. 63/ 18.08.2015 г.
- дата на провеждане на търга 04.05.2016 г.
- начална цена 22 900 лева (без ДДС )
- крайно класиране на участниците „ВЕНЕРА-М” ЕООД-гр. Велико Търново, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 104609149, представлявано от управителя Пенка Станчева Мянова
- цена, предложена от всеки от участниците в търга Пенка Станчева Мянова – 22 900 лв.
- датата на подписване на приватизационния договор 18.05.2016 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „ВЕНЕРА-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Краков” 9, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 104609149, представлявано от управителя Пенка Станчева Мянова
- цена 24 240 лева, от която: стойността на сградата и прилежащия към нея терен - 16 200 лева, стойността на УПИ (намалена със стойността на прилежащия към сградата терен) - 6 700 лева и стойността на дължимия ДДС -1 340 лева.
- срок на плащане в срок до 20.05.2016 г. - 8 210 лева, от които първа вноска 6 870 лева и дължим ДДС - 1 340 лева.
- схема за плащане останалата част от продажната цена 16 030 лева, е платима в срок до 12 месеца, от подписването на договора, на 12 месечни вноски, от които първата вноска е в размер на 1 335,76 лева и е платима до 18.06.2016 година, а останалите 11 вноски, всяка в размер на по 1 335,84 лева, са платими до 18-то число на съответния месец.
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 18.05.2016 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация Няма
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА, -
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ -

 

Партида В