ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Поземлен имот с идентификатор 36837.501.865 по КККР на гр. Килифарево, заедно с построените в него: двуетажна сграда с идентификатор 36837.501.865.1 и двуетажна сграда с идентификатор 36837.501.865.2
- местонахождение гр. Килифарево, п.к.5050, ул. „Александър Стамболийски” № 26
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… собственост на Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 606/30.03.2017 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр.33/ 25.04.2017 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК ; № 606/30.03.2017 г.
- индивидуализация на изпълнителя /правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от „Дупалов” ООД – гр.Велико Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; № 718/29.06.2017 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 718/29.06.2017 г.
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр. 57 /14.07.2017 г.
- дата на провеждане на търга 04.08.2017 г.
- начална цена 54 660 лева (без ДДС )
- крайно класиране на участниците „К Ботаника” ЕООД, гр. София, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 175059526, представлявано по упълномощаване от Десислава Петрова Христова, действаща като пълномощник на управителя Емил Иванов Иванов
- цена, предложена от всеки от участниците в търга ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – 54 660 лв.
- датата на подписване на приватизационния договор 01.09.2017 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „К Ботаника” ЕООД, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София, район „Витоша”, ул. „Академик Петър Динеков” № 7, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 175059526, представлявано по упълномощаване от Десислава Петрова Христова, действаща като пълномощник на управителя Емил Иванов Иванов.
- цена 57 581 лева, от която: стойността на сградата и прилежащия към нея терен - 40 055 лева, стойността на УПИ (намалена със стойността на прилежащия към сградата терен) - 14 605 лева и стойността на дължимия ДДС - 2 921 лева.
- срок на плащане в срок до 08.09.2017 г. – 19 319 лева, от които първа вноска – 16 398 лв. и дължим ДДС – 2 921 лева.
- схема за плащане останалата част от продажната цена в размер на 38 262 лева, е платима в срок до 24 месеца, от подписване на договора, на 4 вноски, всяка от които е в размер на по 9 565,50 лева и са платими съответно до 01.03.2018 г., до 01.09.2018 г., 01.03.2019 г. и до 01.09.2019 г.
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 01.09.2017 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация Няма

9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА,

-

10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

-

 

Партида В