ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Незастроен УПИ II – „за обществено обслужващи дейности, търговия и услуги“ от кв.111 по плана на с. Шемшево
- местонахождение с.Шемшево,община Велико Търново
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… собственост на Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 1156/26.07.2018 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр. 66/ 10.08.2018 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК № 1156/26.07.2018 г.
- индивидуализация на изпълнителя /правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от „ДУПАЛОВ” ООД гр.Велико Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК № 1198/30.08.2018 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 1198/30.08.2018 г.
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр. 80 /28.09.2018
- дата на провеждане на търга 24.02.2020 г.
- начална цена 99 590 лева ( без ДДС )
- крайно класиране на участниците „ДП ЛЕНД БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 15, ет. 4, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 206029683
- цена, предложена от всеки от участниците в търга 1. „ДП ЛЕНД БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 15, ет. 4, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 206029683, представлявано от управителя Петко Пенчев Баиров – 99 590 лв.
- датата на подписване на приватизационния договор 07.04.2020 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

„ДП ЛЕНД БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 15, ет. 4, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 206029683
- цена 119 508 лева, от която стойността на дължимия ДДС - 19 918 лева.
- срок на плащане до 03.04.2020 г. – 49 795 лева, от която 29 877 лева първа вноска и 19 918 лева ДДС
- схема за плащане остатък в размер на 69 713 лева, в срок до 24 месеца, от датата на договора, на 24 вноски, от които първата е в размер на 2 904,90 лева, а останалите двадесет и три - в размер на по 2 904,70 лева, всяка от които е платима до 7-мо число на съответния месец.
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 07.04.2020 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация за обезпечаване изпълнението на задълженията за плащане на разсрочената част от договорената продажна цена е вписана законна ипотека върху недвижимия имот
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА, -
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ -

Партида В