ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси, заедно с построени в този имот сгради
- местонахождение с. Арбанаси, община Велико Търново
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… собственост на Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 885/11.10.2013 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр. 93 / 25.10.2013 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК ; № 885/11.10.2013 г.
- индивидуализация на изпълнителя /правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от „ДУПАЛОВ” ООД , гр. Велико Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; № 317/30.06.2016 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 317/30.06.2016 г.
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр.57/22.07.2016 г.
- дата на провеждане на търга 30.06.2020 г.
- начална цена 172 400 лева (без ДДС )
- крайно класиране на участниците „ПЕТЪР НИКОЛОВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Стражица, гр. Стражица, ул. „Пенчо Славейков“ № 3, вх. „А“, ет.1, ап.5, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 104647468
- цена, предложена от всеки от участниците в търга „ПЕТЪР НИКОЛОВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Стражица, гр. Стражица, ул. „Пенчо Славейков“ № 3, вх. „А“, ет.1, ап.5, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 104647468, представлявано от НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ – 172 400 лева
- датата на подписване на приватизационния договор 29.07.2020 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

„ПЕТЪР НИКОЛОВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Стражица, гр. Стражица, ул. „Пенчо Славейков“ № 3, вх. „А“, ет.1, ап.5, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 104647468
- цена 206 880 лева, от която: стойността на сградата и прилежащия към нея терен е 85 560 лева, стойността на УПИ (намалена със стойността на прилежащия към сградата терен) - 86 840 лева и стойността на дължимия ДДС - 34 480 лева.
- срок на плащане в срок до 07.08.2020 г. - 86 200 лева, от която 51 720 лева е стойността на дължимата първа/начална вноска, а сумата 34 480
- схема за плащане остатък 120 680 лева, в срок до 24 месеца, от подписването на договора, на 24 вноски, от които първата е в размер на 5 028,41лева, а всяка от останалите 23 вноски - 5 028,33 лева, всяка е платима до 29-то число на съответния месец.
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 29.07.2020 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация за обезпечаване изпълнението на задълженията за плащане на разсрочената част от договорената продажна цена е вписана законна ипотека върху недвижимия имот
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА, -
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ -

 

Партида В