ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I - „за обществено обслужващи дейности“ от кв.11 по ПУП на с. БЕЛЯКОВЕЦ, заедно с построена в него сграда (бивше училище)
- местонахождение с. Беляковец, община Велико Търново
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… собственост на Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 225/25.06.2020 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр. 60 / 07.07.2020 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК ; № 225/25.06.2020 г.
- индивидуализация на изпълнителя /правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от „ДУПАЛОВ” ООД , гр. Велико Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; № 309/27.08.2020 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 309/27.08.2020 г.
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр.80 /11.09.2020 г.
- дата на провеждане на търга 02.10.2020 г.
- начална цена 121 000 лева (без ДДС )
- крайно класиране на участниците „ФЕЦ КОНСТРЪКШЪН“ ООД, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Велико Търново, с. Беляковец, улица в населеното място № 91А, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 206232865
- цена, предложена от всеки от участниците в търга „ФЕЦ КОНСТРЪКШЪН“ ООД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 206232865, представлявано от управителя КАМЕН ПЕТЕВ НЕСТОРОВ – 121 000 лева
- датата на подписване на приватизационния договор 13.10.2020 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

„ФЕЦ КОНСТРЪКШЪН“ ООД, със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Велико Търново, с. Беляковец, улица в населеното място № 91А, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 206232865
- цена 131 041,20 лева, от която: стойността на сградата и прилежащия към нея терен е в размер на 70 789 лева, стойността на УПИ (намалена със стойността на прилежащия към сградата терен) - 50 211 лева и стойността на дължимия ДДС - 10 042,20 лева.
- срок на плащане до 01.11.2020 г. - 46 342,20 лева, от която първа/начална вноска - 36 300 лева и ДДС - 10 042,20 лева
- схема за плащане остатъкък 84 700 лева, платим в срок до 24 месеца, от датата на договор, на 24 вноски, от които първата вноска е в размер на 3 529,09 лева, а всяка от останалите 23 вноски е в размер на по 3 529,17, всяка от които е платима до 13-то число на съответния месец.
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 13.10.2020 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация За обезпечаване изпълнението на задълженията на купувача за плащане на разсрочената част от договорената продажна цена е вписана законна ипотека върху недвижимия имот
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА, -
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ -

 

Партида В