ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Поземлен имот с идентификатор 11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община В. Търново, целият с площ от 2588 кв.м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване” в стр.кв.4, заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв.м.
- местонахождение с.Войнежа,община Велико Търново
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… собственост на Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 1346/19.04.2007 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр. 38/2007 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК № 1346/19.04.2007 г.
- индивидуализация на изпълнителя /правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от „ДУПАЛОВ” ООД - гр.Велико Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК № 357/28.07.2016 г. и № 160/30.04.2020 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 357/28.07.2016 г. и № 160/30.04.2020 г.
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр. 64 /2016 г. и бр. 48/ 26.05.2020 г.
- дата на провеждане на търга 10.02.2021 г.
- начална цена 16 150 лева ( без ДДС )
- крайно класиране на участниците EМИЛ ИВАНОВ БОБЕВ, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „ Христо Донев“ № 14
- цена, предложена от всеки от участниците в търга EМИЛ ИВАНОВ БОБЕВ – 16 150 лв.
- датата на подписване на приватизационния договор 12.03.2021 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

EМИЛ ИВАНОВ БОБЕВ, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „ Христо Донев“ № 14
- цена 16483 лева, от която стойността на дължимия ДДС - 333лева.
- срок на плащане до 18.03.2021 г. – 5 178 лева, от която 4 845 лева представлява стойността на дължимата първа/начална вноска от договорената цена, а сумата 333 лева стойността на дължимия ДДС
- схема за плащане остатък в размер на 11 305 лева, платима в срок до 11 месеца, считано от датата на договора, на 11 месечни вноски, от които първата е в размер на 1 028 лева, а всяка от останалите десет е в размер на по 1 027,70лева, платими до 12-то число на съответния месец.
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 12.03.2021 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация за обезпечаване изпълнението на задълженията за плащане на разсрочената част от договорената продажна цена е вписана законна ипотека върху недвижимия имот
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА, -
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ -

 

Партида В