ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Урегулиран поземлен имот III - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)
- местонахождение с. Никюп, общ. Велико Търново
- адрес  
- общински нежилищен имот /обособена част от ……… собственост на Община Велико Търново
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 226/25.06.2020 г.
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр. 60 / 2020 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет - Велико Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта Няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ Няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК ; № 226/25.06.2020 г.
- индивидуализация на изпълнителя /правен анализ и приватизационна оценка / изготвени от „ДУПАЛОВ” ООД , гр. Велико Търново
- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; № 307/27.08.2020 г.
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: с явно наддаване
- номер и дата на решението за определяне на метод № 307/27.08.2020 г.
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр.80/ 11.09.2020 г.
- дата на провеждане на търга 12.03.2020 г.
- начална цена 20 800 лева (без ДДС )
- крайно класиране на участниците EМИЛ ИВАНОВ БОБЕВ, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Донев“ № 14
- цена, предложена от всеки от участниците в търга 1. EМИЛ ИВАНОВ БОБЕВ -20 800 лева
- датата на подписване на приватизационния договор 16.04.2021 г.
- данни за купувача

(наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело)

EМИЛ ИВАНОВ БОБЕВ, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Донев“ № 14
- цена 22 324,84 лева, от която: стойността на сградата и прилежащия към нея терен - 18 175,81лева, стойността на УПИ (намалена със стойността на прилежащия към сградата терен) - 2 624,19 лева и стойността на дължимия ДДС - 524,84 лева
- срок на плащане до 18.04.2021 г. – 6 764,84 лева, от която 6 240,00 лева стойността на дължимата първа/начална вноска от договорената цена, а сумата 524,84 лева представлява стойността на дължимия съгласно чл. 45, ал.3, във вр. с чл. 45, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данък върху добавената стойност
- схема за плащане остатък в размер на 14 560 лева, платима в срок до 12 месеца, считано от датата на договора, на 12 месечни вноски, от които първата е в размер на 1 213,37лева, а всяка от останалите единадесет е в размер на по 1 213,33 лева, платими до 16-то число на съответния месец.
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 16.04.2021 г.
- други данни по преценка на органа за приватизация за обезпечаване изпълнението на задълженията за плащане на разсрочената част от договорената продажна цена е вписана законна ипотека върху недвижимия имот
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА, -
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ -

 

Партида В