ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида B

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Западен корпус от б.детска градина “Славейче” ,

преустроен в пералня

- местонахождение гр.Велико Търново
- адрес ул.”Симеон Велики” № 7
- общински нежилищен имот / обособена част от ……… общински нежилищен имот
2. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ № 982 / 20.02.2003 г. на ОбС –В.Търново
- брой на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за откриване на процедура за приватизация бр. 21 / 07.03.2003 г.
3. ОРГАН, УПРАЖНЯВАЩ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Общински съвет В.Търново
4. ДАННИ ЗА РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИСКОВЕ - размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта няма
5. НОМЕР И/ИЛИ ДАТА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОГОВОРИ няма
6. РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗПСК:  
- номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя; № 982 / 20.02.2003 г. на ОбС –В.Търново

“Дупалов” ООД – В.Търново

- номер и дата на решенията за приемане на дейностите по чл. 5, ал. 2 ЗПСК; № 1107 / 10.07.2003 г. на ОбС – В.Търново
7. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС:  
- номер и дата на решението за определяне на метод № 1107 / 10.07.2003 г. на ОбС – В.Търново
- брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за определяне на метод бр. 78/ 02.09.2003 г.
-номер и дата на решението за определяне на участниците, които се допускат до участие в заключителния етап № 27 / 18.12.2003 г. на ОбС – В.Търново
- основни параметри на офертите на участниците в конкурса 1. ЕТ “Стил М –Мария Лазарова” -

цена - 26 672,00 лв. ; запазване предмета на дейност като “ пералня и химическо чистене “ за срок от 3 години от датата на договора ; инвестиции – 34 500 ,00 лв. за срок от 3 години от датата на договора; запазване на съществуващите 2 раб.места и разкриване на 3 нови раб.места за срок до 3 години от датата на договора

2. ЕТ “Видола-М.Димитров” – с.Леденик,обл.В.Търново

цена - 26 573,00 лв. ; запазване предмета на дейност като “ пералня и химическо чистене “ за срок от 3 години от датата на договора ; инвестиции – 25000 ,00 лв. за срок от 3 години от датата на договора

- крайно класиране 1. ЕТ “Стил М- Мария Лазарова” – В.Търново

2. ЕТ “Видола-М.Димитров” – с.Леденик,обл.В.Търново

- номер и дата на решението за определяне на участник, спечелил конкурса № 51 / 22.01.2004 г.
- датата на подписване на приватизационния договор 09.02.2004 г.
- данни за купувача (наименование, седалище, адрес, номер на фирмено дело, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер) Мария Георгиева Лазарова , като ЕТ с фирма “Стил М- Мария Лазарова” ,със седалище и адрес гр.В.Търново

ул. “Д.Чоканов” № 1,вх.”Ж”,ет.1,ап.3 ,регистрирана по ф.д. № 948 / 1997 г. на ВТОС ;

код Булстат 104057882 ; Данъчен № 1041071938

- цена 26 672,00 лева
- срок за плащане 14 дневен срок от датата на уведомяване на купувача
- схема на плащане еднократно
- договорен размер на инвестиции 34 500,00 лева за срок от 3 години от датата на договора
- брой работни места запазване на съществуващите 2 раб.места и разкриване на 3 нови раб.места за срок до 3 години от датата на договора
- дата на прехвърляне правото на собственост върху обособената част 09.02.2004 г.
9. НОМЕР И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ Е БИЛА ПРЕХВЪРЛЕНА СОБСТВЕНОСТТА,  
- изходящ номер и дата на писменото уведомление за разваляне на договора  
-описание на основанието за развалянето  
10. ДРУГИ ДАННИ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ  

 

Партида В